ορΕφιστούμε την προσοχή στους γεωργούς κατά τη διάρκεια των αγροτικών εργασιών (όργωμα, φρέζα κ.λ.π.), να μην προκαλούν ζημιές στην αγροτική οδοποιία.

Παρακαλούνται οι δημότες σε περίπτωση διαπίστωσης τέτοιων περιστατικών, να καταγγέλουν το γεγονός στις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίων του Δήμου Αλμωπίας. (τηλ. 2384350210-212).

Ο Αντιδήμαρχος

Καραμαριάς Σταύρος