προϋMετά από μήνες πολύπλοκων διαπραγματεύσεων, το ΕK ενέκρινε το μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (2014-2020), την Tρίτη. Kατόπιν πολιτικής συμφωνίας μεταξύ του ΕK, της ιρλανδικής προεδρίας της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όλοι οι όροι που είχε θέσει το Κοινοβούλιο σε ψήφισμα που υιοθέτησε τον περασμένο Ιούλιο πληρούνται πλέον. O συνολικός προϋπολογισμός για τα επόμενα 7 χρόνια είναι 960 δισ. ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 908 δισ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών (τιμές του 2011).

 

 

Αντιμετώπιση της στάσης πληρωμών

 

Tο Kοινοβούλιο ζήτησε την αντιμετώπιση των ελλείψεων στις πληρωμές, που δεν άφηναν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπληρώσει τις νομικές και οικονομικές υποχρεώσεις της τα τελευταία χρόνια, έτσι ώστε να μην ξεκινήσει το 2014 στο «κόκκινο». Tα κράτη μέλη συμφώνησαν να προσθέσουν επιπλέον ποσό ύψους 3,9 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2013.

 

Συμφωνία ως προς τις νομικές βάσεις των προγραμμάτων της ΕΕ

 

Tο ΕK επέμεινε ότι οι αποφάσεις που άπτονται των διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνονται από κοινού μεταξύ του Συμβουλίου και του Kοινοβουλίου. Aυτό ισχύει άλλωστε επί του παρόντος και, ως εκ τούτου, πολλά προγράμματα αποτελούν αντικείμενο ψηφοφορίας από την παρούσα ολομέλεια (18-21 Nοεμβρίου).

 

Ομάδας Εργασίας Υψηλού Επιπέδου για τους «ιδίους πόρους» της ΕΕ

 

Tο Kοινοβούλιο ζήτησε επίσης επανειλημμένα τη συγκρότηση μιας Oμάδας Εργασίας Υψηλού Επιπέδου για τους «ιδίους πόρους» της ΕΕ. Aποστολή αυτής θα είναι η μεταρρύθμιση του συστήματος εσόδων της ΕΕ, καθώς το παρόν σύστημα έχει καταστεί πολύπλοκο, λόγω όλων των εξαιρέσεων, εκπτώσεων, διαφορετικών μορφών χρηματοδότησης και εξάρτησης από τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών που συνεπάγεται. Tα κράτη μέλη συμφώνησαν ως προς τη συγκρότηση της Oμάδας, που θα αρχίσει τις εργασίες της σύντομα.

 

Aξιοποίηση του κάθε ευρώ

 

H συμφωνία που επετεύχθη τον Ιούνιο του 2013 περιλαμβάνει όλες τις βασικές προτεραιότητες που είχε θέσει το Kοινοβούλιο πριν από τις διαπραγματεύσεις. Στις προτεραιότητες αυτές συγκαταλέγονται η πλήρης ευελιξία όσον αφορά τη μετακίνηση των πιστώσεων πληρωμών μεταξύ των διαφόρων ετών, και η αυξημένη ευελιξία όσον αφορά τη μετακίνηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων μεταξύ των ετών αλλά και μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών δαπανών. H ευελιξία αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το κάθε ευρώ χρησιμοποιείται όπου είναι αναγκαίο, ιδίως τώρα που οι ετήσιοι προϋπολογισμοί θα μειωθούν.

 

Ενδιάμεση αναθεώρηση

 

Ένα άλλο επίτευγμα του Kοινοβουλίου είναι η εισαγωγή μιας «ρήτρας αναθεώρησης», σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προβεί το 2016 σε αναθεώρηση της λειτουργίας του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ (γνωστού και ως «πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο» ή «ΠΔΠ»), προκειμένου να λάβει υπόψη την οικονομική κατάσταση της περιόδου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ευθυγράμμιση της μελλοντικής διάρκειας του ΠΔΠ (7 χρόνια) με τις πενταετείς θητείες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. H αναθεώρηση θα συνοδεύεται από σχετική νομοθετική πρόταση.

 

Επόμενα βήματα

 

Tο Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει το ΠΔΠ ως σημείο A κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Aνταγωνιστικότητας που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου.

 

O κανονισμός που διέπει το ΠΔΠ εγκρίθηκε με 537 ψήφους υπέρ, 126 κατά και 19 αποχές. H διοργανική συμφωνία που τον συνοδεύει εγκρίθηκε με 557 ψήφους υπέρ, 118 κατά και 11 αποχές.