Πολύ συχνά, πολλοί εργαζόμενοι στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας και ιδιαίτερα όσοι χειρίζονται καταγγελίες πολιτών βρίσκονται αντιμέτωποι με διώξεις, για ζητήματα που άπτονται της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, χωρίς όμως αυτές να συνδέονται με καταγγελίες εκ μέρους της υπηρεσίας, που υπηρετούν.

Αρκετοί επίσης υποχρεώνονται να καταθέτουν στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία και Εισαγγελικές Αρχές υπομνήματα κλπ.
Όλα αυτά κοστίζουν σε χρήμα, ταλαιπωρία και ψυχική οδύνη, ενώ η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και μάλιστα σε μια εποχή που ο μισθός των υπαλλήλων δεν φτάνει να καλύψει ούτε βασικές τους υποχρεώσεις.
Κατά το τρέχον χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την πληροφόρηση μας, εκκρεμούν στα ποινικά δικαστήρια αρκετές υποθέσεις προς εκδίκαση, για παράδειγμα μόνο από ένα τμήμα των Τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας είναι πέντε (5) υπαλλήλοι, ενώ μια υπάλληλος της Διεύθυνσης Συλλογικών Οργάνων καθώς και υπαλλήλοι της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.
Επίσης εξ΄ όσων γνωρίζουμε, μέχρι σήμερα σε τέτοιου είδους υποθέσεις, ουδέποτε η Περιφέρεια έχει προσφέρει κάλυψη σε υπαλλήλους της με την Νομική της Υπηρεσία, με εξαίρεση μια περιπτωση, για την οποία πήρε σχετική απόφαση και αφορούσε την παραπομπή τεσσάρων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοίκησης της ΠΚΜ. Να σημειωσουμε όμως ότι, σύμφωνα με γραπτή καταγγελία , ενός από τους προαναφερόμενους υπ/λους, προς το Β΄βάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων της Περιφέρειας, οι δικηγόροι της Νομικής Υπηρεσίας, που τους ανατέθηκε η υπόθεση, ζήτησαν και έλαβαν αμοιβή από τους υπαλλήλους.

 Επειδή, μετά από παρέμβαση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.), στο ψηφισθέν πλέον νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι κλπ», με το άρθρο 102 ικανοποιήθηκε, σε σημαντικό βαθμό, το αίτημά της για νομική στήριξη των υπαλλήλων στις Περιφέρειες και κατά την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, για τη σύνταξη υπομνημάτων και γραπτών εξηγήσεων, πριν δηλαδή ασκηθεί ποινική δίωξη, διαδικασία που αφορά τις περισσότερες των περιπτώσεων, που χρειάζονται νομική στήριξη.

 Επειδή επιπρόσθετα, σύμφωνα και με το άρθρο 3 παρ. 1, παρ.2 περίπτωση α και παρ.3, του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της ΠΚΜ, η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας είναι αρμόδια:
α) Άρθρο 3 παρ. 1 « Επί πλέον είναι αρμόδια για την νομική στήριξη των υπαλλήλων αυτής (της Περιφέρειας), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία»
β) Άρθρο 3 παρ. 2 «………η Νομική Υπηρεσία ασκεί ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:» α) « η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για τη νομική υποστήριξη της Περιφέρειας και των υπαλλήλων αυτής.»
γ) Άρθρο 3 παρ. 3 « Στις έδρες των περιφερειακών Ενοτήτων ………………………….., λειτουργούν γραφεία Νομικής Υπηρεσίας, προκειμένου να εκπροσωπούνται οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Υπάλληλοι αυτών ενώπιων των δικαστικών και των διοικητικών αρχών…».

Ερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης εάν προτίθεται:

• Να διασφαλίσει την Νομική Υποστήριξη των υπαλλήλων της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, που διώκονται για τις αιτίες που προαναφέραμε.
• Να δώσει οδηγίες στις υπηρεσίες και τα συλλογικά όργανα (Οικονομική Επιτροπή) ώστε να εγκρίνουν το ύψος της αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου που θα επιλέγεται για τις υποθέσεις αυτές, οι οποίες απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.