Η Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. – (ΑΝ.ΠΕ), σε συνέχεια της υπ’ αριθμόν 284/06-09-2017 Απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου (Δ.Σ.),
ανακοινώνει

ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του «Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD του Π.Α.Α. 2014-2020 (2023)» και ειδικότερα μέχρι 30/06/2019 με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του (31/12/2023), με :
• (1) Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ (κωδικός 1) και
• (1) Γεωτεχνικό ΠΕ ή ΤΕ (κωδικός 2)
Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα γραφεία της Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α.– (ΑΝ.ΠΕ.) και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (μπορεί να δοθεί αυτοπροσώπως ή να αποσταλεί ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά) στα γραφεία της ΑΝ.ΠΕ. στην Έδεσσα, οδός Σακελλαροπούλου 14 & Φιλελλήνων γωνία, 58200, 1ος όροφος, Κεντρικό Πρωτόκολλο, μέχρι τη Παρασκευή 13/10/2017 και ώρα 14:30.
Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του Π.Α.Α. 2014-2020 (2023)» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.
Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.
Υπεύθυνες για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ.κ. Πετσινάρη Αναστασία και Ζάχου Άννα, οδός Σακελλαροπούλου 14 & Φιλελλήνων γωνία- Έδεσσα, τηλέφωνο 2381024858, fax 2381023181 και e-mail: [email protected]
Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΠΕ. (www.anpe.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Π.Α.Α. της Ελλάδας 2014-2020 (www.agrotikianaptixi.gr) απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και στη συνέχεια θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΑΝ.ΠΕ.

Αριθμός Προκήρυξης 1/2017 Έδεσσα, 13/09/2017
Για την Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή
Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)

Ζωγράφου- Τσαντάκη Μαρία
Πρόεδρος Δ.Σ.