Γιάννης Σηφάκης : Σημαντική εξέλιξη η ίδρυση νέου Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα- Πάϊκου – Βερμίου με έδρα την Έδεσσα μετά από παρέμβαση του βουλευτή
Μετά από παρεμβάσεις του βουλευτή Γιάννη Σηφάκη και φορέων της περιοχής στην διαβούλευση του σχεδίου Νόμου για τους φορείς των προστατευόμενων περιοχών η πρόταση στο σχέδιο Νόμου πλέον είναι η διαίρεση του αρχικά προτεινόμενου νέου μεγάλου φορέα ( από Πέλλα ως και Καστοριά) σε δύο φορείς.

Με βάση λοιπό τον σχέδιο Νόμου που προωθείται ιδρύεται νέος Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα – Πάϊκου – Βερμίου με έδρα την Έδεσσα.
Οι νέοι φορείς ακολουθούν την διοικητική διαίρεση της χώρας. Οι περιοχές ΝΑTURA που ανήκουν στο σύνολο τους ή κατά συντριπτικό ποσοστό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα ανήκουν στον νέο φορέα. Αντίστοιχα ανήκουν στον επίσης νεοϊδρυόμενο φορέα της Δυτικής Μακεδονίας οι προστατευόμενες περιοχές που ανήκουν στο σύνολο τους η κατά συντριπτικό ποσοστό στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας.
Η εξέλιξη αυτή θα εξασφαλίσει την καλύτερη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και η πρόταση του σχεδίου Νόμου να είναι η Έδεσσα προσωρινή έδρα του φορέα αναβαθμίζει αντικειμενικά την Πέλλα που βλέπει την ίδρυση ενός νέου φορέα σε αυτή μετά από πολλά χρόνια. Και μάλιστα ενός φορέα που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της με σεβασμό και προστασία του περιβάλλοντος. Θα δοθεί η δυνατότητα μέσα από τον νέο φορέα να αντιμετωπιστούν σοβαρά περιβαλλοντικά θέματα της περιοχής όπως η προστασία του δασικού περιβάλλοντος και πολλά άλλα.

Τα σημεία του σχεδίου Νόμου που αφορούν την ίδρυση του νέου φορέα:

ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
Φορείς διαχείρισης προστατευομένων περιοχών και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1
Νομική μορφή φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών
1. Οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) είναι τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) του άρθρου 2, που έχουν ως σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος. Οι ΦΔΠΠ είναι κοινωφελή ΝΠΙΔ και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
2. Οι ΦΔΠΠ εποπτεύονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 2
Φορείς διαχείρισης και χωρική αρμοδιότητα
……………
4. Συνιστώνται οι ακόλουθοι ΦΔΠΠ:
α) ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα – Πάικου – Βερμίου». Έδρα του φορέα ορίζεται προσωρινά η Έδεσσα του νομού Πέλλας.

Ακολουθεί ολόκληρη η πρόταση Νόμου :

ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
Φορείς διαχείρισης προστατευομένων περιοχών και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Άρθρο 1
Νομική μορφή φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών
1. Οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) είναι τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) του άρθρου 2, που έχουν ως σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος. Οι ΦΔΠΠ είναι κοινωφελή ΝΠΙΔ και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
2. Οι ΦΔΠΠ εποπτεύονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 2
Φορείς διαχείρισης και χωρική αρμοδιότητα
1. Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών είναι: α) οι υφιστάμενοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, είκοσι οκτώ (28) φορείς, όπως αυτοί μετονομάζονται κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α’ έως κη’ της παρ. 3, και β) οι οκτώ (8) φορείς που συνιστώνται με τις διατάξεις της παρ. 4.
2. Η χωρική αρμοδιότητα των ΦΔΠΠ που μετονομάζονται στην παρ. 3 περιλαμβάνει την υφιστάμενη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος περιοχή ευθύνης τους, η οποία κατά περίπτωση επεκτείνεται στις περιοχές του δικτύου Natura 2000, που προβλέπονται στον πίνακα του Παραρτήματος Ι και στους χάρτες του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος. Η χωρική αρμοδιότητα των ΦΔΠΠ που συνιστώνται με την παρ. 4 περιλαμβάνει τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 κατά τα προβλεπόμενα στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος.
3. ΦΔΠΠ που προέρχονται από μετονομασία των υφισταμένων ή διατηρούν την αρχική τους ονομασία είναι οι εξής:
α) «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης» με έδρα την Τραϊανούπολη του νομού Έβρου είναι το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου», που έχει συσταθεί με την περιπτ. 1 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207), είχε συγχωνευθεί με την περιπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241).
β) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου» με έδρα τη Δαδιά του νομού Έβρου είναι το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς», που έχει συσταθεί με την περιπτ. 2 της παρ.10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περιπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
γ) «Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης» με έδρα την Κερκίνη του νομού Σερρών είναι το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης», που έχει συσταθεί με την περιπτ. 3 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περιπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
δ) «Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων» με έδρα το Αιτωλικό του νομού Αιτωλοακαρνανίας είναι το ΝΠΙΔ «Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου», που έχει συσταθεί με την περιπτ. 4 της παρ.10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περιπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
ε) «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου» με έδρα τη Χαλάστρα του νομού Θεσσαλονίκης είναι το ΝΠΙΔ «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα», που έχει συσταθεί με την περιπτ. 5 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περιπτ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
στ) «Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Σιθωνίας» με έδρα τον Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης είναι το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης», που έχει συσταθεί με την περιπτ. 6 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περιπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
ζ) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων» με έδρα την Αλόννησο του νομού Μαγνησίας είναι το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου – Β. Σποράδων», που έχει συσταθεί με την περιπτ. 7 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 και η λειτουργία του συνεχίστηκε με την παρ. 12 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013.
η) «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας και Θάσου» με έδρα το Πόρτο Λάγος του νομού Ξάνθης είναι το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας», που έχει συσταθεί με την περιπτ. 8 της παρ.10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περιπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
θ) «Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας» με έδρα το Άστρος του νομού Αρκαδίας είναι το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού», που έχει συσταθεί με την περιπτ. 9 της παρ.10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, και η λειτουργία του συνεχίστηκε με την παρ. 12 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013.
ι) «Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων» με έδρα τα Ιωάννινα του νομού Ιωαννίνων είναι το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδος Ιωαννίνων», που είχε συσταθεί με την περιπτ. 10 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 και καταργήθηκε με την περιπτ. β΄ της παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
ια) «Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου – Λευκάδας» με έδρα την Άρτα του νομού Άρτας είναι το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού», που έχει συσταθεί με την περιπτ. 11 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α’ 207), είχε συγχωνευθεί με την περιπτ. ε΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 (Α’ 16) και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 (Α’ 16) και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016 (Α’ 241).
ιβ) «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου» με έδρα τον Λάππα του νομού Αχαΐας είναι το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς», που έχει συσταθεί με την περιπτ. 12 της παρ.10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περιπτ. η΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
ιγ) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου» με έδρα τους Ασπράγγελους Ζαγορίου του νομού Ιωαννίνων είναι το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου», που έχει συσταθεί με την περιπτ. 13 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περιπτ. δ΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
ιδ) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών» με έδρα τον Άγιο Γερμανό Πρεσπών του νομού Φλώρινας είναι το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών», που έχει συσταθεί με την περιπτ. 14 της παρ.10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 και η λειτουργία του συνεχίστηκε με την παρ. 12 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013.
ιε) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» με έδρα το Αργοστόλι του νομού Κεφαλληνίας είναι το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου», που έχει συσταθεί με την περιπτ. 15 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περιπτ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
ιστ) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» με έδρα το Λιτόχωρο του νομού Πιερίας είναι το ΝΠΙΔ «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» που έχει συσταθεί με την περιπτ. 16 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 και η λειτουργία του συνεχίστηκε με την παρ. 12 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013.
ιζ) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης» με έδρα τα Χανιά του νομού Χανίων είναι το ΝΠΙΔ «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς», που έχει συσταθεί με την περιπτ. 17 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περιπτ. θ΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
ιη) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού» με έδρα την Αμφίκλεια του νομού Φθιώτιδας είναι το ΝΠΙΔ «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού», που έχει συσταθεί με την περιπτ. 18 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περιπτ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
ιθ) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας» με έδρα τις Αχαρνές του νομού Αττικής είναι το ΝΠΙΔ «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας», που έχει συσταθεί με την περιπτ. 19 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περιπτ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
κ) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης» με έδρα τα Λουτρά Υπάτης του νομού Φθιώτιδας είναι το ΝΠΙΔ «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης», που έχει συσταθεί με την περιπτ. 20 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περιπτ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
κα) «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας» με έδρα την Ηγουμενίτσα του νομού Θεσπρωτίας είναι το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα», που έχει συσταθεί με την περιπτ. 21 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περιπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
κβ) «Φορέας Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού» με έδρα τα Καλάβρυτα του νομού Αχαΐας είναι το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού», που έχει συσταθεί με την περιπτ. 22 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περιπτ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
κγ) «Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης» με έδρα το Μεσοχώρι Παρανεστίου του νομού Δράμας είναι το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης», που έχει συσταθεί με την περιπτ. 23 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περιπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
κδ) «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου» με έδρα τον Όλυμπο Καρπάθου του νομού Δωδεκανήσου είναι το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας», που έχει συσταθεί με την περιπτ. 24 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, είχε συγχωνευθεί με την περιπτ. θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
κε) «Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού» με έδρα τα Κανάλια του νομού Μαγνησίας είναι το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου», που έχει συσταθεί με την περιπτ. 25 της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 και καταργήθηκε με την περιπτ. γ΄ της παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
κστ) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα» με έδρα τον Μαραθώνα του νομού Αττικής είναι το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα», που έχει συσταθεί με το Π.Δ. της 13.09.2002 (Δ΄ 793) και με όρια της περιοχής ευθύνης του που έχουν καθοριστεί με το Π.Δ. της 03.07.2000 (Δ΄ 395), είχε συγχωνευθεί με την περιπτ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
κζ) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου» με έδρα τη Ζάκυνθο του νομού Ζακύνθου είναι το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου», που έχει συσταθεί με το Π.Δ. της 27.11.2003 (Δ΄ 1272) και με όρια της περιοχής ευθύνης του που έχουν καθοριστεί με το Π.Δ. της 22.12.1999 (Δ΄ 906) και η λειτουργία του συνεχίστηκε με την παρ. 12 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013.
κη) «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Αγράφων και Μετεώρων» με έδρα τα Ιωάννινα του νομού Ιωαννίνων είναι το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου», που έχει συσταθεί με το Π.Δ. της 12.02.2009 (Δ΄ 49), είχε συγχωνευθεί με την περιπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και η λειτουργία του παρατάθηκε διαδοχικώς με την παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 και εν συνεχεία με το άρθρο 36 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4447/2016.
4. Συνιστώνται οι ακόλουθοι ΦΔΠΠ:
α) ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα – Πάικου – Βερμίου». Έδρα του φορέα ορίζεται προσωρινά η Έδεσσα του νομού Πέλλας.
β) ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας». Έδρα του φορέα ορίζεται προσωρινά η Καστοριά του νομού Καστοριάς.
γ) ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου». Έδρα του φορέα ορίζεται προσωρινά η Κόρινθος του νομού Κορινθίας.
δ) ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Εύβοιας». Έδρα του φορέα ορίζεται προσωρινά η Χαλκίδα του νομού Ευβοίας.
ε) ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου – Κυθήρων». Έδρα του φορέα ορίζεται προσωρινά η Σπάρτη του νομού Λακωνίας.
στ) ΝΠΙΔ «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων». Έδρα του φορέα ορίζεται προσωρινά η Σύρος του νομού Κυκλάδων.
ζ) ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βορείου Αιγαίου». Έδρα του φορέα ορίζεται προσωρινά η Μυτιλήνη του νομού Λέσβου.
η) ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης». Έδρα του φορέα ορίζεται προσωρινά το Ηράκλειο του νομού Ηρακλείου.
5. Με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παρ. 1α του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 μπορεί να τροποποιούνται τα όρια χωρικής αρμοδιότητας των ΦΔΠΠ ή να υπάγονται στη διοίκηση και στη διαχείρισή τους και άλλες περιοχές.

Άρθρο 3
Έδρα και παραρτήματα των ΦΔΠΠ
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται οι έδρες των ΦΔΠΠ της παρ. 4 του άρθρου 2, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του οικείου φορέα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να μεταφέρονται οι έδρες των ΦΔΠΠ των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 ύστερα από εισήγηση του οικείου Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του. Η εισήγηση πρέπει να είναι τεκμηριωμένη από οικονομική άποψη για την αναγκαιότητα μεταφοράς της έδρας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Δ.Σ. του οικείου ΦΔΠΠ, μπορεί να ιδρύονται παραρτήματα στους ΦΔΠΠ του άρθρου 2. Η εισήγηση πρέπει να είναι αιτιολογημένη ως προς την αναγκαιότητα, το σκοπό, το έργο, το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και τον προϋπολογισμό του ΦΔΠΠ με βάση τον οποίο μπορεί να καλυφθεί η λειτουργία του παραρτήματος.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να συσταθεί για τον «Φορέα Διαχείρισης Θερμαϊκού Κόλπου» ειδική άμισθη συμβουλευτική επιτροπή, που αποτελείται από υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών, εκπροσώπους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των παραγωγικών φορέων, με στόχο την υποστήριξη του έργου του ΦΔΠΠ για την περιοχή ευθύνης του και το συντονισμό των δράσεων των αρμόδιων υπηρεσιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και του θαλάσσιου χώρου του. Με την κοινή απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται ο αριθμός, η ιδιότητα και η διάρκεια της θητείας των μελών, οι φορείς από τους οποίους προέρχονται τα μέλη, ο τρόπος με τον οποίο υποδεικνύονται τα μέλη, η έδρα της επιτροπής, η γραμματειακή της υποστήριξη και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία ή την εξειδίκευση του έργου της επιτροπής.
Με όμοια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών, μπορεί να συνιστώνται άμισθες συμβουλευτικές επιτροπές και στους υπόλοιπους ΦΔΠΠ του άρθρου 2.
5. Η συγκρότηση των επιτροπών της παρ. 4 γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
6. Κάθε σχετικό θέμα με την προστασία, διαχείριση και παρακολούθηση της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR1270003 (Χερσόνησος Άθω) ρυθμίζεται από τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 105 του Συντάγματος και του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητα των ΦΔΠΠ
1. Στην αρμοδιότητα των ΦΔΠΠ ανήκει:
α) η εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης για την αειφορική διαχείριση και προστασία του φυσικού κεφαλαίου του δικτύου Natura 2000, σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. 3318/3028/11.12.1998 (Β΄ 1289), 14849/853/Ε103/4.4.2008 (Β΄ 645) και 37338/1807/Ε103/1.9.2010 (Β΄ 1495), 8353/276/Ε103/17.2.2012 (Β΄ 415), που ενσωμάτωσαν αντίστοιχα τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και 2009/147/ΕΚ για τα άγρια πτηνά,
β) η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για την προστατευόμενη περιοχή, με προτεραιότητα στην κατάσταση διατήρησης των προστατευτέων αντικειμένων,
γ) η σύνταξη ανά τριετία έκθεσης αξιολόγησης των ρυθμίσεων της προστατευόμενης περιοχής, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
δ) η ανεύρεση, διασφάλιση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την προώθηση νέων τοπικών αναπτυξιακών προτύπων και δράσεων,
ε) η αποτελεσματική, χρηστή και με κανόνες διαφάνειας διάθεση και διαχείριση των πηγών εσόδων των ΦΔΠΠ για τη βελτίωση του βαθμού διατήρησης των προστατευτέων αντικειμένων, την ολοκληρωμένη διαχείριση των περιοχών ευθύνης τους και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης,
στ) η κατάρτιση μελετών και η διεξαγωγή ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στα οικεία σχέδια διαχείρισης και είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευτέων αντικειμένων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης τους,
ζ) η μέριμνα για τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία δεδομένων και περιβαλλοντικών στοιχείων, περιλαμβανομένων και στοιχείων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς για τις περιοχές ευθύνης τους, τα οποία διαβιβάζονται υποχρεωτικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελούν πηγή ανατροφοδότησης για την επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης της παρ. 1,
η) η παροχή αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης τους ή των έργων και δραστηριοτήτων οι επιπτώσεις των οποίων επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, το προστατευτέο αντικείμενο,
θ) η παροχή γνώμης μέσα σε είκοσι πέντε (25) ημέρες από την έγγραφη ενημέρωση του ΦΔΠΠ από τις αρμόδιες αρχές για έργα ή δραστηριότητες που δεν υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης αλλά εμπίπτουν στα όρια ευθύνης του. Αν ο ΦΔΠΠ δεν εκφέρει γνώμη μέσα στη ανωτέρω προθεσμία, τεκμαίρεται η συμφωνία του,
ι) η παροχή γνώμης για κάθε άλλο θέμα για το οποίο οι αρμόδιες αρχές ζητούν τη γνώμη του ΦΔΠΠ,
ια) η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, τους παραγωγικούς φορείς και κάθε άλλον εμπλεκόμενο κατά περίπτωση φορέα, εντός των περιοχών ευθύνης τους, με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση, την αποτελεσματική προστασία και την ανάδειξη των αξιών των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής παραμέτρου στα τοπικά αναπτυξιακά πρότυπα,
ιβ) η ανάληψη εκπόνησης και εκτέλεσης εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης τους, τα οποία προάγουν ή προβάλλουν τους σκοπούς του ΦΔΠΠ,
ιγ) η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και των παραγωγικών φορέων σε θέματα αναγόμενα στο έργο και στους σκοπούς των ΦΔΠΠ. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΦΔΠΠ μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν κέντρα πληροφόρησης και να αναλαμβάνουν σχετική εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή και ηλεκτρονικής μορφής,
ιδ) η διοργάνωση και συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, καθώς και σε συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προώθηση και ανάδειξη των στόχων της διαχείρισης των προστατευτέων αντικειμένων της περιοχής ευθύνης τους και της συμβατής οικοανάπτυξης των περιοχών προστασίας,
ιε) η επικουρία των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για τα δάση, την αλιεία και τη θήρα, καθώς και των περιβαλλοντικών και πολεοδομικών όρων που ισχύουν για έργα ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στις περιοχές ευθύνης τους. Για το σκοπό αυτό, οι ΦΔΠΠ εισηγούνται ή αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές, για τις περιοχές ευθύνης τους, τις πράξεις ή παραλείψεις εκείνες οι οποίες συνιστούν παράβαση των όρων και περιορισμών που καθορίζονται από τα προεδρικά διατάγματα τα εκδιδόμενα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως ισχύει. Επίσης, οι ΦΔΠΠ μπορεί να θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών τα αναγκαία μέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις ή άλλα μέτρα προστασίας της περιοχής,
ιστ) η διαχείριση δημόσιων εκτάσεων που παραχωρούνται προς το ΦΔΠΠ ή μισθώνονται από αυτόν, η αγορά και ενοικίαση ιδιωτικών εκτάσεων που περιλαμβάνονται στην περιοχή ευθύνης του και η πραγματοποίηση σε αυτές των αναγκαίων παρεμβάσεων που προβλέπονται στον οικείο κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας της περιπτ. ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6, καθώς και στο οικείο σχέδιο διαχείρισης,
ιζ) η έγκριση δραστηριοτήτων ξενάγησης εντός της περιοχής ευθύνης του ΦΔΠΠ,
ιη) η χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας, καθώς και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων για τα προστατευτέα αντικείμενα, εντός των ορίων της περιοχής ευθύνης τους, σε συνεργασία με αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, με απαραίτητη προϋπόθεση τη γνωστοποίηση των πορισμάτων από τις παραπάνω δραστηριότητες στον οικείο ΦΔΠΠ αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους,
ιθ) η υποστήριξη οικοτουριστικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς,
κ) η συνεργασία με τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες ή λιμενικές αρχές και η πραγματοποίηση κοινών περιπόλων εντός των ορίων των περιοχών ευθύνης του.
2. Για την εκπλήρωση του έργου τους, οι ΦΔΠΠ συνεργάζονται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Επιτροπή «Φύση 2000», τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών, τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμίδων, καθώς και κάθε άλλο οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ημεδαπό ή αλλοδαπό. Οι ΦΔΠΠ μπορεί να συνεργάζονται επίσης με ημεδαπά και αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς του ίδιου ή συγγενούς επιστημονικού ενδιαφέροντος, μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και με φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στο πεδίο δράσης τους.

Άρθρο 5
Διοικητικό Συμβούλιο των ΦΔΠΠ
1. α) Οι ΦΔΠΠ των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 διοικούνται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από:
αα) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του,
ββ) έναν (1) εκπρόσωπο του οικείου Δήμου, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
γγ) έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
δδ) δύο (2) εκπροσώπους της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εν γένει επιστημονικής κοινότητας ή στελέχη δημόσιων υπηρεσιών και φορέων, με εμπειρία σε σχετικά θέματα, με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
εε) έναν (1) εκπρόσωπο μη κυβερνητικών οργανώσεων, που σύμφωνα με το καταστατικό τους έχουν ως αντικείμενο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διαθέτουν προηγούμενη τεκμηριωμένη εμπειρία σε σχετικά θέματα, με τον αναπληρωτή του,
στστ) έναν (1) εκπρόσωπο των παραγωγικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του προστατευτέου αντικειμένου, με τον αναπληρωτή του.
β) Για την υποπερίπτ. ββ΄ της περιπτ. α΄, όπου οι εμπλεκόμενοι Δήμοι είναι περισσότεροι του ενός, ο εκπρόσωπος με τον αναπληρωτή του ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ). Σε περίπτωση εμπλοκής περισσοτέρων της μίας ΠΕΔ, ο εκπρόσωπος των Δήμων ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ, στην επικράτεια της οποίας εντοπίζεται το μεγαλύτερο σε έκταση τμήμα των προστατευόμενων περιοχών του συγκεκριμένου φορέα, ο δε αναπληρωτής του ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ, στην επικράτεια της οποίας εντοπίζεται το δεύτερο μεγαλύτερο σε έκταση τμήμα των προστατευόμενων περιοχών του συγκεκριμένου φορέα.
γ) Για την υποπερίπτ. γγ΄ της περιπτ. α΄, όπου οι εμπλεκόμενες Περιφέρειες είναι περισσότερες της μιας, ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας, στην επικράτεια της οποίας εντοπίζεται το μεγαλύτερο σε έκταση τμήμα των προστατευόμενων περιοχών του συγκεκριμένου φορέα, ο δε αναπληρωτής του ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας, στην επικράτεια της οποίας εντοπίζεται το δεύτερο μεγαλύτερο σε έκταση τμήμα των προστατευόμενων περιοχών του συγκεκριμένου φορέα.
δ) Τα προτεινόμενα μέλη Δ.Σ. και οι αναπληρωτές τους πρέπει να είναι διαφορετικά πρόσωπα ανά ΦΔΠΠ, με εξαίρεση τα μέλη της υποπερίπτ. αα΄ της περιπτ. α΄.
ε) Σε προστατευόμενες περιοχές με σημαντικά παραγωγικά ή προστατευτικά δασικά οικοσυστήματα, ο ένας από τους εκπροσώπους της υποπερίπτ. δδ΄ της περιπτ. α΄ πρέπει να είναι υπάλληλος με ειδικότητα δασολόγου ή δασοπόνου της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται ως Πρόεδρος του Δ.Σ. ένα από τα μέλη της περιπτ. α΄ της παρ. 1 με αναγνωρισμένη επιστημονική επάρκεια, εμπειρία και ενεργό δράση σε ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Δεν μπορεί να οριστεί πρόεδρος ή μέλος πρόσωπο που έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα ή πλημμέλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία προστασίας φυσικού περιβάλλοντος, στη νομοθεσία περί αυθαιρέτων και στη δασική νομοθεσία.
3. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να ορίσει τα μέλη του Δ.Σ. των ΦΔΠΠ, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 6 του ν. 2839/2000 (Α΄ 196), αποστέλλει σχετική έγγραφη πρόσκληση υπόδειξης μελών στις αρμόδιες αρχές και στους φορείς της περιπτ. α της παρ. 1. Οι ανωτέρω οφείλουν, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της πρόσκλησης, να υποδείξουν πρόσωπα για τις θέσεις του Δ.Σ. Αν παραλείψουν ή αρνηθούν να υποδείξουν μέλος ή μέλη και τους αναπληρωτές τους μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζει στη θέση των ελλειπόντων μελών πρόσωπα εγνωσμένης εμπειρίας σε αντικείμενα συναφή με το έργο των ΦΔΠΠ. Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζει με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα μέλη και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΦΔΠΠ. Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.
4. Στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου του, συγκροτείται αυτό σε σώμα με εκλογή μεταξύ των μελών Αντιπροέδρου και Γραμματέα.
5. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή από τρία μέλη. Η σύγκλησή του γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου του προς τα μέλη και τα αναπληρωματικά τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτο κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. και αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη μπορεί να συζητηθούν εφόσον συμφωνεί η πλειοψηφία των παριστάμενων μελών του Δ.Σ. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να πραγματοποιούνται και μέσω τηλεδιάσκεψης σε πιστοποιημένη αίθουσα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
6. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
7. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, σε ειδικό βιβλίο, στα οποία καταγράφονται οι απόψεις ή και οι προτάσεις των μελών και οι λαμβανόμενες αποφάσεις. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη, σε περίπτωση δε άρνησης μέλους να υπογράψει γίνεται σχετική μνεία και αναγράφονται οι λόγοι της άρνησής του. Τα πρακτικά μπορεί να τηρούνται και με τη μέθοδο της μαγνητοφώνησης, οπότε υπογράφονται στην επόμενη συνεδρίαση.
8. Ο Πρόεδρος: α) συγκαλεί και διευθύνει της τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και β) εκπροσωπεί τον ΦΔΠΠ ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής και άλλης δημόσιας αρχής, πιστωτικών ιδρυμάτων και γενικά τρίτων. Με απόφαση του Δ.Σ. η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή σε άλλο όργανο του φορέα. Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του κάθε φορά που κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο και αν αυτός κωλύεται από άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
9. Η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον ορισμό των μελών Δ.Σ. των ΦΔΠΠ της παρ. 4 του άρθρου 2 εκδίδεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2018.
10. Τα μέλη των Δ.Σ. των ΦΔΠΠ δεν αμείβονται για το έργο τους. Κατά τον ορισμό των μελών του Δ.Σ., εξαιτίας του ειδικού αντικειμένου των ΦΔΠΠ και της σχετικής εμπειρίας και γνώσης της περιοχής ευθύνης που οφείλουν να έχουν τα μέλη των Δ.Σ., δεν τηρείται η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες του Δ.Σ. των ΦΔΠΠ
1. Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
α) η εύρυθμη διοικητική λειτουργία του οικείου φορέα και η στελέχωσή του,
β) η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας της έκθεσης αξιολόγησης της περιπτ. γ΄ του άρθρου 4. Η παραπάνω έκθεση εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή της από τον ΦΔΠΠ,
γ) η λήψη αποφάσεων που αφορούν τις αρμοδιότητες των περιπτ. α΄, στ΄ και ζ΄ του άρθρου 4,
δ) η έγκριση των μελετών, ερευνών και λοιπών έργων της περίπτ. στ΄ του άρθρου 4,
ε) η διαβίβαση των στοιχείων της περιπτ. α΄ του άρθρου 4 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και η μέριμνα επικαιροποίησης των σχεδίων διαχείρισης,
στ) η παροχή της αιτιολογημένης γνωμοδότησης της περιπτ. η του άρθρου 4, καθώς και της γνώμης των περιπτ. θ και ι του ίδιου άρθρου,
ζ) η μέριμνα για τη διεξαγωγή της διαβούλευσης της περιπτ. ια του άρθρου 4,
η) η έγκριση προγραμμάτων και δράσεων και η προβολή του έργου που περιγράφονται στις περιπτ. ιγ και ιδ του άρθρου 4,
θ) η εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ίδρυση και λειτουργία παραρτημάτων και κέντρων πληροφόρησης,
ι) η διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, καθώς και η διαχείριση των δημόσιων εκτάσεων της περιπτ. ιστ΄ του άρθρου 4,
ια) η έγκριση χορήγησης των αδειών που περιγράφονται στην περιπτ. ιη΄ του άρθρου 4,
ιβ) η έγκριση της ετήσιας έκθεσης της περιπτ. β΄ του άρθρου 4 και η διαβίβασή της στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ιγ) η κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού διοίκησης και λειτουργίας του ΦΔΠΠ και η διαβίβασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς έγκριση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
ιδ) η κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Δ.Σ. ΦΔΠΠ και η διαβίβασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς έγκριση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Το Δ.Σ. έχει αποφασιστική αρμοδιότητα για κάθε θέμα που εμπίπτει στο πεδίο δράσης του οικείου ΦΔΠΠ και δεν κατονομάζεται ρητά στο παρόν, καθώς και για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος προκύπτει σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του οικείου ΦΔΠΠ.
3. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να εκχωρεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή σε άλλο όργανο του ΦΔΠΠ.
4. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να αναθέτει σε άμισθη Επιστημονική Επιτροπή, που αποτελείται από μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητές όλων των βαθμίδων των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της χώρας και ειδικούς επιστήμονες, την εκπόνηση επιστημονικά τεκμηριωμένων εισηγήσεων για κάθε θέμα που ζητείται από το Δ.Σ. και αφορά τη διαχείριση του προστατευτέου αντικειμένου και την εύρυθμη λειτουργία του ΦΔΠΠ. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και κάλυψης των δαπανών της Επιστημονικής Επιτροπής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 7
Προσωπικό των ΦΔΠΠ
1. Επιτρέπεται στους ΦΔΠΠ η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες των ΦΔΠΠ και να διασφαλιστεί η δυνατότητα προετοιμασίας και ένταξης στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις της προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την επίτευξη θεσμικής θωράκισης του δικτύου περιοχών Natura 2000 και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των προστατευτέων αντικειμένων. Για τις προσλήψεις αυτές δεν απαιτείται η εγκριτική απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 280).
2. Για να διενεργηθούν οι προσλήψεις της παρ. 1, το Δ.Σ. των ΦΔΠΠ εκδίδει απόφαση την οποία αποστέλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για έγκριση, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την οποία θα προκύπτει η εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων. Μετά την έγκριση του Υπουργού, το Δ.Σ. με απόφασή του εκδίδει προκήρυξη, η οποία κοινοποιείται και εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, καθώς και τα προσόντα και τα κριτήρια κατάταξης και γίνεται σύντομη περιγραφή των καθηκόντων τους. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και του ΑΣΕΠ και περίληψή της σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Στην περίληψη αναφέρονται ο αριθμός ανά ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται: α) τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά), β) τυχόν πρόσθετα κριτήρια πρόσληψης σε σχέση με τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και ο συνολικός τρόπος βαθμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες ειδίκευσης στο πλαίσιο λειτουργίας του οικείου φορέα, γ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους, δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των κριτηρίων πρόσληψης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού.
4. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον οικείο ΦΔΠΠ, ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες προσληπτέων, επιλαχόντων και απορριπτέων, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στο ΑΣΕΠ τους σχετικούς πίνακες για έλεγχο νομιμότητας. Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής τους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας, καθώς και τον κατ’ ένσταση έλεγχο των πινάκων μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων και εν συνεχεία ενημερώνει τον οικείο ΦΔΠΠ για να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.
5. Οι οικείοι ΦΔΠΠ προσλαμβάνουν το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το παρόν, αμέσως μετά την κατάρτιση των οριστικών πινάκων προσληπτέων.
6. Σε περιπτώσεις χρηματοδότησης ή επιδότησης του οικείου ΦΔΠΠ στα πλαίσια ειδικού προγράμματος και με τους όρους του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004 (Α’ 135), η συνολική διάρκεια των συμβάσεων της παρ. 1 μπορεί να παρατείνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) επιπλέον μήνες και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των 24 μηνών.

Άρθρο 8
Πόροι των ΦΔΠΠ
Πόροι των ΦΔΠΠ είναι:
α) επιχορήγηση από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία καταβάλλεται στην αρχή κάθε έτους. Η επιχορήγηση καταβάλλεται κάθε έτος αφού πρώτα οι ΦΔΠΠ τηρήσουν τις υποχρεώσεις της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52),
β) έκτακτες επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, που δίδονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
γ) επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις που μπορεί να δίδονται από τον προϋπολογισμό άλλων Υπουργείων, το Πράσινο Ταμείο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα,
δ) πόροι που διατίθενται από το Περιφερειακό και τα Τομεακά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ) και λοιποί πόροι προερχόμενοι από ταμεία ή άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών,
ε) έσοδα από τις δραστηριότητές τους που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς τους, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από προϊόντα που παράγουν ή εκμεταλλεύονται, εισιτήρια, ξεναγήσεις ομάδων επισκεπτών και άλλες οικοτουριστικές δραστηριότητες, έντυπες ή ηλεκτρονικές εκδόσεις, πώληση υλικών, προβολή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού και, γενικότερα, από την εκμετάλλευση και προβολή του προστατευτέου αντικειμένου,
στ) πρόσοδοι από την εκμετάλλευση της περιουσίας τους, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές και χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων,
ζ) έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις που μπορεί να συνάπτουν με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
η) ποσά από κάθε άλλη νόμιμη και συμβατή με το σκοπό τους δραστηριότητα, τα οποία εγκρίνονται από το Δ.Σ.,
θ) έσοδα από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
ι) έσοδα από κάθε πρόστιμο και τέλος για τα οποία προβλέπεται η απόδοσή τους στους ΦΔΠΠ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ιδίως από την αξιοποίηση και διαχείριση υδατικών, δασικών και λιβαδικών εκτάσεων, καθώς και των παραγόμενων από αυτά πόρων.

Άρθρο 9
Αξιολόγηση – έλεγχος του έργου των ΦΔΠΠ
1. Η αξιολόγηση του Δ.Σ και του προσωπικού των ΦΔΠΠ πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας του.
2. Η αξιολόγηση της εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης της περιπτ. α΄ του άρθρου 4 και της ετήσιας έκθεσης της περιπτ. β΄ του άρθρου 4 είναι έργο της Επιτροπής «Φύση 2000» σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207), όπως ισχύει. Η Επιτροπή διατυπώνει εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αποτελεσματικότητα της προστασίας και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να καθορίζονται τα κριτήρια για την παρακολούθηση της εφαρμογής των εθνικών, ενωσιακών και διεθνών στρατηγικών και πολιτικών για τη διατήρηση και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και των προστατευτέων αντικειμένων.

Άρθρο 10
Ρυθμίσεις σχετικά με λειτουργικά θέματα των ΦΔΠΠ
1. Τα Δ.Σ. των ΦΔΠΠ αποφασίζουν στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου τις ώρες λειτουργίας του ΦΔΠΠ, με βάση το προστατευτέο αντικείμενο, τα γεωγραφικά όρια κάθε φορέα και τις υπηρεσιακές ανάγκες.
2. Για την κάλυψη των οδοιπορικών των μελών των Δ.Σ.:
α) στους προέδρους και τα μέλη των Δ.Σ. των ΦΔΠΠ αναγνωρίζονται δαπάνες μετακίνησης από την έδρα της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στην έδρα του φορέα για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δ.Σ.,
β) δαπάνες μετακίνησης που πραγματοποιήθηκαν για τους προαναφερόμενους σκοπούς από την 1.1.2016 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται ως νομίμως τελεσθείσες και πληρώνονται από το Πράσινο Ταμείο.
3. Στους υπαλλήλους των ΦΔΠΠ οι οποίοι διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο για την εξυπηρέτηση δράσεων του φορέα τους εντός της περιοχής ευθύνης τους (διαχείριση, παρακολούθηση, φύλαξη), καταβάλλεται ολόκληρη η ημερήσια αποζημίωση της παρ. 1 του άρθρου 11 της υποπαρ. Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, με ανώτατο όριο τις τριάντα (30) διανυκτερεύσεις κατ’ έτος.
4. Για τα οχήματα των ΦΔΠΠ, λόγω της επέκτασης των ορίων ευθύνης τους, δικαιολογείται άρση του περιορισμού κατανάλωσης καυσίμων της 1450/550/1982 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης (Β΄ 93), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 της 129/2534/20.2.2010 κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 108), για λόγους δημόσιου συμφέροντος και αποτελεσματικότερης εποπτείας των προστατευόμενων περιοχών, ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση του Δ.Σ. για τους λόγους υπέρβασης των ορίων κατανάλωσης καυσίμων, η οποία εγκρίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υφυπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις
1. Τα υφιστάμενα Δ.Σ. των ΦΔΠΠ συνεχίζουν αυτοδίκαια το έργο τους μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία ορίζονται τα μέλη του Δ.Σ., κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου. Από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία ορίζονται τα μέλη του Δ.Σ. παύει η θητεία των μελών των υφιστάμενων Δ.Σ.
2.α) Οι ΦΔΠΠ συνεχίζουν να απασχολούν το υφιστάμενο προσωπικό τους, που απασχολείται με σύμβαση ορισμένου χρόνου, μέχρι την ανάρτηση των οικείων οριστικών πινάκων κατάταξης της παρ. 4 του άρθρου 7.
β) Οι δαπάνες μισθοδοσίας των ΦΔΠΠ καλύπτονται για το έτος 2018 από το Πράσινο Ταμείο, ενώ οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες καλύπτονται εν μέρει από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το σκοπό αυτό και εν μέρει από το Πράσινο Ταμείο.
γ) Για τα επόμενα έτη και εφόσον έχουν αναρτηθεί οι οριστικοί πίνακες κατάταξης του άρθρου 7, οι λειτουργικές δαπάνες των ΦΔΠΠ, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μισθοδοσίας, καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαφορετικά από το Πράσινο Ταμείο.
3. Η παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τους εξαιρετικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος της παρ. 1 του άρθρου 7 και της περιπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 του παρόντος, δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 (Α΄ 134) και δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας σύμφωνα με την οποία προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.
4. Η σχέση εργασίας των εργαζομένων σε ΦΔΠΠ με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος και συνεχίζεται χωρίς διακοπή.
5. Για τις ανάγκες στελέχωσης των ΦΔΠΠ του άρθρου 2, τα οικεία Δ.Σ. μπορεί να ενταχθούν σε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτούμενο ή συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.
6. Οι κανονισμοί των υφιστάμενων ΦΔΠΠ συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την αντικατάστασή τους.

Άρθρο 12
Καταργούμενες διατάξεις
1.Οι παρ. 1 έως και 9 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) καταργούνται.
2. Η παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας ορίζεται ως ο φορέας διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης των τεχνικών έργων επαναπλημμυρισμού της λίμνης Κάρλας και των δικαιωμάτων/υποχρεώσεων για την περίοδο εκτέλεσής τους, σε εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων Κάρλας και με την προϋπόθεση συνεργασίας της με τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3199/2003 (Α΄ 280) και του Π.Δ. 51/2007 (Α΄ 54), όπως ισχύουν.»
3. Οι παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 και 13 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207), όπως ισχύει, καταργούνται.
4. Η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3044/2002 (Α΄ 197) καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άλλες διατάξεις

Άρθρο 13
Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 52 ν. 4280/2014
Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και για τις εκτάσεις της κατηγορίας α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 998/1979, με την επιφύλαξη της παρ. 15 του άρθρου 45 του ν. 998/1979.»

Άρθρο 14
Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 52 ν. 4280/2014
1. Στο τέλος της παρ. 14 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οργανωμένες Τουριστικές Κατασκηνώσεις (κάμπινγκ) της υποπεριπτ. ββ΄ της περιπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, που δεν ανήκουν στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου και λειτουργούν σε εκτάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και δεν έχουν την προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές έγκριση, οφείλουν να λάβουν εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών την πράξη της παρ. 6 του άρθρου 45 του ν. 998/1979. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων κατεδάφισης και κήρυξης των εκτάσεων ως αναδασωτέων, που τυχόν έχουν εκδοθεί, και, εφόσον εκδοθεί η προβλεπόμενη πράξη της παρ. 6 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, οι πράξεις αυτές παύουν να ισχύουν».
2. Η τριετής προθεσμία της παρ. 1 αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 15
Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 53 ν. 998/1979
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 998/1979, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 και στη συνέχεια η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 4315/2014 (Α΄ 269), προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Κατ’ εξαίρεση η εγκατάσταση των ανωτέρω έργων υποδομής και των απαιτούμενων συνοδών τους έργων σε δίκτυα και περιοχές που προστατεύονται από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου επιτρέπεται, με την επιφύλαξη της τήρησης της διαδικασίας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.»

Άρθρο 16
Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4467/2017
1. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 του ν. 4467/2017 (Α΄ 56) μετά τη φράση «Στους δασικούς υπαλλήλους, κατά την έννοια του άρθρου 39 του ν. 1845/1989 (Α΄ 102)», προστίθεται η φράση «και στους υπαλλήλους των δασικών υπηρεσιών, που κατέχουν την απαραίτητη έγκριση της κατ΄ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις παρ. 2 έως 4 του άρθρου 47 του ν. 4250/2014 (Α 74), χωρίς να έχουν την ειδικότητα του οδηγού και συμμετέχουν στα περίπολα ως οδηγοί».
2. Η παρ. 1 ισχύει από 13.4.2017.

Άρθρο 17
Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 56 ν. 998/1979
Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 56 του ν. 998/1979, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 και η παρ. 4 αυτού τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4315/2014, αντικαθίστανται ως εξής:
«Η εγκατάσταση ορειβατικών καταφυγίων σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δημόσιες εκτάσεις των περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 που βρίσκονται εντός περιοχών προστασίας των ν. 1650/1986 (Α΄ 160) και 3028/2002 (Α΄ 153) επιτρέπεται εφόσον προβλέπεται από το ειδικό καθεστώς προστασίας των ανωτέρω περιοχών και με την τήρηση και των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων αυτού. Ειδικότερα η εγκατάσταση σε δίκτυα και περιοχές που προστατεύονται από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου επιτρέπεται εφόσον είναι σύμφωνη με τις σχετικές πρόνοιες των ειδικότερων διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων προστασίας. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του δεύτερου εδαφίου, για τη διενέργεια των επεμβάσεων του παρόντος ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 4014/2011.»

Άρθρο 18
Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 47 του ν. 998/1979
Η παρ. 12 του άρθρου 47 του ν. 998/1979, τροποποιείται ως ακολούθως:
«12. Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 5 έως 11 του παρόντος οι εκτάσεις που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), εκτός αν η γεωργική εκμετάλλευση προβλέπεται από το ως άνω ειδικό καθεστώς προστασίας ή αν η γεωργική εκμετάλλευση προϋπήρχε της υπαγωγής της έκτασης στο ειδικό καθεστώς προστασίας και το καθεστώς αυτό δεν έχει εξειδικευθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Τυχόν εκδοθέντες τίτλοι κυριότητας ανακαλούνται και το τίμημα επιστρέφεται. Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν σε εκτέλεση της προϊσχύουσας διάταξης ανακαλούνται αυτοδικαίως».

Άρθρο 19
Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 211 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 104 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115)
Η παρ. 3 του άρθρου 211 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 104 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η αρμόδια Λιμενική Αρχή δύναται να παρέχει άδεια σε φορείς διοίκησης λιμένων ή σε οποιονδήποτε παραχωρείται ή εκμισθώνεται χώρος αιγιαλού ή παραλίας ή ζώνης λιμένα, προκειμένου να τοποθετούνται για πρόσκαιρη χρήση, διάρκειας μέχρι πέντε (5) μήνες, προστατευτικά δίχτυα (πλωτά φράγματα χωρίς πάκτωση στον πυθμένα), για την προστασία των λουομένων από μέδουσες, σε θαλάσσιες περιοχές, περιλαμβανομένων και των περιοχών του δικτύου Natura 2000, με αναλογική εφαρμογή της απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου 8220/159/13/14-06-2013 (Β΄ 1543) και την επιφύλαξη των οριζομένων στις ειδικότερες διατάξεις της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές (Π.Δ., κοινές υπουργικές αποφάσεις, υπουργικές αποφάσεις), ανεξαρτήτως αν οι περιοχές αυτές είναι χαρακτηρισμένες ως πολυσύχναστες ή μη. Ο χώρος τοποθέτησης των προστατευτικών διχτύων γνωστοποιείται από τη Λιμενική Αρχή στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού για την έκδοση αναγγελίας προς τους ναυτιλλομένους.».

Άρθρο 20
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος νόμου ο πίνακας που περιέχεται στο Παράρτημα Ι και οι χάρτες που περιέχονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 21
Εξουσιοδοτική Διάταξη
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ομαλή λειτουργία των ΦΔΠΠ.

Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.