Σύμφωνα με τα άρθρα 97 και 98 του Νόμου 4483/ (ΦΕΚ Α΄107 /31-7-2017) και την αντίστοιχη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 33-39456/17-11-2017 (ΑΔΑ: 72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ) οι εργαζόμενοι των συγκεκριμένων ειδικοτήτων και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δικαιούνται τόσο το αντίστοιχο ανθυγιεινό επίδομα όσο και Μέσα Ατομικής Προστασίας και Μέτρα Προληπτικής Ιατρικής.

Με δεδομένο, ότι:
• Δεν έχει προχωρήσει καμία διαδικασία προς εφαρμογή του Νόμου από την Διοίκηση της Περιφέρειας Κ.Μ., με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι εργαζόμενοι να χάνουν αμοιβές και να καταστρατηγούνται δικαιώματά τους.
• Υπάρχει καταληχτική ημερομηνία «απογραφής» των δικαιούχων ανθυγιεινού επιδόματος (βλέπε άρθρο 7 του Νόμου 4517, ΦΕΚ Α΄22 /8.2.2018)

Επερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης

Ποιες ενέργειες έχουν ληφθεί ή σχεδιάζεται άμεσα να ληφθούν από τη Διοίκηση της Π.Κ.Μ., ώστε να διασφαλισθεί, πριν την καταληχτική ημερομηνία (14.3.2018), η απόδοση σε όλους τους δικαιούχους εργαζόμενους της Περιφέρειας ΚΜ των προαναφερόμενων.