Θέμα: Το εργασιακό μέλλον των εργαζόμενων στην υπό εκκαθάριση «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΕΘ) Α.Ε.» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Οι έξη (6) εργαζόμενοι, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, στην «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΕΘ) Α.Ε.» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που παραμένουν απλήρωτοι από 1 Ιούλη 2011 έως και σήμερα, βιώνουν έντονα το αίσθημα της ανασφάλειας σχετικά με το εργασιακό τους μέλλον.

Είναι γνωστό ότι:
• Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΕΘ) Α.Ε.», συστήθηκε με απόφαση του τότε Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης την 21.12.1998 (ΦΕΚ 293Β’ /01-04-1999) ως αμιγής επιχείρηση, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα και γενικά υπηρεσιών στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μόνη της ή σε συνεργασία με τρίτους. Στη συνέχεια μετετράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία, με απόφαση του τότε Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 2434/ΑΕ & ΕΠΕ/02-05-2011). Μοναδικός μέτοχος σήμερα (σε ποσοστό 100.00%) είναι η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, δηλαδή η καθολική αυτής διάδοχος, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με βάση το Ν.3852/2010 (νόμος Καλλικράτη).
• Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (162/02-06-2011) αποφασίσθηκε η λύση και εκκαθάριση της επιχείρησης και αμέσως μετά, με αποφάσεις του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Π.Κ.Μ. (268/15-09-2011, 335/03-11-2011, 384/15-12-2011) ενέκρινε τη μεταφορά του προσωπικού της εταιρείας σε προσωποπαγείς θέσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με βάση το ν.3852/2010.
• Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. (141/20-06-2013) εγκρίθηκε η έκθεση των εκκαθαριστών με τις υποχρεώσεις που βάρυναν την επιχείρηση μέχρι την 27.05.2013. Απόφαση που όμως ακυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 5/2013 Απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων άρθρου 68 ΠΔ 30/1888 (ΑΔΑ: ΒΛΩΒΟΡ1Υ-Α7Ξ).

Με δοσμένο το Νόμο 4483 (ΦΕΚ107/31.7.2017) και ειδικότερα το Άρθρο 15 «Θέματα λύσης επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β βαθμού», όπου ρητά αναφέρεται, ότι:

2.α. Σε περίπτωση λύσης ανώνυμης εταιρίας Ο.Τ.Α., περιλαμβανομένων των ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της οποίας ποσοστό τουλάχιστον 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον οικείο ή τους οικείους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ενώσεις αυτών, το προσωπικό της με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μπορεί να μεταφέρεται σε έναν εκ των οικείων Ο.Τ.Α., ένωση ή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. με την ίδια σχέση εργασίας, με την απόφαση λύσης της εταιρίας ή με ειδική απόφαση του οικείου Δημοτικού, Περιφερειακού ή Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι 31.10.2017. Ο χρόνος λύσης δεν μπορεί να είναι προγενέστερος της έναρξης ισχύος του ν.3852/2010.
β. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για τη μισθολογική και βαθμολογική του κατάταξη.

Επερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης

Ποιες ενέργειες έχουν ληφθεί ή σχεδιάζεται να ληφθούν ώστε να διασφαλισθεί επί τέλους το εργασιακό μέλλον των προαναφερόμενων εργαζόμενων, με τη μεταφορά τους σε προσωποπαγείς θέσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας?
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 83904 (183)/15-2-2018