«Δημοσιοποίηση της 2ης Τροποποίησης της αρ.. 315045(1274)/27-07-2017 Απόφασης της ΠΚΜ με θέμα «Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016».

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας ανακοινώνει την αρ.155646(643)/28-03-2018 (ΑΔΑ:6Ψ587ΛΛ-Ξ2Ε) 2η Τροποποίηση της αρ.315045(1274)/27-07-2017(ΑΔΑ:ΨΘΥΑ7ΛΛ-Ψ7Ξ) Απόφαση της ΠΚΜ με θέμα: Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016». Η Τροποποίηση αφορά την Έγκριση 467 επιπλέον πρώην επιλαχόντων υποψηφίων και υποψηφίων μετά την εξέταση των ενστάσεων οι οποίοι συγκέντρωσαν βαθμολογία 53,30 και άνω και εντάσσονται στο Υπομέτρο 6.1 ως Δικαιούχοι, με ημερομηνία απόφασης ένταξης 28-3-2018.