Η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τα ερευνητικά προγράμματα, τη στήριξη των νέων και των μικρών επιχειρήσεων
Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ χρειάζεται να χρηματοδοτήσει νέες προτεραιότητες, καθώς και τη σύγχρονη, βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη των φτωχότερων περιφερειών της Ευρώπης
Πρέπει να αντικατασταθεί τμήμα των συνεισφορών των ευρωπαϊκών κρατών με νέους πόρους

Το ΕΚ υιοθέτησε προτάσεις για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ που θα χρειαστεί να χρηματοδοτήσει νέες προτεραιότητες και να καλύψει το έλλειμμα του Brexit.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε δύο ψηφίσματα για τις δαπάνες και τα έσοδα του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ).

Το επόμενο ΠΔΠ πρέπει να παρέχει τα μέσα για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να συνάδει με τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης και να βοηθάει στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη μέλη, όπως η μετανάστευση, η άμυνα, η ασφάλεια και η κλιματική αλλαγή.

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι το σημερινό όριο των δαπανών της ΕΕ πρέπει να αυξηθεί από 1% σε 1,3% του ΑΕΕ της ΕΕ, προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση των νέων τομέων προτεραιότητας, χωρίς να θυσιαστεί η χρηματοδότηση των φτωχότερων περιφερειών και των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης.

Το ΕΚ προτείνει την ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων, του Erasmus+, της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων και της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των επενδύσεων σε υποδομές μέσω της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF).

Οι ευρωβουλευτές προειδοποιούν ότι «τόσο το σκέλος των δαπανών όσο και το σκέλος των εσόδων του επόμενου ΠΔΠ θα αντιμετωπιστούν ως ενιαία δέσμη στις επικείμενες διαπραγματεύσεις, και ότι δεν θα επιτευχθεί συμφωνία για το ΠΔΠ, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη πρόοδος στο θέμα των ιδίων πόρων.»

Μείωση των άμεσων συνεισφορών των κρατών μελών

Στο ψήφισμα που ενέκριναν οι ευρωβουλευτές λαμβάνουν υπόψιν τους την έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ίδιους πόρους και ζητούν την ενίσχυση των υφιστάμενων ιδίων πόρων και τη σταδιακή εισαγωγή νέων ιδίων πόρων. Οι νέοι ίδιοι πόροι θα μπορούσαν να προέλθουν από την αναθεώρηση του συστήματος ΦΠΑ, από εταιρικά έσοδα, από έναν φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ένα μερίδιο του φόρου από επιχειρήσεις στον ψηφιακό τομέα, καθώς και από περιβαλλοντικούς φόρους.

Πιο αναλυτικά οι νέοι ίδιοι πόροι πρέπει:

να επιφέρουν ουσιαστική μείωση (με στόχο το 40%) των άμεσων συνεισφορών των ευρωπαϊκών κρατών μελών βάσει του ΑΕΕ τους, βοηθώντας τα έτσι να εξοικονομήσουν ποσά από τους προϋπολογισμούς τους
να καταργήσουν όλες τις εκπτώσεις και τις διορθώσεις που ωφελούν ορισμένα μόνο κράτη μέλη
να καλύψουν το «έλλειμμα του Brexit» χωρίς να αυξήσουν τη συνολική δημοσιονομική επιβάρυνση για τους Ευρωπαίους φορολογούμενους

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο αναλυτικό σημείωμα για το ΠΔΠ (στα αγγλικά).

Το ψήφισμα των συν-εισηγητών Jan Olbrycht (ΕΛΚ, Πολωνία) και Isabelle Thomas (Σοσιαλιστές, Γαλλία) για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2020 εγκρίθηκε με 458 ψήφους υπέρ, 177 κατά και 62 αποχές.

Το ψήφισμα των συν-εισηγητών Gérard Deprez (Φιλελεύθεροι, Βέλγιο) και Janusz Lewandowski (ΕΛΚ, Πολωνία) σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ εγκρίθηκε με 442 ψήφους υπέρ, 166 κατά και 88 αποχές.

Επόμενα βήματα

Τα δύο ψηφίσματα αποτελούν τη θέση του ΕΚ ενόψει των νομοθετικών προτάσεων που αναμένεται να καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2018. Η υιοθέτηση του κανονισμού για το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να λάβει την έγκριση του ΕΚ.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν να ξεκινήσουν οι συνομιλίες μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου χωρίς καθυστερήσεις, προκειμένου να επιτευχθεί μία συμφωνία πριν από τις ευρωεκλογές του 2019.