Από το Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σκύδρας υπενθυμίζεται στους Δημότες, κατοίκους και κατέχοντες οικόπεδα και αγροτεμάχια εντός και πλησίον των οικισμών του Δήμου ότι σύμφωνα με την αριθ.4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη(ΦΕΚ1346,Β/25-4-2012):

1.Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρις 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωσή τους από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, για την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στην αποφυγή αιτίων και στη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.
2.Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα λεπτών (50) ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου., το οποίο και αποτελεί έσοδο του Δήμου, βεβαιώνεται σε βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου για τον καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για αδίκημα του άρθρου 433του Ποινικού Κώδικα.
3.Στους χώρους που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων – σπίρτων κι άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρις 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.
4.Η μη συμμόρφωση με την παραπάνω διάταξη αποτελεί ποινικό αδίκημα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
Σε κάθε περίπτωση αυτό που προέχει και συνιστάται είναι η πρόληψη κι όχι η καταστολή κι επιβολή μέτρων.