Ενημερώνει τους οικοδόμους, δασεργάτες, χειριστές, εργαζόμενους σε τουριστικά επαγγέλματα και λοιπούς εποχικούς κλάδους ότι την 8/10/2018 ξεκινάει ηλεκτρονικά η υποβολή των αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος στις επαγγελματικές κατηγορίες εργαζομένων, που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 όπως ισχύει.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά είτε μέσω των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) ΟΑΕΔ, είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) από τις 8/10/2018, είτε από οποιοδήποτε άλλο χώρο ηλεκτρονικής πρόσβασης.
Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 30η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00, για
όσους υποβάλουν αίτηση μέσω των ΚΠΑ 2 και των ΚΕΠ και ώρα 23:59 για
όσους υποβάλουν αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο. Η παραλαβή των
δικαιολογητικών θα ολοκληρωθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα (3/12/2018).
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Οι οικοδόμοι να έχουν πραγματοποιήσει από 95 έως 210 ημερομίσθια το 2017.
Οι δασεργάτες να έχουν πραγματοποιήσει από 50 έως 240 ημερομίσθια το 2017.
Οι Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λ.π. μηχανημάτων να έχουν πραγματοποιήσει από 70 έως 210 ημερομίσθια το 2017.
Οι μισθωτοί τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 75 ημερομίσθια το 2017 και όχι περισσότερα από 50 ημερομίσθια κατά την χρονική περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Έδεσσας και Αλμωπίας, Φλωρίνης 4, τηλ. 2381023439.