Σε συνέχεια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή Προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD της Πέλλας, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στις 08.10.2018, έληξε η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων Στήριξης έπειτα από (3) τρεις παρατάσεις.

Τα στατιστικά στοιχεία όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα δείχνουν ένα εξαιρετικά υψηλό ενδιαφέρον για την πρόσκληση από τους Συλλογικούς Φορείς της Πέλλας.
Σημειώνεται ότι η πρόσκληση αναφέρεται σε πράξεις Δημοσίου Χαρακτήρα και ενδιαφέροντος, με δυνατότητα συμμετοχής και Πολιτιστικών και άλλων Συλλογικών Φορέων που τεκμηριώνουν ότι οι προτεινόμενες πράξεις είναι δημοσίου χαρακτήρα.

Η Πρόσκληση είχε συνολικό αρχικό ποσό 1.885.500,00 €, και συνολικά υπεβλήθησαν τριάντα έξι (36) προτάσεις – αιτήσεις στήριξης ύψους πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών ( 5.792.592,14 € ) υπερκαλύπτοντας κατά 307% περίπου το αρχικά διατιθέμενο ποσό.
Ο στόχος της Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. μέσα από τον σχεδιασμό του Τοπικού προγράμματος ήταν να εμψυχώσει τον τοπικό πληθυσμό, να διασφαλίσει ότι η πληροφόρηση είναι ευρεία, ανοικτή, σαφής και ουσιαστική για την Τοπική Αναπτυξιακή Στρατηγική του προγράμματος LEADER, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.
Το αποτέλεσμα του ενδιαφέροντος όπως έχει καταγραφεί και από τις διαβουλεύσεις και ενέργειες ενημέρωσης δικαιώνει τις προσπάθειες της ΑΝ.ΠΕ, που στήριξαν με όλες τις δυνάμεις τους όλη τη διαδικασία αντιμετωπίζοντας ερωτήματα, απορίες, ανάγκες διευκρινήσεων σε εξειδικευμένα θέματα αλλά και τεχνικές δυσκολίες όπως και αποσβένοντας και ένα σημαντικό κομμάτι της αναμφισβήτητης γραφειοκρατίας που εμπεριέχεται σε προσκλήσεις για αξιοποίηση Δημόσιων Πόρων.
Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος της τοπικής κοινωνίας της Πέλλας είναι αξιοσημείωτη.
Δημιουργεί αναπόφευκτα ευθύνη για την σύντομη ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης.
Από την πλευρά της ΑΝ.ΠΕ θα γίνει προσπάθεια και εμφατική διερεύνηση για εξεύρεση νέων πόρων για την κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των αναγκών που έχουν εκφραστεί στο Νομό μας.
Θα ακολουθήσει η τεχνική διαδικασία της υποβολής των Φυσικών Φακέλων σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες και μέχρι 15 Οκτωβρίου 2018, μετά την οριστικοποίηση κάθε αίτησης στήριξης στην ηλεκτρονική εφαρμογή, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία της Αξιολόγησης των Αιτήσεων σε επίπεδο επιλεξιμότητας και κριτήριων επιλογής.
Θα δημιουργηθεί πίνακας κατάταξης ανά υποδράση και θα ανακοινωθούν οι επαγώγιμες προτάσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Επιπλέον η Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α συνεχίζει τη διαδικασία προετοιμασίας της δημοσίευσης πρόσκλησης έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα που αναμένεται άμεσα .
Η Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α εκφράζει την ικανοποίηση της για την συνολική εξέλιξη της Πρόσκλησης από τον σχεδιασμό, την δημοσίευση και την υποβολή.
Οποιαδήποτε πληροφορία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, [www.anpe.gr]

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΔΕΣΣΑ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Για το ΔΣ της ΑΝ.ΠΕ και την Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Πέλλας LEADER/CLLD

ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πρόεδρος ΔΣ Πρόεδρος Ε.Δ.Π.