ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
5. Την με αριθ. 04/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας με θέμα «Προγραμματισμός Προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2019 σύμφωνα με την εγκύκλιο 3955/21-01-2019 (ΑΔΑ: Ψ9ΓΕΟΚΟ4-5ΩΕ) του ΥΠ.ΕΣ. με κάλυψη της δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου»
6. Την εισηγητική Έκθεση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, που εισηγείται θετικά στην ικανοποίηση του αντίστοιχου αιτήματος.
7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 25435/05.4.2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ9ΛΛ465ΧΘ7-0ΕΕ) περί έγκρισης σύναψης χιλίων εκατό είκοσι πέντε (1.125) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και δεκατεσσάρων (14) συμβάσεων μίσθωσης έργου, σε Ν.Π.Ι.Δ. των ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
9. Την με αριθ. 21/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας, με θέμα: «Καθορισμός θέσεων και ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου (άρθρο 48 του Ν.4325/2015)».
10. Το ΦΕΚ 1093/Β΄/02-06-2011 περί συγχώνευσης Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Έδεσσας στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.)».
11. Τον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας.
12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 532/12-04-2019 βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.), περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.), που εδρεύει στον Έδεσσα Ν. Πέλλας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός Θέσης
Υπηρεσία
Έδρα
Υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια Σύμβασης
Αριθμός
Ατόμων
101
ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. Δημοτικό Κολυμβητήριο Έδεσσας
Έδεσσα
ΠΕ Γυμναστών με ειδικότητα στην κολύμβηση
Έως 4μήνες
Πλήρης απασχόληση
1
102
ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. Δημοτικό Κολυμβητήριο Έδεσσας
Έδεσσα
ΠΕ Γυμναστών με ειδικότητα στην κολύμβηση
Έως 2 μήνες
Μερικής απασχόληση
2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός Θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101 & 102
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού κύριας ή δευτερεύουσας ειδικότητας Κολύμβησης ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού κύριας ή δευτερεύουσας ειδικότητας Υγρού στίβου ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΠΕ Γυμναστών και για τους κωδ. Θέσεων 101&102 θα ασχοληθούν με την εκμάθηση και εκπαίδευση ατόμων στην κολύμβηση και πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 50 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να συνυποβάλλουν τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), καθώς επίσης φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και υπεύθυνες δηλώσεις (2).
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση την συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης. Προτάσσονται οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια τυπικά προσόντα και ακολουθούν οι υποψήφιοι της Α’ Επικουρίας.
Ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι που κατατάσσονται με τα ίδια προσόντα πρόσληψης, προτάσσονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Πέλλας.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
1. Εμπειρία (βεβαίωση εμπειρίας συνοδευόμενη από αποδεικτικά ασφαλιστικού φορέα, ή δελτία παροχής υπηρεσιών) για κάθε πλήρη μήνα απασχόλησης X 10 μονάδες Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. Η εμπειρία που θα προσμετρηθεί πρέπει να έχει αποκτηθεί ύστερα από την απόκτηση του τίτλου σπουδών.
2. Ανεργία (βεβαίωση ΟΑΕΔ) για κάθε πλήρη μήνα και έως 12 μήνες Χ 10 μονάδες
3. Βαθμός τίτλου σπουδών Χ 5 μονάδες (το αριθμητικό αποτέλεσμα που θα προκύψει θα έχει έως δύο δεκαδικά ψηφία)
Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία η σειρά μεταξύ των υποψηφίων θα καθοριστεί με δημόσια κλήρωση.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, κ. ΓΑΡΕΦΗ & ΠΕΡΔΙΚΑ 1, ΤΚ 58200 ΕΔΕΣΣΑ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κ. Συμεωνίδη Ηρακλή (τηλ. επικοινωνίας 2381023101 email: [email protected]). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει το Σάββατο 20/4/2019 και διαρκεί μέχρι και τη Τρίτη 30/4/2019 ώρα 14:00.
Η παρούσα, καθώς και τα έντυπα της αίτησης και των υπεύθυνων δηλώσεων θα αναρτηθούν στο χώρο ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας και του Δήμου Έδεσσας και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edessacity.gr.
Η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.

Ιατρίδου Αναστασία