Ο Ο.Π.Α.Σ.Κ. Φλαμουριάς ζητά εποχικό προσωπικό για την κάλυψη του τμήματος Παραγωγής .
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1. Πρωτότυπο Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας και μια φωτοτυπία,
2. Α.Φ.Μ. (σε φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας η της βεβαίωσης απόδοσης),
3. Αρ. Μητρώου ΙΚΑ (φωτοτυπία από ατομικό λογαριασμό),
4. Α.Μ.Κ.Α. (σε φωτοτυπία),
5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού υγείας εργαζομένων σε εργοστάσια
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
7. Βιβλιάριο καταθέσεων σε φωτοτυπία (,θα εκτιμηθεί τράπεζα ALPHA BANK)
8. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (από λογαριασμό ΔΕΗ ή τηλεφωνίας)
ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ:
1. Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:
2. ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας,
3. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από σήμερα να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του «Ο.Π.ΑΣ.Κ Φλαμουριάς» , στα κεντρικά μας γραφεία στη Φλαμουριά Έδεσσας .

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ
Παρακαλούμε , όχι τηλεφωνικά.

Ο πρόεδρος
Του
Ο.Π.Α.Σ.Κ.Φλαμουριάς
ΤΣΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ