Ο βουλευτής είχε πρωταγωνιστήσει στην ανάδειξη του προβλήματος και στην αναγκαιότητα επίλυσης του για την ελάφρυνση των δικαιούχων που δεν τήρησαν τους όρους του προγράμματος για διάφορους λόγους.

Υπογράφηκε σήμερα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρο Αραχωβίτη, απόφαση με την οποία τροποποιείται το καθεστώς κυρώσεων (αριθμ. 800/2015 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄128)) του Μέτρου 221 «Πρώτη Δάσωση γεωργικών γαιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε οι επιβαλλόμενες κυρώσεις να είναι αναλογικές και πιο ορθολογιστικές για τους δικαιούχους του προγράμματος. Συγκεκριμένα με την τροποποίηση αυτή μειώνονται σημαντικά οι κυρώσεις για την πυκνότητα φύτευσης, του ελάχιστου ορίου έκτασης της επένδυσης και της μονομερούς διακοπής (έως και 75%) αντιμετωπίζοντας με δίκαιο τρόπο εκατοντάδες δικαιούχους του προγράμματος οι οποίοι κινδύνευαν να τους επιβληθούν δυσανάλογα προστίματα οδηγώντας τους σε οικονομικό αδιέξοδο και εγκλωβισμό.
O Γιάννης Σηφάκης είχε ενημερώσει προέδρους Τ.Δ. και εγκλωβισμένους από την Αλμωπία στο Μέτρο 221 «Δάσωση γεωργικών γαιών» ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει Υπουργική Απόφαση που ελαχιστοποιεί τα πρόστιμα
Απεγκλωβίζονται 250 αγρότες από την Αλμωπία και 12 από την Έδεσσα
Η συνάντηση έγινε την Κυριακή 07/04/19 στο γραφείο του βουλευτή στην Αριδαία παρουσία και της Κας Μαρίας Τζαμπάζη υπεύθυνης από το Δασαρχείο Αριδαίας για το Μέτρο 221 η οποία είχε ενημερώσει τον Γιάννη Σηφάκη για το σημαντικό αυτό πρόβλημα πριν αρκετό χρονικό διάστημα.
Ο Γιάννης Σηφάκης συναντήθηκε με τους υπεύθυνους για το μέτρο 221 στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και με την Διαχειριστική Αρχή αιτούμενος να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τον ευνοϊκότερο τρόπο για τους αγρότες με σκοπό τον απεγκλωβισμό τους. Μετέφερε στους υπεύθυνους τις απόψεις των Δασαρχείων Αριδαίας και Έδεσσας όπως είχαν εκφραστεί σε σύσκεψη, παρουσία του, στην Διεύθυνση Δασών Πέλλας και του είχαν δοθεί και εγγράφως.
Πραγματοποιήθηκαν σειρά συσκέψεων στο Υπουργείο πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων που κατέληξαν σε απόφαση έκδοσης Υπουργικής Απόφασης που θα τροποποιεί την Κ.Υ.Α. 800/16.01.15 Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ( ΠΑΑ) 2007-2013 (128 Β’).
Στην τροποποίηση για όσους δικαιούχους δεν ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια του Μέτρου ( δεν είχαν κάνει δύο συνεχόμενες χρονιές δήλωση ΟΣΔΕ ή δεν έκαναν δήλωση εφαρμογής και αίτημα πληρωμής κάθε χρόνο) θα μειωθούν εντυπωσιακά τα πρόστιμα που προβλέπονται στην με ΦΕΚ 104/24.01.17 Κ.Υ.Α. τόσο όσον αφορά όσους διέκοψαν μονομερώς την εφαρμογή του μέτρου πριν το 13ο έτος της φυτείας , όσο και μετά το 14ο έτος με διαφορετικό ύψος προστίμου που φθάνει από το 20% ως και 10% της επιδότησης απώλειας εισοδήματος.
Ομοίως πολύ μεγάλη μείωση των προστίμων αναλογικά με την πυκνότητα φύτευσης θα επιβληθούν στις φυτείες που μειώθηκε κάτω από ένα όριο ο αριθμός των φυτών.
Οι αγρότες και οι πρόεδροι εξέφρασαν την ικανοποίηση τους που η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στο σοβαρό αυτό θέμα που τους πίεζε πολύ καιρό και προχώρησαν σε ερωτήσεις για διάφορα ζητήματα του προγράμματος προς την Μαρία Τζαμπάζη η οποία με προθυμία τους ενημέρωσε.

ΘΕΜΑ: 4η τροποποίηση της αριθ. 800/16.1.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 128) «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013» όπως ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Α) Τις εθνικές διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Του π.δ 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Α΄ 114).
3. Του π.δ 97/8.9.2017, «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α΄ 198).
4. Του π.δ 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 160).
5. Του ν. 2637/1998 περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)», και ειδικότερα τα άρθρα 13-29 (ΦΕΚ Α΄ 200), όπως τροποποιημένος ισχύει.
6. Του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69 παρ. 2 (ΦΕΚ Α΄ 265).
7. Της αριθ. 282966/9-7-2007 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (ΦΕΚ Β΄ 125).
8. Της αριθ. 4941/07-11-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007−2013» (ΦΕΚ Β΄ 2538).
9. Της αριθ. 800/16-01-2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 221 ‘‘Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013» (ΦΕΚ Β΄128), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 27640/21.12.2015 (ΦΕΚ Β΄2800), 103/4-1-2017 (ΦΕΚ Β΄ 104) και 12076/2.11.2017 (ΦΕΚ Β΄ 3961), και όπως ισχύει κάθε φορά.
10. Της αριθ. 1065/19-04-2016 απόφασης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014- 2020», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 3417/22-12-2016 (ΦΕΚ Β 4222) και 3485/8-11-2018 (ΦΕΚ Β 5091), όμοιες αποφάσεις και όπως ισχύει κάθε φορά.
11. Της αριθ. 24944/20-09-2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Αναδιοργάνωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (ΦΕΚ Β΄ 3066), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 927/21-3-2018 (ΦΕΚ Β΄ 1116) και όπως ισχύει κάθε φορά.
12. Της αριθ. 3030/08-04-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 221 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 08 (Υπομέτρο 8.1) του ΠΑΑ 2014 -2020» (ΑΔΑ: 7ΜΒΙ4653ΠΓ-6Δ8), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 1460/20-2-2018 (ΑΔΑ: ΩΨ4Ο4653ΠΓ-ΝΛΡ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

Β) Τις ενωσιακές διατάξεις:
1. Του Καν.(ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (EE L 347, 20/12.2013, σ. 320), όπως ισχύει.

2. Του Καν.(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L. 347, 20.12..2013, σ. 487), όπως ισχύει.

3. Του Καν.(EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ.549), όπως ισχύει.
4. Του Καν.(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (EE L 347, 20.12.2013, σ. 608), όπως ισχύει.
5. Του Καν.(ΕΕ) 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών η) (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 865), όπως ισχύει.

6. Του Κατ΄ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 640/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση που καταργεί τον Καν. (ΕΚ) 1122/2009 της Επιτροπής και τον Καν. (ΕΚ) 65/2011 της Επιτροπής (EE L 181, 20.6.2014, σ. 48).
7. Του Κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 807/2014 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων (ΕΕ L 227, 31.7.2014, σ. 1).
8. Του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 808/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (EE L 227, 31.7.2014, σ. 18).
9. Του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (EE L 227, 31.7.2014, σ. 69).
10. Της αριθ. C(2015) final 9170/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως κάθε φορά ισχύει.
11. Το κεφάλαιο 19 «Μεταβατικές ρυθμίσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (CCI 2014GR06RDNP001).
Γ) Την αριθ. 39746/9-5-2019 σύμφωνη γνώμη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Δ) Την αριθ. 1617/13-5-2019 σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.
Ε) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζει

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας είναι η 4η τροποποίηση της αριθ. 800/16.1.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 128) «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013», προκειμένου να περιληφθούν ρυθμίσεις σχετικά με την αποτελεσματικότερη διαχείριση του Μέτρου.

Άρθρο 2
1. Ο τίτλος της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 9 της αριθ. 800/16.1.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 128), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 της αριθ. 103/4-1-2017 (ΦΕΚ Β΄ 104) ΥΑ, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«ΣΤ Μη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις σε επίπεδο επένδυσης»

2. Τα σημεία ββ και ε της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 9 της αριθ. 800/16.1.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 128), όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 4 της αριθ. 103/4-1-2017 (ΦΕΚ Β΄ 104) ΥΑ, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«ββ. Σε περίπτωση που σε αγροτεμάχιο/α της επένδυσης, μετά το έβδομο έτος εφαρμογής και μέχρι την λήξη των δεσμεύσεων της επένδυσης, ο αριθμός των φυτών είναι μικρότερος από εβδομήντα (70) φυτά το στρέμμα, για τις φυτείες στις οποίες προβλέπονταν φύτευση με 160 ή 250 φυτά το στρέμμα και μικρότερος από είκοσι (20) φυτά το στρέμμα, για τις φυτείες των ευγενών πλατύφυλλων και λοιπών ειδών, στις οποίες προβλέπονταν φύτευση με 28 φυτά το στρέμμα, το αγροτεμάχιο απεντάσσεται από το μέτρο και ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα παρακάτω ποσά:
ββ-α. Εφόσον η διαπίστωση της παραπάνω παράβασης γίνει έως και το δέκατο τρίτο (13) έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος διαπίστωσης και επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν το 50% της συνολικής ενίσχυσης για απώλεια εισοδήματος που χορηγήθηκε τα προηγούμενα έτη για το/τα εν λόγω αγροτεμάχιο/α, προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους.
ββ-β. Εφόσον η διαπίστωση της παραπάνω παράβασης γίνει από το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων και έπειτα, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος της διαπίστωσης και επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν το 25% της συνολικής ενίσχυσης για απώλεια εισοδήματος που χορηγήθηκε τα προηγούμενα έτη, για το/τα εν λόγω αγροτεμάχιο/α, προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους,
Στην περίπτωση που η απένταξη αγροτεμαχίου/ων λόγω μη τήρησης της ελάχιστης πυκνότητας φύτευσης οδηγεί σε μείωση της συνολικής έκτασης της επένδυσης κάτω από το ελάχιστο όριο των 2 στρεμμάτων για τις επενδύσεις που εντάχθηκαν σύμφωνα με το καθεστώς του Καν. 2080/1992 ή κάτω από το ελάχιστο όριο των 3 στρεμμάτων για τους δικαιούχους που εντάχθηκαν σύμφωνα με το καθεστώς του Καν. 1257/1999, τότε απεντάσσεται το σύνολο της επένδυσης και κατ΄ εξαίρεση των όσων προβλέπονται στο σημείο α της παρούσας παραγράφου, επιβάλλονται οι κυρώσεις των σημείων ββ-α και ββ-β κατά περίπτωση, ανάλογα με το έτος διαπίστωσης.»
« ε. Διακοπή των δεσμεύσεων που απορρέουν από την απόφαση έγκρισης (Μονομερής Διακοπή)
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διακόψει μονομερώς την εφαρμογή των δεσμεύσεων, πριν τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής στο μέτρο βάσει της απόφασης έγκρισης επένδυσης, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, υποβάλλοντας στον φορέα υλοποίησης του μέτρου αίτημα οικειοθελούς αποχώρησης (μονομερούς διακοπής), η επένδυση απεντάσσεται και ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα πιο κάτω ποσά:
εα. Εφόσον το αίτημα οικειοθελούς αποχώρησης λαμβάνει χώρα έως και το δέκατο τρίτο (13ο) έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος διακοπής και επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν το 20% της συνολικής ενίσχυσης για απώλεια εισοδήματος που χορηγήθηκε τα προηγούμενα έτη για την εν λόγω επένδυση, προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους.
εβ. Εφόσον το αίτημα οικειοθελούς αποχώρησης λαμβάνει χώρα από το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων και έπειτα, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος διακοπής και επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν το 10% της συνολικής ενίσχυσης για απώλεια εισοδήματος που χορηγήθηκε τα προηγούμενα έτη για την εν λόγω επένδυση, προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους.»

Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 800/16.1.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 128), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 27640/21.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2800), 103/4.1.2017ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 104) και 12076/2.11.2017 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3961) αποφάσεις.

2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΕΥΕ ΠΑΑ α/α Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ