βεγορα2Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν. 420/1970 άρθρο 10 «Αλιευτικός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.1740/1987 περί «αξιοποίησης και προστασίας κοραλλιογενών σχηματισμών
ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλων διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε
με το Ν. 2040/1992 περί «ρύθμισης θεμάτων αρμοδιοτήτων Υπ. Γεωργίας και
Νομικών Προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις»
2. Το Β. . 142/1971 άρθρο 2 παρ. β 2 περί «αλιείας των υδρόβιων ζώων των λιμνών και
ποταμών και προστασίας αυτών»
3. Το Π. 332/1983 περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπ. Γεωργίας και των
προϊσταμένων ιανομαρχιακών Υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας στους Νομάρχες»
4. Το Ν. 2218/1994 περί «ίδρυσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ» όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα
5. Το Ν. 2503/1997 περί « ιοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της περιφέρειας, ρύθμισης
θεμάτων για την τοπική αυτ/ση και άλλες διατάξεις»
6. Την εφαρμογή του ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης »
7. Την 8909/362/2-2-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη υτικής Μακεδονίας περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής.
8. Την ανάγκη προστασίας της αναπαραγωγής των ψαριών για τη διατήρηση των
ιχθυοαποθεμάτων στις τοπικές λίμνες.
9. α Τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται στα Τμήματα Αλιείας Φλώρινας & Πέλλας,
β. τις αυτοψίες των υπαλλήλων καθώς και
γ. τις μαρτυρίες επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων
που οδηγούν στο αποτέλεσμα μείωσης των αποθεμάτων των ψαριών, ως συνέπεια της
υπεραλίευσης που οφείλεται κυρίως στη παράνομη αλιεία. Η συνέχιση της αλόγιστης
εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων αγνοώντας τη βιολογική πραγματικότητα
(αναπαραγωγή, είσοδο νεοεισερχόμενων ατόμων στον ιχθυοπληθυσμό) οδηγεί σε
περαιτέρω μείωση των ιχθυοαποθεμάτων και θα συρρικνώσει σημαντικά τα ήδη πενιχρά
εισοδήματα των επαγγελματιών αλιέων. Αναφορικά με τις περιόδους των απαγορεύσεων,
θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα περισσότερα είδη ψαριών, και κυρίως το γριβάδι που
αποτελεί στόχο τόσο των επαγγελματιών όσο και των ερασιτεχνών αλιέων, λαμβάνοντας
υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής ,αναπαράγονται κυρίως το μήνα Μάιο.

Απ οφασ ί ζ ο υ με
βεγοραψαρεμαΑπαγορεύουμε απόλυτα την αλιεία, με οποιοδήποτε μέσο και εργαλείο για την
προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών :
Στη λίμνη Βεγορίτιδα κατά το χρονικό διάστημα από 30η Απριλίου 2013 και ώρα
12η μεσημβρινή έως και 10η Ιουνίου 2013 και ώρα 12η μεσημβρινή.
1. Κατά την παραπάνω απαγορευτική περίοδο οι αλιείς υποχρεούνται να μεταφέρουν
τις βάρκες από τις αποβάθρες και όλα τα αλιευτικά τους εργαλεία στα σπίτια
τους.
2. Την τήρηση της παρούσας αναθέτουμε στη ημοτική Αστυνομία όπου υπάρχει
Υπηρεσία σε λειτουργία, στις Αστυνομικές Αρχές, και τη /νση ασών των Π.Ε.
για τις περιοχές που έχουν αρμόδιους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, των Ν. 420/70, Ν. 1740/87 και 2040/92.