απολυμαντέςΤο  Υπουργείο Υγείας προκήρυξε την φοίτηση είκοσι πέντε (25) σπουδαστών (σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να αυξάνει σε τριάντα (30) με έγκριση του Υπουργού Υγείας) στη Σχολή Απολυμαντών.

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

 

1.Αίτηση συμμετοχής με την σχετική έγκριση της υπηρεσίας τους, στην περίπτωση που υπηρετούν σε 

   Δημόσιο Φορέα.

2.Απολυτήριο Γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ’ τάξης Γυμνασίου παλαιού τύπου ή άλλης ισότιμης Σχολής.

3.Πιστοποιητικο Υγείας από Κρατικό Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό, στο οποίο να βεβαιώνεται ότι δεν    

   πάσχει ο ενδιαφερόμενος από νόσημα που παρακωλύει την τέχνη του απολυμαντή [ Β.Δ. 18/1914  

   (Φ.Ε.Κ. 140/Α/1914) «Περί απολυμαντών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.

   100/1988 (Φ.Ε.Κ. 45/Α/1988)].   

4.Αποδεικτικό ηλικίας (δεκτοί από 18 – 50 ετών)

 

Η φοίτηση είναι εξάμηνη, κατόπιν επιλογής (χωρίς εξετάσεις) από Επιτροπή που ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας.

Μετά την φοίτηση και την επιτυχή εξέταση από την Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, χορηγείται πιστοποιητικό απολυμαντή.

 

Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές  ή θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.

 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται η περίοδος από 30-04-2013 μέχρι και 30-05-2013

Πληροφορίες: Π. Μωραїτου, Τηλέφωνο: 2105239689, 2105221089,  2105230991, FAX : 2105233563,

                       email:ddy@yyka.gov.gr

Παρακαλούμε η παραπάνω ανακοίνωση να δημοσιοποιηθεί άμεσα με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, ώστε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.