ελεγχος΄1Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται η κατάσταση εγκαταστάσεων ΚΤΕΟ Ανατολικής Θεσσαλονίκης που θα επιθεωρηθούν εντός του 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 48680/5032 (ΦΕΚ3153/Β/27-11-2012) Κ.Υ.Α., του αριθ. ΟΙΚ/20466/2625/25-04-2013 εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. εγκαταστάσεων ΚΤΕΟ (Α.Δ.Α. ΒΕ541-ΠΜ3) και της αριθ. 170510/17483/18-06-2013 απόφασης της Διεύθυνσης Μεταφορών Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Α.Δ.Α. ΒΛ4Τ7ΛΛ-ΑΜ0), με θέμα: «Εντολή διενέργειας επιτόπιων ελέγχων ΚΤΕΟ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης εντός2013», ως εξής:

 

Κωδικός

Επωνυμία

«101»

ΙΚΤΕΟAUTOVISIONSAKARΑ.Ε.

«141»

ΙΚΤΕΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

«152»

ΙΚΤΕΟ Χ. ΝΙΑΝΙΟΣ – Δ. ΜΠΡΑΚΗΣ Ο.Ε.

«208»

ΙΚΤΕΟ J & P ΑΒΑΞ