ΗΛΕΚΤΡΟΝΕκδόθηκε η  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με συμμετοχή στη δράση 1.1, που αφορά στην «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» του Μέτρου 2.1.6 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις», στο πλαίσιο προγραμμάτων στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο.

Στόχος της εφαρμογής της αγοράς και εγκατάστασης ηλεκτροφόρου περίφραξης είναι να αποφευχθούν οι ζημιές που καταγράφονται από την «εισβολή» των αρκούδων σε χώρους μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων ή κτηνοτροφικής δραστηριότητας, ώστε να προστατευθεί η βιοποικιλότητα και να διατηρηθεί η γεωργική δραστηριότητα στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Αποδέκτες της πρόσκλησης είναι μελισσοκόμοι κάτοχοι 100 μελισσοσμηνών και άνω και κτηνοτρόφοι με εκτατικές εκτροφές αιγοπροβάτων τουλάχιστον 50 στον αριθμό που διαμένουν ή μετακινούνται στις περιοχές, που αποτελούν οικότοπους της αρκούδας και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Για τη Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας οι περιοχές που αποτελούν οικότοπους της αρκούδας αν Δήμο έχουν οριστεί ως εξείς:

Δήμο Αλμωπίας

Δήμο Έδεσσας

Δήμο Σκύδρας

Δ.Δ. Νερομύλων

Δ.Δ. Ριζαρίου

Δ.Δ. Καλυβίων

Δ.Δ. Φιλωτείας

Δ.Δ. Μεσημερίου

Δ.Δ. Πετραίας

Δ.Δ. Δωροθέας

Δ.Δ. Περαίας

Δ.Δ. Σκύδρας

Δ.Δ. Λυκοστόμου

Δ.Δ. Γραμματικού

 

Δ.Δ. Μηλέας

Δ.Δ. Πλατάνης

 

Δ.Δ. Σωσάνδρας

Δ.Δ. Καρυδιάς

 

Δ.Δ. Ίδας

Δ.Δ. Παναγίτσας

 

Δ.Δ. Πολυκαρπίου

Δ.Δ. Φλαμουριάς

 

Δ.Δ. Σαρακηνών

Δ.Δ. Άγρα

 

Δ.Δ. Ξιφιανής

Δ.Δ. Βρυτών

 

Δ.Δ. Αλώρου

Δ.Δ. Σωτήρας

 

Δ.Δ. Πιπεριάς

Δ.Δ. Αγίου Αθανασίου

 

Δ.Δ. Θεοδωρακείου

Δ.Δ. Νησιού

 

Δ.Δ. Χρυσής

Δ.Δ. Εδέσσης

 

Δ.Δ. Τσάκων

Δ.Δ. Αρνίσσης

 

Δ.Δ. Μεγαπλατάνου

 

 

 

Η ενίσχυση δύναται να φθάσει στο 80% των επιλέξιμων δαπανών ανά κτηνοτροφική ή μελισσοκομική μονάδα

και ηπερίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται από 15/07/2013 έως 28/09/2013.

 

 

Τόπος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης

 

Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι  υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση ενίσχυσης  έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2013 στο μηχανογραφικό σύστημα που υποστηρίζει την   εφαρμογή της Δράσης και λαμβάνουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.

 

Οι αιτήσεις ενίσχυσης που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, τόσο από τους υποψηφίους ιδιωτικά, εκτυπώνονται

από το μηχανογραφικό σύστημα και διαβιβάζονται, με ευθύνη των ενδιαφερομένων και εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες και σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας .

 

Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται στον  τόπο της έδρας της εκμετάλλευσης . Θα πρέπει  να εμφανίζει πληρότητα και να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

• Φωτοαντίγραφο της πλέον πρόσφατης Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ).

 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δράση δεν ενισχύεται άμεσα ή έμμεσα από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραμμα.

 

• Φωτοαντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων σε ισχύ ή άδεια εγκατάστασης σύμφωνα με τον νόμο 4056/2012 (ΦΕΚ 56 Α’) (για τους κτηνοτρόφους)ή  προσωρινή άδεια εγκατάστασης.

 

• Φωτοαντίγραφο θεωρημένου (σε ισχύ) πλήρους (όλων των σελίδων) μελισσοκομικού βιβλιαρίου, νομίμως επικυρωμένου (για τους μελισσοκόμους).

 

• Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου.

 

• Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

 

• Υποβολλή  μίας προσφοράς  και προτιμολόγια για κάθε επενδυτική δαπάνη.

 

Στοιχεία Προσφοράς

 

Οι προσφορές πρέπει να είναι ευκρινείς και να περιλαμβάνουν:

• Τα στοιχεία του προμηθευτή (οπωσδήποτε τηλέφωνο επικοινωνίας και Α.Φ.Μ.)

• Αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού, Μηχανημάτων (τύπος και λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά), υλικών, προϋπολογιζόμενες ποσότητες αυτών, μονάδα μέτρησης (τρέχον μέτρο, τ.μ., τεμάχια, κλπ), τιμή για κάθε είδος ανά μονάδα μέτρησης.

• Εργατικά-εγκατάσταση: Ανάλυση προβλεπόμενου εργατικού κόστους, κατηγορία προσωπικού με αναφορά στα ημερομίσθια σύμφωνα με την Συλλογική σύμβαση εργασίας του κάθε ενός.

 

Επιπλέον, στην προσφορά πρέπει να διευκρινίζεται:

• Η καθαρή αξία χωρίς να περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ενώ αναφέρεται ξεχωριστά το ισχύον κατά τη κατάθεση της προσφοράς ποσοστό ΦΠΑ ανάλογα με το είδος της δαπάνης,

• Εάν τα περιγραφόμενα είδη πρέπει να διαθέτουν σήμανση «CE» ή έκθεση δοκιμής από το ΙΓΕΜΚ ή έκθεση δοκιμής από άλλο αναγνωρισμένο Ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεν απαιτείται λόγω της φύσης τους

•και ότι η αξία αφορά σύγχρονα καινούργια είδη.

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες :

Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πέλλας στο τηλέφωνο 2381351398 Αικ. Καλαϊτζίδου,

 Σ. Μαρνασίδη  και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr

 

                                                                                                                                         Ο Διευθυντή

 

 

                                                                                                                                    Τρύφων Τσαντάκης