ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙΞεκίνησε το επιδοτούμενο πρόγραμμα “Αναλύσεις μελιού” από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μελισσοκόμοι  και Mελισσοκομικές Oργανώσεις που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, διαθέτοντας το μέλι που παράγουν προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς ) στην αγορά, καθώς και συσκευαστές  τυποποιητές μελιού, που συσκευάζουν τυποποιούν κα εμπορεύονται μέλι προερχόμενο από Έλληνες παραγωγούς, μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να επιδοτηθούν για τις αναλύσεις μελιού.

Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται σε διαπιστευμένα εργαστήρια και οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι για να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν σχετικό φάκελο στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας έως της 5 Αυγούστους 2013 που να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

1.      Αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα

2.      Φωτοαντίγραφο θεωρημένου Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου

3.      Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης για τον ορισμό του τραπεζικού λογαριασμού

4.      Αποδεικτικά στοιχεία εμπορίας του παραγόμενου μελιού (π.χ. αποδείξεις χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ιδιωτικά συμφωνιτικά κλπ.)

5.      Πρωτότυπα εξοφλημένα τιμολόγια αναλύσεων δειγμάτων μελιού, που να φέρουν υπογραφή και ημερομηνία εξόφλησης.

6.      Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δράση δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση – επιχορήγηση σε άλλο πρόγραμμα.

7.      Αποδεικτικά διαπίστευσης του εργαστηρίου για τις αιτηθείσες αναλύσεις μελιού.

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       Ο Διευθυντής

                                                                                                                                                 Τρύφων Τσαντάκης                  

                                                                                     ΑΙΤΗΣΗ                                                               ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

Ονομ/νυμο μελισσοκόμου: ………………………………………

 

Ημερομηνία: …………………….

Αρ. Μελ/κού Βιβλιαρίου: ………………………………………..

 

Αρ. Πρωτ: …………………………

Ταχ. Δ/νση: ………………………………………………………..

 

 

Τηλέφωνο: …………………………………………………………

 

Προς: τη Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Αρ. κατεχόμενων μελισσοσμηνών: ……………………………..

 

            Π.Ε. …………………………………………………….

Ποσότητα μελιού που διατίθεται στην αγορά: ……….….κιλά

 

 

 

 

           

                                 Πρόγραμμα βελτίωσης της των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας

 έτους ………..  {Καν(ΕΚ)1234/2007} – Δράση 4.1 «Αναλύσεις Μελιού»

 

Παρακαλώ για την ένταξή μου στη δράση 4.1 «Αναλύσεις Μελιού», προκειμένου να ενισχυθώ για την πραγματοποίηση των παρακάτω αναλύσεων μελιού, συνολικής αξίας …………………. Ευρώ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ……………………………………….. (Β΄ ……..) ΚΥΑ και στην αριθμ. ……………………….. απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την περίοδο από 01/09/……… μέχρι και 31/08/………:

α/α

Είδος ανάλυσης

Εργαστήριο

Αριθμός Δειγμάτων

Ύψος δαπάνης

(σε Ευρώ)

Παρατηρήσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ:

 

 

 

 

Βάσει του ΚΦΒ & Σ υποχρεούμαι στην τήρηση των πρωτοτύπων εξοφλημένων τιμολογίων στο αρχείο μου:

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

ΟΧΙ

 

 

Έχω υποβάλλει αίτηση συμμετοχής ή ενταχθεί οριστικά στο μέτρο 1.3.2 του Άξονα 1 του ΠΑΑ 2007-2013:

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

ΟΧΙ

 

 

Είμαι ενήμερος/η για τις προϋποθέσεις συμμετοχής μου και τους όρους ενίσχυσης της εν λόγω δράσης:

 

 

 

Είμαι μέλος του/ της: ……………………………………………………………………………………………………………….

 

                                                                                                                                                 Ημερομηνία:………………………….

                                                                                                                         Ο Αιτών/Η Αιτούσα                                                                         

                                                                                                                    (ονοματεπώνυμο και υπογραφή)

Συνημμένα:

1.    φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου

2.    βεβαίωση μελισσοκομικής οργάνωσης, όπου απαιτείται

3.    φωτοαντίγραφο σελίδας βιβλίου μελών της μελισσοκομικής οργάνωσης, όπου απαιτείται

4.    φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας ενός τραπεζικού λογαριασμού

5.    αποδεικτικά στοιχεία για την εμπορία του παραγόμενου μελιού κατά την περίοδο από 01/09/……. μέχρι και 31/08/…….

6.    πρωτότυπα εξοφλημένα τιμολόγια αναλύσεων δειγμάτων μελιού

(στην περίπτωση υποχρέωσης από τον ΚΦΒ&Σ τήρησης των πρωτοτύπων στο αρχείο τους, θεωρημένα ακριβή αντίγραφα)

7.    υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86

8.    αποδεικτικά διαπίστευσης του εργαστηρίου που πραγματοποίησε την ανάλυση

9.    επίσημη μετάφραση εγγράφων στην Ελληνική γλώσσα, όπου απαιτείται