Δώδεκα νέες ουσίες θα προστεθούν στη λίστα προτεραιοτήτων της ΕΕ με τις ήδη γνωστές που ενέχουν κίνδυνο μόλυνσης για τα επιφανειακά ύδατα σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία που εγκρίθηκε από το ΕΚ την Τρίτη. Για πρώτη φορά, τρεις φαρμακευτικές ουσίες θα ενταχθούν στη “λίστα παρακολούθησης” των αναδυόμενων ρύπων και ενδέχεται κάποια στιγμή να συμπεριληφθούν στη λίστα προτεραιότητας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΘΔΑΤςΝΣύμφωνα με τους νέους κανόνες θα δημιουργηθεί μία “λίστα παρακολούθησης”, η οποία θα περιλαμβάνει τρεις φαρμακευτικές ουσίες. Οι επιπτώσεις αυτών των ουσιών θα τεθούν υπό παρακολούθηση, με το ενδεχόμενο να ενταχθούν κάποια στιγμή στη λίστα με τις ουσίες προτεραιότητας, εφόσον οι τακτικοί έλεγχοι δείξουν ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο.

“Η πολιτική για τα ύδατα είναι μία μακροπρόθεσμη πολιτική. Οι πολίτες μας θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό σε κάθε μορφή (…). Δυστυχώς, μελέτες δείχνουν πως απομένει ακόμη δρόμος, προκειμένου να πετύχουμε καλό περιβαλλοντικό καθεστώς για τα χημικά, ειδικά στα επιφανειακά ύδατα. Τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος σε αυτή τη νέα οδηγία καλύπτουν 15 νέες ουσίες, οι οποίες συμφωνήθηκαν με κόπο από τα ενδιαφερόμενα μέρη”, δήλωσε ο εισηγητής Richard Seeber (ΕΛΚ, Αυστρία), ο οποίος ηγήθηκε της παρούσας νομοθετικής πρωτοβουλίας στο Κοινοβούλιο. Η συμφωνία, την οποία διαπραγματεύτηκε με το Συμβούλιο, εγκρίθηκε με 646 ψήφους υπέρ, 51 κατά και 14 αποχές.

 

Δύο ορμόνες και ένα παυσίπονο

Το νομοθετικό κείμενο αναγνωρίζει τους κινδύνους που ενέχουν οι τρεις, ευρέως χρησιμοποιούμενες, φαρμακευτικές ουσίες: Αιθινυλοιστραδιόλη 17α, Οιστραδιόλη 17β και η παυσίπονη ουσία δικλοφενάκη, και ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει μία στρατηγική προσέγγιση απέναντι στους κινδύνους που ελλοχεύουν για το υδάτινο περιβάλλον εξαιτίας αυτών των φαρμακευτικών ουσιών.

 

 Αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος (EQS)

Για τις ουσίες που πρόσφατα ταυτοποιήθηκαν, οι μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις στο νερό ορίστηκαν με βάση τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος (EQS) και θα τεθούν σε εφαρμογή το 2018, με στόχο την επίτευξη καλής χημικής κατάστασης για τις ουσίες αυτές μέχρι το 2027. Προς αυτή την κατεύθυνση ζητείται από τα κράτη μέλη να καταθέσουν συμπληρωματικά προγράμματα μέτρων και παρακολούθησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το 2018.

Τα επικαιροποιημένα EQS για τις υπάρχουσες ουσίες θα συμπεριληφθούν στα Σχέδια Διαχείρισης για τις Λεκάνες Απορροής των Ποταμών το 2015, με στόχο την επίτευξη καλής χημικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων για τις ουσίες αυτές μέχρι το 2021.

Η λίστα με τους ρύπους προτεραιότητας παρατίθεται στο παράρτημα του κειμένου που υιοθετήθηκε (σύνδεσμος παρακάτω).

 

Περισσότερες πληροφορίες

Τα EQS καθορίζουν τις μέγιστες συγκεντρώσεις ενός συγκεκριμένου ρύπου ή μίας κατηγορίας ρύπων στο νερό, του ιζήματος (κάθε υλικό το οποίο μεταφέρεται από το νερό και κατακάθεται στο βυθό) ή των ζώντων οργανισμών (όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί στην περιοχή). Οι μέγιστες αυτές συγκεντρώσεις δε θα πρέπει να ξεπεραστούν, ώστε να προστατεύονται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να πετύχουν τα επίπεδα των EQS μέσω των Σχεδίων Διαχείρισης για τις Λεκάνες Απορροής των Ποταμών.

Οι κανόνες που ενέκρινε το ΕΚ τροποποιούν την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και την οδηγία σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος. Από το 2000 η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα αποτελεί το βασικό όργανο πολιτικής της ΕΕ για την κατάρτιση αντι-ρυπαντικών στρατηγικών, περιλαμβάνοντας μέτρα για τη σταδιακή μείωση ή και κατάργηση των ρύπων των χημικών που εντάσσονται στις ουσίες προτεραιότητας.