παραδα1Το ΕΚ πίεσε την Τετάρτη με το ψήφισμα της εισηγήτριας και Αντιπροέδρου του ΕΚ, κ. Αννυς Ποδηματά, για έναν ολοκληρωμένο φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε 11 χώρες της ΕΕ* με ευρύ πεδίο εφαρμογής και ποσοστά φορολόγησης 0,1% για συναλλαγές σε μετοχές και ομόλογα και 0,01% για συναλλαγές σε παράγωγα. Ζήτησε, ωστόσο, να εφαρμοστούν χαμηλότερα ποσοστά έως την 1η Ιανουαρίου 2017 για τις συναλλαγές σε κρατικά ομόλογα δημοσίου χρέους και τις συναλλαγές του κλάδου των συνταξιοδοτικών ταμείων.

 

Το ΕΚ πρότεινε επίσης την εισαγωγή ενός νέου νομικού καθεστώτος για την αρχή της ιδιοκτησίας προκειμένου να καταστεί πιο δαπανηρή η φοροαποφυγή.

 

Η εισηγήτρια κ. Άννυ Ποδηματά (Σοσιαλιστές), εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη στάση του ΕΚ δηλώνοντας τα εξής: “Το Κοινοβούλιο παρέμεινε πιστό στις απόψεις του και ακολούθησε μία σταθερή γραμμή.  Πιστεύουμε ειλικρινά ότι μέσω αυτού του φόρους ο χρηματοπιστωτικός κλάδος  μπορεί να συμβάλει στην έξοδο από την κρίση και να επιστρέψει στον ρόλο του που είναι η παροχή υπηρεσιών στην πραγματική οικονομία”.

 

Ευρύ πεδίο εφαρμογής

 

Το κείμενο γνωμοδότησης του ΕΚ υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής, ούτως ώστε ο συγκεκριμένος φόρος να καλύψει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών μέσων, όπως μετοχές, ομόλογα και παράγωγα. Την ίδια στιγμή, επιχειρεί να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες ανησυχίες, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις λιγότερο κερδοσκοπικές συναλλαγές των κεφαλαίων των συνταξιοδοτικών ταμείων και των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε αυτές να επηρεαστούν λιγότερο από το νέο φόρο.

 

Ποσοστά φορολόγησης

 

Το κείμενο διατηρεί τα ποσοστά φορολόγησης που προτείνει η Επιτροπή, δηλαδή 0,1% για τις συναλλαγές σε μετοχές και ομόλογα και 0,01% για τις συναλλαγές σε παράγωγα. Τονίζει, ωστόσο, ότι οι συμμετέχουσες χώρες θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν ένα υψηλότερο ποσοστό στις πιο ριψοκίνδυνες “εξωχρηματιστηριακές” συναλλαγές, οι οποίες δεν ελέγχονται τόσο αυστηρά και δεν είναι τόσο διαφανείς όσο οι χρηματιστηριακές συναλλαγές.

 

Παρ’ όλα αυτά, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2017, οι συναλλαγές σε ομόλογα δημοσίου χρέους θα πρέπει να φορολογούνται με μόνο 0,05% και οι συναλλαγές των κεφαλαίων των συνταξιοδοτικών ταμείων με μόλις 0,05% όταν πρόκειται για μετοχές και ομόλογα και 0,005% όταν αφορούν παράγωγα. Το ΕΚ υπογραμμίζει ότι, κατά την αξιολόγηση της αποδοτικότητας του φόρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα ποσοστά φορολόγησης που εφαρμόζονται στις συναλλαγές των συνταξιοδοτικών ταμείων.

 

Φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών: ακριβή η αποφυγή του

 

παραδα2Το κείμενο περιλαμβάνει διατάξεις που καθιστούν την εν δυνάμει αποφυγή του συγκεκριμένου φόρου πολύ ακριβότερη από την πληρωμή του. Συνδέει την πληρωμή του με την εξασφάλιση νόμιμων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, κάτι το οποίο σημαίνει ότι αν ο αγοραστής ενός χρεογράφου δεν πληρώσει το φόρο, τότε δε θα είναι ο νόμιμος κάτοχος του χρεογράφου και δε θα είναι σε θέση να εκκαθαρίσει τη συναλλαγή κεντρικά.

 

Επόμενα βήματα

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συμβουλευτικό ρόλο σε ό,τι αφορά τα φορολογικά θέματα. Τώρα εναπόκειται πλέον στα 11 κράτη μέλη που συμμετέχουν στην συμφωνία ενισχυμένης συνεργασίας να προχωρήσουν με την επίτευξη της συμφωνίας.

 

* Τα 11 συμμετέχοντα κράτη μέλη είναι τα εξής: Ελλάδα, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Εσθονία,  Ιταλία,  Ισπανία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Σλοβενία.