Τα σοβαρά προβλήματα που πλέον αντιμετωπίζουν όσοι αποφάσισαν να επενδύσουν σε φωτοβολταϊκά πάρκα, έθεσε ο Γιώργος Καρασμάνης, με ερώτησή του στη Βουλή προς τον αρμόδιο Υπουργό.

Ο Βουλευτής, αποδέκτης επιστολής – υπομνήματος παραγωγών ενέργειας από Φωτοβολταϊκά  – μεταφέρει στη Βουλή, τους έντονους προβληματισμούς των επενδυτών και ζητεί να γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις τους, ως τροποποιήσεις στο υπό κατάρτιση σχετικό Νομοσχέδιο.

Υπογραμμίζει ότι, σε μια περίοδο που για την Ελλάδα το υπ’ αριθμόν Ένα ζητούμενο, είναι η ενθάρρυνση για προσέλκυση επενδύσεων, προϋπόθεση αποτελεί η απόλυτη εμπιστοσύνη παλαιών αλλά και υποψήφιων νέων επενδυτών προς το Κράτος. 

 

Ακολουθεί  το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του Γιώργου Καρασμάνη:

 

          καρασμα«Με επιστολή – υπόμνημα προς τον Ερωτώντα, παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά διατυπώνουν έντονους προβληματισμούς για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον συγκεκριμένο τομέα και η οποία δημιουργεί αβεβαιότητα σε όσους έχουν ήδη επενδύσει αλλά και σε υποψήφιους νέους επενδυτές. Παράλληλα, καταθέτουν ρεαλιστικές προτάσεις για λύσεις που θα αποκαθιστούν την ίση μεταχείριση όλων των Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), οι οποίες και θα πρέπει – όπως τονίζεται – να συμπεριληφθούν στο σχετικό Σχέδιο Νόμου που καταρτίζεται.   

 

Ειδικότερα μεταξύ άλλων υπογραμμίζεται ότι:

 

–         Η τιμή πώλησης του ρεύματος  από τους παραγωγούς (FIT),  ¨κλειδώνει¨ με την ολοκλήρωση κατασκευής του επενδυτικού έργου (¨ηλέκτριση¨). Συνεπώς, αν ο αρμόδιος Υπουργός αποφασίσει κατά τη διάρκεια της κατασκευής να μειώσει την τιμή πώλησης, ανατρέπεται το επιχειρηματικό σχέδιο με βάση το οποίο εγκρίθηκε η χρηματοδότηση. Γεγονός που δημιουργεί  αβεβαιότητα, μη διαχειρίσιμη από οποιοδήποτε χρηματοδοτικό οργανισμό, με αποτέλεσμα – οι επενδύσεις Φ/Β στην Ελλάδα να αποκλείονται από χρηματοδότηση (μη  bankable).

–         Οι επενδύσεις στον τομέα έχουν βάθος τουλάχιστον 20ετίας και με κατ’ έτος μείωση των αποδόσεων της τάξης του 1%. Με κατάργηση ή μείωση της αναπροσαρμογής της τιμής πώλησης του ρεύματος ανάλογα με τον τιμάριθμο, σε 10-15 χρόνια τα έργα θα έχουν απαξιωθεί.

 

ΕΠΕΙΔΗ, η πολιτική ενθάρρυνσης και προσέλκυσης επενδύσεων – που σήμερα είναι και το βασικό ζητούμενο για τη χώρα μας – απαιτεί κυρίως να υπάρχει εμπιστοσύνη των επενδυτών προς την Πολιτεία και απόλυτη σταθερότητα στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων.

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός αν στο Σχέδιο Νόμου που καταρτίζεται, προτίθεται να επιφέρει αναγκαίες τροποποιήσεις και πιο συγκεκριμένα:

 

·      * Η τιμή πώλησης του ρεύματος (FIT) να κλειδώνει με την υπογραφή της σύμβασης πώλησηςγια τα Φ/Β πάρκα.

·       *Τυχόν αναπροσαρμογή των τιμών – μόνον για τα νέα έργα – να μπορεί να γίνεται όπως ίσχυε, δηλαδή μόνον με Νόμο και όχι με απλή υπουργική απόφαση όπως γίνεται σήμερα και μάλιστα μόνον για τα Φωτοβολταϊκά.

·   *      Να διατηρηθεί η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή με τα ποσοστά που ισχύουν (50% για λοιπές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 25% για τα Φωτοβολταϊκά) χωρίς περεταίρω μειώσεις που απαξιώνουν τις επενδύσεις σε βάθος χρόνου.