diathesimotita_krifto_aftodioikisi-620x320Πέντε βασικά κριτήρια (τέσσερα θετικά και ένα αρνητικό) προβλέπει η πολυανομενόμενη απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης  για τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε κινητικότητα, βάση του Νόμου 4172/2013, που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Σύμφωνα με την απόφαση , ο τρόπος εισαγωγής στο Δημόσιο αναδεικνύεται ως βαρύνουσα παράμετρος στην αξιολόγηση του υπαλλήλου και ο  υπάλληλος μοριοδοτείται ανάλογα με τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε η διαδικασία πρόσληψής του. Την ανώτατη βαθμολόγηση λαμβάνουν οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και όσοι εισήχθησαν με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Ως προς τα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδοτούνται με ιδιαίτερα αυξημένη βαρύτητα οι διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.  Επιπρόσθετη καινοτομία, σύμφωνα με το υπουργείο, συνιστά η αφαίρεση, και μάλιστα με δραστικό τρόπο, μορίων σε περίπτωση εμπλοκής δημοσίου υπαλλήλου σε πειθαρχικά παραπτώματα. Επιπλέον, ενισχύονται οι νεότεροι υπάλληλοι αφού η μοριοδότηση των πρώτων χρόνων υπηρεσίας στο Δημόσιο είναι αυξημένη.

Η διαδικασία της μοριοδότησης θα γίνει από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα των εμπλεκομένων Υπουργείων και φορέων.

Τα πέντε κριτήρια

Αναφορικά με τα κριτήρια για τους ΠΕ και ΤΕ:

1) Τα τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών και φοίτηση στις σχολές Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης) μοριοδοτούν τον υπό αξιολόγηση υπάλληλο έως 30 μόρια.

 

2) Μέχρι 30 μόρια δίνει η προϋπηρεσία  με τα πρώτα πέντε έτη σε αντίθεση με τα επόμενα 25 που έχουν συντελεστή 0,5, να έχει έχουν συντελεστή 1 και να δίνουν έως 5 μόρια συνολικά.

3) Αναφορικά με τον τρόπο εισαγωγής ή το λεγόμενο «σκληρό» ή «μαλακό» ΑΣΕΠ, το μάξιμουμ (30 μόρια) δίνουν οι ΕΣΔΔ και ΕΣΤΑ και ο γραπτός διαγωνισμός, ενώ οι διαδικασίες εισαγωγής υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ δίνουν 25 μόρια και εκείνες που το Συμβούλιο έκανε απλώς έλεγχο νομιμότητας 20 μόρια. 20 μόρια δίνει και η εισαγωγή με γραπτό διαγωνισμό προ ΑΣΕΠ, ενώ η πρόσληψη βάσει των νόμων 1648/86 και 2643/98 παρέχει 15 μόρια και η επετηρίδα μόλις 15.

4) Έως 10 μόρια οι εκθέσεις αξιολόγησης του υπαλλήλου τα τελευταία 8 χρόνια.

5) Έως μείον 30 μόρια οι πειθαρχικές ποινές του υπαλλήλου.

Για τους ΔΕ ο βαθμός απολυτηρίου πολλαπλασιάζεται επί 1 με ανώτερο όριο μορίων τα 20, ενώ οι μεταλυκειακές σπουδές μοριοδοτούνται μάξιμουμ  με 4 μόρια. Τα μόρια  για ξένες γλώσσες τον τρόπο εισαγωγής, τη διοικητική εμπειρία και τα πειθαρχικά  πριμοδοτούνται με τα ίδια μόρια που ισχύον για τους ΠΕ και ΤΕ.

Για τους ΥΕ  ο βαθμός του τίτλου σπουδών με συντελεστή, 0,70 και ανώτερο όριο μορίων τα 14. Τα μόρια  για ξένες γλώσσες τον τρόπο εισαγωγής, τη διοικητική εμπειρία και τα πειθαρχικά  πριμοδοτούνται με τα ίδια μόρια που ισχύον για τους ΠΕ και ΤΕ. Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες εδω

Ποιοί εξαιρούνται

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013 δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα:

αα) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει,

ββ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. και έχει ετήσια εισοδήμτατα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ, και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%,

γγ) υπάλληλος ο οποίος, δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ,

δδ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα δυνάμει του παρόντος νόμου,

εε) υπάλληλος ο οποίος έχει ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης δυνάμει δικαστικής αποφάσεως και συνοικεί με τον συμπαραστατούμενο ο οποίος έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση και την μοριοδότηση εδώ

 

«Με την Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε σήμερα αναδεικνύουμε τις αρχές στις οποίες θα στηριχθούμε για μια σύγχρονη και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση. Την αξιοκρατία, την αξιοσύνη, την εμπιστοσύνη, αλλά και την αυστηρότητα, όπου αυτή είναι επιβεβλημένη. Σήμερα γίνεται κατανοητό και στον πλέον δύσπιστο ότι η αξιολόγηση όλων όσοι εισέρχονται στο πρόγραμμα της κινητικότητας θα γίνει με τρόπο αντικειμενικό, δίκαιο και διαφανή, έτσι ώστε να καλύψουμε τα κενά που έχουν εντοπιστεί στη Δημόσια Διοίκηση. Η όλη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τη συμβολή του ΑΣΕΠ, το οποίο αποτελεί θεματοφύλακα αξιοκρατίας, διαφάνειας και δικαιοσύνης. Οι διαδικασίες που προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση θα εφαρμοστούν άμεσα και απαρέγκλιτα από το σύνολο των Υπουργείων και των εμπλεκομένων φορέων», δήλωσε με αφορμή την έκδοση της υπουργικής απόφασης ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης.