KAT;ARTISHΑπό τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται τα εξής,   σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης  Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας :

1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

 Αποφασίστηκε η διεξαγωγή εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας, για όλο το έτος 2013 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΜΗΝΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Α΄

ΜΑΡΤΙΟΣ

   27  / 03  /2013

ΤΕΤΑΡΤΗ

08:00

Β΄

ΙΟΥΝΙΟΣ

   26  / 06  /2013

ΤΕΤΑΡΤΗ

08:00

Γ΄

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

   18  / 09 /2013

ΤΕΤΑΡΤΗ

08:00

Δ΄

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

   18  / 12  /2013

ΤΕΤΑΡΤΗ

08:00

II. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των καταστάσεων των υποψηφίων καθώς και των αιτήσεων αυτών δέκα εργάσιμες ημέρες πριν την διεξαγωγή κάθε εξέτασης.

 

III. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 

α) Όσοι υποψήφιοι περιλαμβάνονται στις καταστάσεις που υποβάλλει η οικεία Σχολή ΣΕΚΑΜ στην Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης και που έχουν καταβάλει παράβολο 50 Ευρώ.

 

Οι καταστάσεις αναφέρουν κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων:

– Επώνυμο

– Όνομα

– Πατρώνυμο

– Αριθμό Ταυτότητας

– Α.Φ.Μ.

– Τόπο γέννησης

– Ημερομηνία γέννησης (ηη/μμ/εε)

 

§        Τον αριθμό μητρώου του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Εθνικών Μεταφορών ή τον αριθμό μητρώου της αντίστοιχης άδειας οδικού μεταφορέα εθνικών μεταφορών (για τους υποψηφίους που στην κατάσταση δηλώνονται ότι θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις προς απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Διεθνών Μεταφορών επιβατικών ή εμπορευματικών μεταφορών)

§        Την κατηγορία του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οποία θα εξετασθούν (Εθνικών ή Διεθνών ή Εθνικών και Διεθνών Επιβατικών Μεταφορών είτε Εθνικών ή Διεθνών ή Εθνικών και Διεθνών Εμπορευματικών Μεταφορών).

 

Τις καταστάσεις αυτές θα συνοδεύουν και καταστάσεις στις οποίες θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχει βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. (όπου και η έδρα της συγκεκριμένης ΣΕΚΑΜ), ότι υποβλήθηκαν σ’ αυτήν ακριβή αντίγραφά τους θεωρημένες (όπως ορίζεται στην παρ. 7 του κεφ. Β΄ της αριθμ. Β/31367/2483/25-5-2007 Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών) και οι οποίες θα είναι σύμφωνες με το υπόδειγμα ΙΙ της ανωτέρω απόφασης.

 

Με τις παραπάνω καταστάσεις θα συνυποβάλλονται:

§         Αίτηση του υποψηφίου για τη συμμετοχή στις εξετάσεις με συνημμένη πρόσφατη φωτογραφία (με επιπλέον δύο όμοιες με αυτήν φωτογραφίες). Η αίτηση θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί από τον ίδιο τον υποψήφιο και να φέρει την υπογραφή του.

§         Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Το φωτοαντίγραφο θα πρέπει να είναι ευκρινές ως προς τα στοιχεία και τη φωτογραφία.

§         Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Τίτλου σπουδών (που δεν θα μπορεί να είναι κατώτερος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή άλλης ισότιμης τεχνικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, χώρας μέλους της Ε.Ε.). Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών δεν χορηγήθηκε από ελληνική αρχή θα πρέπει να προσκομισθεί ισοτιμία τίτλων σπουδών από την ελληνική αρμόδια υπηρεσία κατά περίπτωση

§         Παράβολο πενήντα (50) ευρώ

 

β) Όσοι είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών της Χώρας μας ή ισότιμων σχολών εξωτερικού, εφ’ όσον υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας.

§         Αίτηση με συνημμένη πρόσφατη φωτογραφία (με επιπλέον δύο όμοιες με αυτήν φωτογραφίες) και με τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου, στην οποία θα αναφέρεται το είδος του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας που επιθυμεί να αποκτήσει.

§         Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Το φωτοαντίγραφο θα πρέπει να είναι ευκρινές ως προς τα στοιχεία και τη φωτογραφία.

§         Επικυρωμένο αντίγραφο του κατεχόμενου τίτλου σπουδών.

§         Βεβαίωση ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ περί αναγνωρίσεως τίτλου σπουδών της αλλοδαπής (για όσους υποψηφίους απαιτείται).

§         Παράβολο πενήντα (50) ευρώ.

 

Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται δεκτοί σε καμία περίπτωση υποψήφιοι που δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις  ή δεν έχουν υποβάλει οι ίδιοι όλα ανεξαιρέτως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Τα προγράμματα εξετάσεων, θα ανακοινώνονται στις σχολές ΣΕΚΑΜ και θα αναρτώνται  στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης, μία μέρα πριν από τις πιο άνω ημερομηνίες.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την ημέρα των εξετάσεων:

α. Αστυνομική Ταυτότητα, ή ισχύον διαβατήριο ή άδεια παραμονής, διαμονής, εργασίας και

β. Στυλό διαρκείας χρώματος μπλε ή μαύρου

 

Σημειώσεις, βοηθήματα, βιβλία κ.λπ. απαγορεύεται να μεταφέρονται στις αίθουσες των εξετάσεων.

 

2) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ (ADR):

 

Αποφασίστηκε η διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση ή ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών (ADR), που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα για ολόκληρο το έτος 2013, στην αίθουσα ειδικών γραπτών εξετάσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών  της ΠΚΜ, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

 

Δευτέρα 21/1/2013

Βασική

εκπαίδευση Α

Διόρθωση των Γραπτών της 21/1/2013

Τετάρτη 23/1/2013

Επιτυχόντες της Βασικής επέκταση σε Β-Γ-Δ

Πέμπτη 24/1/2013

Ανανεώσεις Στ

Διόρθωση των γραπτών της 23 & 24/1/2013

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Δευτέρα 22/4/2013

Βασική

εκπαίδευση Α

Διόρθωση των Γραπτών της 22/4/2013

Τετάρτη 24/4/2013

Επιτυχόντες της Βασικής επέκταση σε Β-Γ-Δ

Πέμπτη 25/4/2013

Ανανεώσεις Στ

Διόρθωση των γραπτών της 24 & 25/4/2013

ΙΟΥΛΙΟΣ

 

Δευτέρα 8/7/2013

Βασική

εκπαίδευση Α

 

Διόρθωση των Γραπτών της 8/7/2013

Τετάρτη 10/7/2013

Επιτυχόντες της Βασικής επέκταση σε Β-Γ-Δ

Πέμπτη 11/7/2013

Ανανεώσεις Στ

Διόρθωση των γραπτών της 10 & 11/7/2013

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

 

 

 

Δευτέρα 23/9/2013

Βασική

εκπαίδευση Α

Διόρθωση των Γραπτών της 23/1/2013

Τετάρτη 25/9/2013

Επιτυχόντες της Βασικής επέκταση σε Β-Γ-Δ

Πέμπτη 26/9/2013

Ανανεώσεις Στ

Διόρθωση των γραπτών της 25 & 26/9/2013

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

 

Δευτερα 21/10/2013

Βασική

εκπαίδευση Α

Διόρθωση των Γραπτών της 21/10/2013

Τετάρτη23/10/2013

Επιτυχόντες της Βασικής επέκταση σε Β-Γ-Δ

Πέμπτη 24/10/2013

Ανανεώσεις Στ

Διόρθωση των γραπτών της 23 &  24/10/2013

Οι σχολές ΣΕΚΟΟΜΕΕ, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται να υποβάλλουν δέκα εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων και για όλες τις εξεταστικές περιόδους του έτους, τις προβλεπόμενες καταστάσεις (άρθρο 3 παρ.6 και 7 της 60740/1027/95 απόφασης) και σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου η εκάστοτε επιτροπή να προβαίνει στον έγκαιρο προγραμματισμό της κάθε περιόδου, που αντιστοιχεί σε μία εβδομάδα πριν την κάθε εξέταση και συγκεκριμένα:

 

§        για τον Ιανουάριο, από την Δευτέρα 14 του μήνα έως Παρασκευή 18,

§        για τον Απρίλιο, από την Δευτέρα 15 του μήνα έως Παρασκευή 19,

§        για τον Ιούλιο, από την Δευτέρα 1 του μήνα έως Παρασκευή 5,

§        για τον Σεπτέμβριο, από την Δευτέρα 16 του μήνα έως Παρασκευή 20,

§        για τον Οκτώβριο, από την Δευτέρα 14 του μήνα έως Παρασκευή 18.

 

 

Παρακαλούνται οι σχολές ΣΕΚΟΟΜΕΕ να ενημερώνουν τους μαθητές τους πως κατά την προσέλευσή τους σε κάθε εξεταστική απαραιτήτως να έχουν μαζί τους δελτίο αστυνομικής ταυτότητος ή ισχύον διαβατήριο ή άδεια διαμονής υπηκόου Ε.Ε. ή ισχύουσα άδεια παραμονής για αλλοδαπούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ισχύον διαβατήριο της χώρας τους.