γΟι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούν διαφανείς διαδικασίες επιλογής του προσωπικού τους, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι, μέχρι το 2020, οι γυναίκες θα καταλαμβάνουν τουλάχιστον  το 40% των θέσεων μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών. Oι ευρωβουλευτές προτείνουν μάλιστα την επιβολή κυρώσεων σε εταιρείες που κάνουν διακρίσεις. Το 2013, μόνο το 17,6% των μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των μεγαλύτερων εταιρειών της ΕΕ είναι γυναίκες.

 

 

“Εγκρίναμε ένα συνεκτικό ψήφισμα και στείλαμε ένα ισχυρό μήνυμα προς το Συμβούλιο, αλλά και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις κοινωνίες της Ευρώπης”, δήλωσε η Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου (ΕΛΚ, Ελλάδα), μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και εισηγήτρια της σχετικής έκθεσης. “Είναι σημαντικό να εξελιχθούν οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες έτσι ώστε να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων γυναίκες με υψηλά προσόντα, με στόχο την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας αλλά και τον παράλληλο σεβασμό των αρχών και των αξιών που διέπουν την ΕΕ”, πρόσθεσε.

 

“Το ψήφισμα αποσαφηνίζει και βελτιώνει τις ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες επιλογής των μη εκτελεστικών μελών διοικητικών συμβουλίων που ακολουθούν οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες. Tο Κοινοβούλιο έχει ολοκληρώσει το έργο του και τώρα είναι η σειρά του Συμβουλίου να προβεί στη δρομολόγηση της οδηγίας αυτής μαζί με εμάς και την Επιτροπή πριν από τις ευρωεκλογές, έτσι ώστε να έρθουμε πιο κοντά στην ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αυτό θα δείξει στους πολίτες μας ότι αγωνιζόμαστε για την απαγόρευση των διακρίσεων και για την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους στην αγορά εργασίας”, δήλωσε η EvelynRegner, εισηγήτρια εκ μέλους της κοινοβουλευτικής επιτροπής Νομικών Θεμάτων (Σοσιαλιστές, Aυστρία).

 

Διαφανείς διαδικασίες επιλογής με ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων

 

Oι ευρωβουλευτές ζητούν από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες θα λαμβάνουν αποτελεσματικά και υποχρεωτικά μέτρα, προκειμένου γυναίκες και άνδρες να έχουν ισόρροπη εκπροσώπηση σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών. Στόχος είναι, μέχρι το 2020, οι γυναίκες να καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 40% των θέσεων μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών. Oι δημόσιες εταιρείες θα πρέπει να πετύχουν το στόχο αυτό ήδη μέχρι το 2018.

 

Aν δυο υποψήφιοι διαθέτουν τα ίδια προσόντα, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στον υποψήφιο του υποεκπροσωπούμενου φύλου. Tα μέλη του ΕK δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι η επάρκεια, οι ικανότητες και η επαγγελματική επίδοση θα πρέπει να είναι τα βασικά κριτήρια επιλογής.

 

Πεδίο εφαρμογής

 

Η παρούσα οδηγία δεν αφορά τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις οποίες εργάζονται λιγότερα από 250 άτομα. Ωστόσο, οι ευρωβουλευτές παροτρύνουν τα κράτη μέλη να στηρίζουν τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να τις δίνουν κίνητρα για να βελτιώνουν την ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων και στα δικά τους διοικητικά συμβούλια.

Kυρώσεις

 

Oι εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες θα πρέπει να παράσχουν δήλωση στις αρμόδιες εθνικές αρχές σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν κατόρθωσαν να επιτύχουν τους στόχους αυτούς και να περιγράψουν πλήρως τα μέτρα που έχουν λάβει ή προτίθενται να λάβουν για την επίτευξη των στόχων αυτών στο μέλλον.

 

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι κυρώσεις, όπως είναι τα πρόστιμα, θα επιβάλλονται στις εταιρείες που δεν έχουν ακολουθήσει διαφανείς διαδικασίες επιλογής προσωπικού, και όχι σε αυτές που δεν έχουν πετύχει τους στόχους τους. Προτείνουν επίσης να συγκαταλέγεται στον κατάλογο των κυρώσεων και ο “αποκλεισμός από τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις”, οποίος θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός και όχι ενδεικτικός, όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Επόμενα βήματα

 

H εν λόγω οδηγία θα πρέπει στη συνέχεια να εγκριθεί από το Συμβούλιο των Υπουργών πριν τεθεί σε ισχύ.

 

Tο Kοινοβούλιο ενέκρινε την τροποποιημένη πρόταση με 459 ψήφους υπέρ, 148 κατά και 81 αποχές.