λαικήέχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) του άρθρου 17 του ν.1023/1980 (ΦΕΚ 47 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 τεύχος Α’)

 

β) του π.δ. 51/9.3.2006 (ΦΕΚ 53 Α΄) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών»,

 

γ) την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ υπ’ αριθ. 1620/2012

 

δ) Την αρίθμ. 255/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και την αρίθμ. 273/2013 της ίδιας επιτροπής για την τροποποίηση  της αριθμ. 252/2013  απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας σχετικά με τω ανωτέρω θέμα

 

ε) δ) Την αρίθμ. 252/2013 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας καθώς και την τροποποίηση αυτής αρίθμ.  262/2013  σχετικά με τω ανωτέρω θέμα

 

στ) τις πάσης φύσεως λειτουργικές ανάγκες για τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την προβολή αυτών

 

ζ) Το γεγονός ότι οι προσερχόμενοι στις λαικές αγορές απολαμβάνουν ως αντιστάθμισμα του ημερήσιου τέλους, ειδική αντιπαροχή η οποία συνιστάται στη χρήση των κοινόχρηστων χώρων και στην κατάληψη του πεζοδρομίου και στις ενέργειες που γίνονται για τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την προβολή αυτών και για τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, κάτι που καθιστά το εν λόγω ημερήσιο τέλος ανταποδοτικό

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 

 

Α. Καθορίζουμε το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος που υποχρεούνται να καταβάλουν οι επαγγελματίες πωλητές και παραγωγοί που προσέρχονται στους χώρους των Λαϊκών Αγορών που λειτουργούν στο Δήμο, ανάλογα με το χώρο που καταλαμβάνουν νομίμως, ως εξής:

 

 

 

 

 

 

 

Για την Δημοτική Ενότητα Αριδαίας (Δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι Αλμωπίας):

 

 

 

Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ (Ημερήσιο – Ετήσιο)  

1

ΧΩΡΟΣ ΜΕΧΡΙ 6 ΜΕΤΡΑ

1,042€/μέτρο ημερησίως ή 50€/μέτρο ετησίως

 

Ανώτατο όριο χώρου 8 μέτρα και χρέωση του 7ου και 8ου μέτρου 2,084€/μέτρο  ημερησίως ή

 

100€/μέτρο ετησίως

 

 

 

Β

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ  ΠΩΛΗΤΕΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  (Ημερήσιο – Ετήσιο)

1

ΧΩΡΟΣ ΜΕΧΡΙ 4 ΜΕΤΡΑ

 1,042€/μέτρο ημερησίως ή 50€/μέτρο ετησίως

 

Ανώτατο όριο χώρου 6 μέτρα και χρέωση του 5ου και 6ου μέτρου 2,084€/μέτρο  ημερησίως ή

 

100€/μέτρο ετησίως

 

 

 

Για την Δημοτική Ενότητα Αριδαίας (Μη Δημότες και μη μόνιμοι κάτοικοι Αλμωπίας):

 

 

 

Γ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  (Ημερήσιο – Ετήσιο)

1

ΧΩΡΟΣ ΜΕΧΡΙ 6 ΜΕΤΡΑ

1,25€/μέτρο ημερησίως ή 60€/μέτρο ετησίως  

 

Ανώτατο όριο χώρου 8 μέτρα και χρέωση του 7ου και 8ου μέτρου 2,5€/μέτρο  ημερησίως ή

 

120 €/μέτρο ετησίως

 

 

 

Δ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ  ΠΩΛΗΤΕΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  (Ημερήσιο – Ετήσιο)

1

ΧΩΡΟΣ ΜΕΧΡΙ 4 ΜΕΤΡΑ

1,25€/μέτρο ημερησίως ή 60€/μέτρο ετησίως  

 

Ανώτατο όριο χώρου 6 μέτρα και χρέωση του 5ου και 6ου μέτρου 2,5€/μέτρο  ημερησίως ή

 

120 €/μέτρο ετησίως

 

 

 

Για την Δημοτική Ενότητα Αριδαίας (Δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι Αλμωπίας):

 

 

 

E

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ (Ημερήσιο – Ετήσιο)  

1

ΧΩΡΟΣ ΜΕΧΡΙ 7 ΜΕΤΡΑ

1,042€/μέτρο ημερησίως ή 50€/μέτρο ετησίως

 

Ανώτατο όριο χώρου 8  μέτρα και χρέωση του 8ου  μέτρου 2,084€/μέτρο  ημερησίως ή

 

100€/μέτρο ετησίως

 

 

 

ΣΤ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ  ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  (Ημερήσιο – Ετήσιο)

1

ΧΩΡΟΣ ΜΕΧΡΙ 6 ΜΕΤΡΑ

 1,042€/μέτρο ημερησίως ή 50€/μέτρο ετησίως

 

Ανώτατο όριο χώρου 8 μέτρα και χρέωση του 7ου και 8ου  μέτρου 2,084€/μέτρο  ημερησίως ή 100€/μέτρο ετησίως

 

 

 

Για την Δημοτική Ενότητα Αριδαίας (Μη Δημότες και μη μόνιμοι κάτοικοι Αλμωπίας):

 

 

 

Ζ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  (Ημερήσιο – Ετήσιο)

1

ΧΩΡΟΣ ΜΕΧΡΙ 7 ΜΕΤΡΑ

1,25€/μέτρο ημερησίως ή 60€/μέτρο ετησίως  

 

Ανώτατο όριο χώρου 8 μέτρα και χρέωση του 8ου  μέτρου 2,5€/μέτρο  ημερησίως ή

 

120 €/μέτρο ετησίως

 

 

 

Η

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ  ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  (Ημερήσιο – Ετήσιο)

1

ΧΩΡΟΣ ΜΕΧΡΙ 6 ΜΕΤΡΑ

1,25€/μέτρο ημερησίως ή 60€/μέτρο ετησίως  

 

Ανώτατο όριο χώρου 8 μέτρα και χρέωση του 7ου και 8ου  μέτρου 2,5€/μέτρο  ημερησίως ή

 

120 €/μέτρο ετησίως

 

 

 

Για τις Τοπικές Κοινότητες Δήμου Αλμωπίας: 

 

Το ημερήσιο δικαίωμα προσέλευσης πωλητών επαγγελματιών – παραγωγών των λαϊκών αγορών ορίζεται στο 50% των τιμών των τελών της Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας το ίδιο ισχύει και για τους κατόχους επαγγελματικών οχήματων, με τους ίδιους όρους.

 

 

 

Β. Καθορίζουμε  τον τρόπο καταβολής του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους Λαϊκών Αγορών του Δήμου πωλητές (επαγγελματίες – παραγωγούς) ως εξής:

 

Υπόχρεοι στην καταβολή του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους είναι οι κατωτέρω πωλητές, που κατέχουν νόμιμη άδεια πωλητή για Λαϊκές Αγορές.

 

α) Οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους ανάλογα με τον αριθμό των ημερών που, με βάση τη σχετική άδεια, δικαιούνται να δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα. Από το ημερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι επαγγελματίες πωλητές, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω ανικανότητας προς εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο από έναν (1) μήνα και βεβαιώνεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ή λόγω ανώτερα βίας.

 

β) Οι παραγωγοί που κατέχουν άδεια προσέλευσης στις λαϊκές αγορές υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους μόνον για όσες ημέρες προσέρχονται σε αυτές.

 

Η πληρωμή των τελών θα γίνεται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αλμωπίας

 

– Οι επαγγελματίες – παραγωγοί πωλητές Λαϊκών Αγορών, υποχρεωτικά κάθε δίμηνο  προκαταβάλλουν εφάπαξ μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του τρέχοντος  διμήνου στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αλμωπίας, το συνολικό διμηνιαίο  ποσό του ημερήσιου δικαιώματος και με παράλληλη υποχρέωσή τους όπως αμέσως μετά την καταβολή αυτή, να  ενημερώσουν το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, για την ενημέρωση σχετικά της άδειας τους. 

 

– Οι  υπόχρεοι της ως άνω παραγράφου καθώς και οι δημότες του Δήμου Αλμωπίας των οποίων ο τόπος κατοικίας ή διαμονής τους είναι εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, που επιλέγουν να διαθέτουν τα προϊόντα τους σε Λαϊκές Αγορές αρμοδιότητας του Δήμου, καταβάλλουν το αναλογούν ημερήσιο δικαίωμα, στον Δήμο Αλμωπίας  για το χρονικό διάστημα, που οι ίδιοι δηλώνουν με αίτησή τους.

 

– Στην περίπτωση που κάποιος πωλητής επιθυμεί να αποχωρήσει από λαϊκή αγορά αρμοδιότητας του Δήμου Αλμωπίας υποχρεούται,  όπως υποβάλλει αίτηση διαγραφής, σε διαφορετική περίπτωση θα  εξακολουθήσει  η χρέωση με τα παραπάνω ποσά έως την κατάθεση της αιτήσεως   διαγραφής.

 

Γ. Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, συνεπάγεται την αναστολή ισχύος της άδειας μέχρι την τακτοποίηση της οφειλής, η οποία επιβάλλεται με απόφαση του Δημάρχου.

 

Δ. Το ανωτέρω ποσό αποτελεί το μοναδικό ανταποδοτικό τέλος προς το Δήμο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στους χώρους αυτού με τη μορφή τελών καθαριότητας, τελών κατάληψης πεζοδρομίου και χρήσης κοινόχρηστων χώρων. Το ποσό αυτό καθορίζεται σε ποσοστό 40% του εισπραττόμενου ημερήσιου τέλους.

 

Ε. Οι υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ δήμων του άρθρου 21 του β.δ. 249/20.10.1958 (Α’171) για την καθαριότητα και αποκομιδή των απορριμμάτων των χώρων που χρησιμοποιούνται από τις λαϊκές αγορές και από το τέλος για τη χρήση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 13 του β.δ. 24-9/20.10.1958 (Α’171).

 

ΣΤ. Το καθοριζόμενο, ως άνω, ημερήσιο τέλος διατίθεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 17 του ν.1023/1980, όπως ισχύει.

 

 

 

 πασ

 

 

 

 

                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

 

 

                                                                                                                            ΠΑΣΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ