πθΤακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου  2013, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη),  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο :   Επικύρωση Πρακτικών της  5ης/26-02-2013 και 6ης/27-02-2013  Συνεδρίασης Περιφερειακού   Συμβουλίου Κ.Μ.

Εισηγητής: Αντώνιος Μπάμιατζης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

 

Θέμα 2ο :   15η τροποποίηση προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2013.

Εισηγήτρια:  Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 3ο :   Έγκριση 2ης τροποποίησης ποσοστού των πιστώσεων επενδυτικών δαπανών ευθύνης Π.Κ.Μ. Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) και προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2013.

Εισηγήτρια:  Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ

 

Θέμα 4ο :   Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Εισηγητής:Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

 

Θέμα 5ο :   Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. (σχετ. Αριθμ.  1796/26-11-2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Εισηγητής:Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

 

Θέμα 6ο :   Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Παραβόλων της Π.Ε. Κιλκίς (σχετ. Αριθμ.  1800/26-11-2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Εισηγητής:Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

 

Θέμα 7ο:    Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Π.Ε. Κιλκίς. (σχετ. Αριθμ.   1860/02-12-2013  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Εισηγητής:Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

 

Θέμα 8ο :   Έγκριση 2ης τροποποίησης του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2013 Π.Ε. Πέλλας, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Εισηγητής:Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

 

Θέμα 9ο :   Έγκριση 2ης τροποποίησης του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2013 Π.Ε. Πιερίας, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Εισηγήτρια:  Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

                    

Θέμα 10ο :Έγκριση 2ης τροποποίησης του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2013 Π.Ε. Πιερίας, χρηματοδοτούμενου από τους από Ιδίους  Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων).

Εισηγήτρια:  Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

 

Θέμα 11ο :Επιστροφή παραβόλου περί μη απαίτησης έκδοσης ΑΕΠΟ/ΠΠΔ και θεώρησης Υ/Δ λειτουργίας του Ν.3982/2011.

Εισηγήτρια:  Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

                    

Θέμα 12ο :Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Π.Ε. Σερρών.

Εισηγητής:Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

 

Θέμα 13ο :Έγκριση 2ης τροποποίησης του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2013 Π.Ε. Σερρών, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Εισηγητής:Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

 

Θέμα 14ο :Έγκριση 2ης τροποποίησης  Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Π.Ε.  Σερρών 2013 χρηματοδοτούμενο από Ιδίους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων).

Εισηγητής:Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

 

Θέμα 15ο :Έγκριση του τρόπου ανάθεσης, με πρόχειρο διαγωνισμό της παροχής υπηρεσιών: “Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τη λειτουργία του συστήματος ΟΣΔΕΚ στο ιστορικό εμπορικό κέντρο Θεσσαλονίκης για τα έτη 2012-2013”, σύμφωνα με το αρ. 3, παρ.(δ), του Ν. 3669/2008.

Εισηγητής:Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

 

Θέμα 16ο :Έγκριση του τρόπου ανάθεσης του έργου: “Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, ηλεκτροφωτισμού οδών και εγκαταστάσεων διαχείρισης- επιτήρησης κυκλοφορίας, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ”.

Εισηγητής:Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

 

Θέμα 17ο:  Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας προς αντικατάσταση υφιστάμενων στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού οδών αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ”.

Εισηγητής:Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

 

Θέμα 18ο : Άμεση δημοπράτηση του έργου: “Καθαρισμός κοίτης μεταξύ ανοιγμάτων παλαιών γεφυρών στη Τ66, στο τμήμα που ανήκει στο Ν. Ημαθίας” λόγω κινδύνου πλημμύρας, προϋπολογισμού 14.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Εισηγητής:Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

 

Θέμα 19ο :    Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων Π.Ε. Χαλκιδικής (σχετ. Αριθμ. 1827/26-11-2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Εισηγητής:Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

 

Θέμα 20ο :Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων Π.Ε. Χαλκιδικής (σχετ. Αριθμ. 1828/26-11-2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Εισηγητής:Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

 

Θέμα 21ο :Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων Π.Ε. Χαλκιδικής (σχετ. Αριθμ. 1829/26-11-2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Εισηγητής:Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

 

Θέμα 22ο :Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων Π.Ε. Χαλκιδικής (σχετ. Αριθμ. 1830/26-11-2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Εισηγητής:Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

 

Θέμα 23ο :Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων Π.Ε. Χαλκιδικής (σχετ. Αριθμ. 1831/26-11-2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Εισηγητής:Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

 

Θέμα 24ο :Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων Π.Ε. Χαλκιδικής (σχετ. αριθμ. 1832/26-11-2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Εισηγητής:Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

 

Θέμα 25ο :Έγκριση 2ης τροποποίησης του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2013 Π.Ε. Χαλκιδικής, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Εισηγητής:Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

 

Θέμα 26ο :Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 14/29-01-2009 απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χαλκιδικής με τη οποία εγκρίθηκαν απαλλοτριώσεις ακινήτων για την κατασκευή περιφερειακής οδού Μεταγγιτσίου.

Εισηγητής:Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 27ο :Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την υποβολή αιτήματος –φακέλου του έργου «Έργα οδοποιίας του Δήμου Πολυγύρου» της Π.Ε. Χαλκιδικής της ΠΚΜ, για χρηματοδότηση από το ΠΔΕ (Εθνικοί Πόροι) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) μέσω της ΠΚΜ και την υλοποίηση του από το Δήμο Πολυγύρου.

Εισηγητής:Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

 

Θέμα 28ο :Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης  για την υποβολή αιτήματος –φακέλου του έργου «Βελτίωση Οδικών Υποδομών Δήμου Σιθωνίας» της Π.Ε. Χαλκιδικής της ΠΚΜ, για χρηματοδότηση από το ΠΔΕ (Εθνικοί Πόροι) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) μέσω της ΠΚΜ και την υλοποίηση του από το Δήμο Σιθωνίας

Εισηγητής:Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

 

Θέμα 29ο :Έγκριση δικαιολόγησης απουσιών από συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου  Κεντρικής Μακεδονίας του περιφερειακού συμβούλου κ. Τζηρίτη Δημήτριου (24η/07-11-13, 25η/ 22-11-13, 26η/26-11-13)

Εισηγητής:Αντώνιος Μπάμιατζης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου.