μΤα κράτη μέλη θα πρέπει να σταματήσουν τις παράνομες εκδιώξεις των Ρομά και την καταχώριση σε μητρώα με βάση την εθνοτική καταγωγή, την αστυνομική κακοποίηση και τις άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος των Ρομά, σύμφωνα με μη νομοθετικό ψήφισμα που ενέκρινε το ΕΚ, την Πέμπτη. Οι ευρωβουλευτές αξιολόγησαν τις εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά και ζήτησαν να προορίζονται περισσότερα κονδύλια σε μέτρα κατά των διακρίσεων και σε μικρά κοινοτικά έργα.

 

Το ψήφισμα καταδικάζει τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να περιορίσουν παρανόμως το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία των Ρομά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με συνολικό πληθυσμό περίπου 10 έως 12 εκατομμύρια στην Ευρώπη, εκ των οποίων περίπου 6 εκατομμύρια ζουν στην ΕΕ, οι Ρομά αποτελούν τη μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα στην Ευρώπη.

 

Περισσότερα κονδύλια, δαπανημένα με καλύτερο τρόπο

 

εΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να κινητοποιήσουν επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους τόσο από τους εθνικούς προϋπολογισμούς όσο και τα προγράμματα της ΕΕ – κατά κύριο λόγο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Καλούνται επίσης να προωθήσουν ειδικά προγράμματα επιχορηγήσεων υπό τη μορφή μικρών και ευέλικτων κονδυλίων για κοινοτικά έργα και για την κινητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων επί θεμάτων κοινωνικού αποκλεισμού.

 

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν επίσης να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη δαπανούν τα κονδύλια της ΕΕ που προορίζονται για την ένταξη των Ρομά και να υποβάλλει, σε ετήσια βάση, έκθεση με τα ευρήματα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

 

Παρακολούθηση σε επίπεδο ΕΕ

 

Το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό που θα παρακολουθεί τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ρομά, τα συμβάντα και τα εγκλήματα μίσους εναντίον των Ρομά σε επίπεδο ΕΕ. Θα πρέπει η Επιτροπή να αναλάβει αποφασιστική δράση σε περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά στα κράτη μέλη, ιδίως παραβιάσεις όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή, την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης, την κατάργηση των διακρίσεων, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την απαγόρευση δημιουργίας μητρώων με βάση την εθνότητα και τη φυλή.

 

Εκπαίδευση και απασχόληση

 

Με το ψήφισμα που ενέκριναν, οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη να δώσουν τέλος στις διακρίσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και στην παράνομη τοποθέτηση παιδιών Ρομά σε ειδικά σχολεία. Η διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά Ρομά, η πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από τους μαθητές Ρομά και η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus συγκαταλέγονται στις προτεραιότητές τους.

 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να αποφεύγουν τις διακρίσεις στον τομέα της απασχόλησης, να διευκολύνουν την πρόσβαση των Ρομά στην αγορά εργασίας, να δημιουργούν μηχανισμούς καταπολέμησης των διακρίσεων και να καταρτίζουν προγράμματα εξειδικευμένης κατάρτισης. Οι ευρωβουλευτές καλούν επίσης τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να δημιουργούν προγράμματα πρακτικής μαθητείας και να απασχολούν Ρομά.

 

Διάσταση του φύλου στην ένταξη των Ρομά

 

Σε ένα ξεχωριστό, μη νομοθετικό ψήφισμα που εγκρίθηκε την Τρίτη από την ολομέλεια, το Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να διευθετήσουν το πρόβλημα των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες Ρομά. Προτείνονται μέτρα, όπως είναι τα ευέλικτα ωράρια εργασίας, οι φορολογικές ελαφρύνσεις, η βελτίωση της κοινωνικής πρόνοιας και η επέκταση των εγκαταστάσεων παιδικής μέριμνας.