Ο Δήμαρχος Αλμωπίας μετά την αριθμ. πρωτ. 15689/4-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με την οποία καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός των χορηγούμενων αδειών, για άσκηση υπαίθριου πλανόδιου  και στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014 στον Δήμο Αλμωπίας, ανακοινώνει ότι θα χορηγηθούν, έξι  (6) άδειες υπαίθριου εμπορίου  εκ των οποίων: τέσσερις  (4) υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β΄ και δύο (2) υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Η κατανομή κατά κατηγορία αδειών είναι η κάτωθι:

1.                 ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

2Τρείς (3) άδειες για  κινητές καντίνες

Μία (1) άδεια για πώληση λοιπών προϊόντων, πλην των πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας.

 

2.                 ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Μία  (1) άδεια για στάσιμο μικροπωλητή απέναντι από τον συνεταιρισμό της Τ.Κ. Πιπεριάς

Μία (1) άδεια για κινητή καντίνα σε συγκεκριμένο χώρο μη σταθερά συνδεμένη με το έδαφος, στο δημοτικό χώρο μεταξύ του ΚΤΕΛ και της γέφυρας προς Εξαπλάτανο.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

κατάλογοςΔικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους.
β) Το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών – συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήματος (α κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994)

 

  Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για την περίπτωση των γονέων με τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας  ή της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων. (άρθρο 1 παρ.1 ΠΔ 254/05) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.11 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β’)
γ) Δεν κατέχουν άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς. (άρθρο 7 παρ.1 ΠΔ 254/05)

δ) Είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αλμωπίας, τουλάχιστον τα 2 τελευταία χρόνια.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

 

          Για τη χορήγηση της άδειας υπαίθριου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του/της». Η υπεύθυνη δήλωση χορηγείται από την Υπηρεσία. 

Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει:

Α) αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης (χορηγείται από την υπηρεσία)

Β) κάρτα ανεργίας σε ισχύ από τον ΟΑΕΔ

Γ) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του τελευταίου έτους ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ. ότι δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση.

Δ) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Ε) βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

ΣΤ) πιστοποιητικό από αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 3377/2005 όπως ισχύει (άρθρο 3 της παρούσης), ήτοι:

α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί

β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα

γ) ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A΄),

δ) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα

ε) γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης

στ) ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο

ζ) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας. (άρθρο 1 παρ.2 ΠΔ 254/05) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.12 του άρθρου 1 της ΚΥΑ Κ-164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β’), βεβαίωση εγγραφής από το δημοτολόγιο που έχουν εγγραφεί

η) άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό εξάρτηση

Ζ) – αν είναι υπήκοος κράτους μη μέλους της Ε.Ε φωτοαντίγραφο ισχύουσα άδειας παραμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας

– αν είναι ομογενείς ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό για τους ομογενείς

– αν είναι υπήκοοι χωρών Ε.Ε. άδεια διαμονής για τους υπηκόους των χωρών μελών της Ε.Ε.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή οποιαδήποτε δημόσια Αρχή.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 31/1/2014.

 

 

Η απόφαση επί των αιτήσεων εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα, από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

 

Α. Γενικά δικαιολογητικά

Κατά την έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην αρμόδια Υπηρεσία:

1)                 βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/ 1960 (47 Α) και 1642/ 1986 (125 Α),

2)                 πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ’ αυτόν

3)                 βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών. Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται η βεβαίωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας για τη χορήγηση άδειας στάσιμου ή πλανόδιου πωλητή καστάνων και καλαμποκιών, καθώς και οπωροκηπευτικών (παρ. 9 άρθρο 49 Υ.Δ.Α1β/8577/1983(ΦΕΚ 526/24-9-1983 τεύχος Β)

4)                 δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερόμενου

5)                 την άδεια κυκλοφορίας του, ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας

6)                 βιβλιάριουγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων − ποτών.

7)                 βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας

8)                 άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από το Δήμο μας (μόνο για το στάσιμο εμπόριο)

9)                 απόσπασμα ποινικού μητρώου (για τους ενδιαφερόμενους που προσφέρουν οινοπνευματώδη ποτά)

 

Άδειες για καντίνες

 

α) Ειδικά για την λειτουργία κινητής καντίνας, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, έκθεση της Ελληνικής  Αστυνομίας Αριδαίας ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης. (παρ.3 άρθρο 2 ΠΔ.254/05). Ο ωφέλιμος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα και να μην υπερβαίνει τα δέκα τετραγωνικά μέτρα. Για την λειτουργία κινητής καντίνας εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας υγειονομικής υπηρεσίας.

β) Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή βεβαίωση της Δ/νσης Συγκοινωνιών στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός εγκρίσεως του τύπου, εφόσον πρόκειται για ρυμουλκούμενο όχημα

γ) Εφόσον η καντίνα  συνδεθεί με δίκτυο κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ-ΥΔΡΕΥΣΗ), απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας. (δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομική άδειας, στις περιπτώσεις αυτοκινούμενων οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας και χωρίς σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας. Η εγκατάσταση τους επιτρέπεται μετά από βεβαίωση της πολεοδομικής υπηρεσίας

 

 

ότι επιτρέπεται από τις χρήσεις Γης που ισχύουν για την περιοχή, και ύστερα από έγκριση της ΕΠΑΕ).

     

 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά να είναι πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα Αρχή ή οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή.

 

Για την υποβολή των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της οριστικής άδειας, ορίζεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  επί των  αιτήσεων.
Για την έκδοση της άδειας από τον οικείο φορέα ορίζεται προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.

 

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 

          Δικαιούχοι άδειας από το συνολικό αριθμό των αδειών που χορηγούνται είναι, κατά σειρά προτεραιότητας, τα πρόσωπα των κατωτέρω κατηγοριών, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι άνεργα και έχουν υποβάλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

α. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτομα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί

β. μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,

γ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν.1370/1944 (Α’ 82),

δ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) άτομα με αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα,

ε. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

στ. μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο,

ζ. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

η. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση,

 

Οι υπόλοιπες άδειες που απομένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση, η οποία διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων που υπέβαλαν αίτηση και έχουν προτεραιότητα, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογούν στη συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων.

 

Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την κατάληψη της ίδιας θέσης από περισσότερους τους ενός ενδιαφερόμενους

 

Οι δικαιούχοι άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου των περιπτώσεων (α), (γ), (δ) και (ε), εξαιρούνται από τη διαδικασία της κλήρωσης για τον καθορισμό συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάτοχος της άδειας.

 

 

 

Όλες οι κληρώσεις διενεργούνται δημοσίως, την ίδια ημέρα. Στις κληρώσεις που διενεργούνται από τις Ν.Α. Αθηνών Πειραιώς   και    Θεσσαλονίκης παρίσταται υπάλληλος της Γενικής    Γραμματείας    

Εμπορίου   του    Υπουργείου Ανάπτυξης   με Βαθμό Α’ ή ομοιόβαθμος υπάλληλος της   οικείας Περιφέρειας, στις κληρώσεις που διενεργούνται από τις υπόλοιπες Ν.Α. της χώρας παρίσταται υπάλληλος της οικείας Περιφέρειας με βαθμό Α’ και στις κληρώσεις που διενεργούνται από τους δήμους και τις κοινότητες παρίσταται υπάλληλος της οικείας Ν.Α. με βαθμό Α’.

Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται μόνο με την τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου αυτής, κατά το επόμενο έτος.

Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια.

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

     Με το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, αυτές αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή του Δήμου, προκειμένου να επιλεγούν όλοι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη, στην συνέχεια συντάσσεται ονομαστική κατάσταση και αποστέλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, για επιλογή των τελικών δικαιούχων με δημόσια κλήρωση (εφόσον απαιτείται).

     Κατόπιν, οι τελικοί δικαιούχοι ειδοποιούνται προκειμένου να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά την έκδοση της άδειας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών.

     Εντός προθεσμίας 7 ημερών από την υποβολή των δικαιολογητικών, ο Δήμος προχωρά στην έκδοση της άδειας στους Δικαιούχους. 

    

Η χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, προϋποθέτει την ταυτόχρονη χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρής

 

 

του χώρου, με την καταβολή του αναλογούντος τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου εκ μέρους του ενδιαφερόμενου.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

1. Προσωρινή αναπλήρωση του δικαιούχου της άδειας, για την άσκηση του υπαίθριου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου, επιτρέπεται μόνο από συγγενικά πρόσωπα, εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού και εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Ασθένειας, που αποδεικνύεται με ιατρική γνωμάτευση στην οποία προσδιορίζεται και ο χρόνος της ασθένειας.

β) Για χρόνο που δεν υπερβαίνει συνολικά τις τριάντα (30) ημέρες ετησίως, μπορεί δε να χορηγηθεί τμηματικά, μέχρι τρεις (3) φορές, για όσο αριθμό ημερών επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, κάθε φορά.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, χορηγείται από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, κατά περίπτωση, βεβαίωση η οποία φέρει τα εξής στοιχεία:

αα) Στοιχεία ταυτότητας του προσώπου που αναπληρώνει τον κάτοχο της άδειας, με φωτογραφία αυτού σφραγισμένη από τον φορέα που εκδίδει την βεβαίωση.

 

ββ) Στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου της άδειας, τον αριθμό και ημερομηνία έκδοσης αυτής.

γγ) το βαθμό και το είδος συγγένειας, μεταξύ του δικαιούχου της άδειας και του αναπληρωτή.

2. Μόνιμη αναπλήρωση του δικαιούχου της άδειας, για την άσκηση στάσιμου εμπορίου, επιτρέπεται από οποιοδήποτε πρόσωπο, σε περίπτωση αναπηρίας, με ποσοστό πάνω από 50%, η οποία βεβαιώνεται από τις κατά νόμο Υγειονομικές Επιτροπές των Ασφαλιστικών Φορέων στους οποίους τυχόν υπάγονται ή άλλως από Δημόσια Νοσοκομεία.

Το πρόσωπο που αναπληρώνει μόνιμα τον δικαιούχο της άδειας οφείλει να εγγραφεί σε αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

      Σε περίπτωση μόνιμης αναπλήρωσης, αναγράφονται στο έντυπο της άδειας τα στοιχεία της        ταυτότητας καθώς και ο ασφαλιστικός φορέας του προσώπου που αναπληρώνει τον δικαιούχο.

3. Τα πρόσωπα που τυχόν αναπληρώνουν, προσωρινά ή μόνιμα τους κατόχους άδειας υπαιθρίου εμπορίου πρέπει να προσκομίζουν κατά περίπτωση:

Α. φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας, ως και της άδειας ικανότητας οδηγού του προσώπου που θα αναπληρώνει τον δικαιούχο

Β. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας και βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών.

Τα πρόσωπα που αναπληρώνουν μόνιμα τους κατόχους άδειας υπαιθρίου εμπορίου προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν κατέχουν άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και  δεν συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ- ΕΝΝΟΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Β

 

– Οι άδειες υπαίθριου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου ισχύουν για μία τριετία και ανανεώνονται κάθε φορά για ίσο χρόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου ΠΔ 254/05και του Ν. 2323/95.

– Η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας, στην αρμόδια αρχή που έχει εκδώσει την άδεια αυτή, μέχρι 31 Ιανουαρίου του έτους λήξης της.

– Οι κάτοχοι των αδειών υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο στις αρμόδιες για τη χορήγηση της άδειας υπηρεσίες, εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης, καθώς και αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος στο Δήμο μας τέλους, όπου απαιτείται αυτό.

– Επιτρέπεται η τροποποίηση της άδειας υπαίθριου εμπορίου, ως προς το αντικείμενο της δραστηριότητας του δικαιούχου, με αίτηση του, που υποβάλλεται μέχρι 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην αρχή που έχει εκδώσει την άδεια αυτή. (αρθρο 5 παρ,3 Π.Δ. 254/05)

– Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο νοείται το υπαίθριο εμπόριο που ασκείται με την χρήση οποιουδήποτε οχήματος αυτοκινούμενου ή μη ή οποιουδήποτε κινητού μέσου.

 

 

– Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά την διάρκεια της συναλλαγής

– Ως υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο νοείται και το εμπόριο που ασκείται με την μέθοδο των επισκέψεων από πόρτα σε πόρτα ή με οποιονδήποτε άλλον ανάλογο τρόπο, από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με νόμιμα οργανωμένη επιχείρηση.

– Ο ωφέλιμος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα και να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα.

Για την λειτουργία της κινητής καντίνας εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας.  

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΔΕΙΩΝ

 

Σε κάθε φυσικό πρόσωπο χορηγείται μία άδεια υπαίθριου πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν, να εισφερθούν, να εκμισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση.

Απαγορεύεται η πώληση από τους υπαίθριους πωλητές των ειδών τους κατά τις ημέρες και ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις εμποροπανηγύρεις, τις κυριακάτικες αγορές και για τις καντίνες ( άρθρο 7 παρ. 3 ΠΔ 254/05)

 

 

ΟΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΥΠΟΥ Β΄

 

Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο – τύπου Β (ισχύει για την πώληση των λοιπών προϊόντων πέρα των πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας) και η δραστηριότητα μπορεί να ασκείται  μόνο στην περιφέρεια της αρμόδιας αρχής που την χορηγεί ( δηλ. μόνο στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Αλμωπίας)

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αλμωπίας, να προσέλθουν μέχρι τις 31/1/2014, προκειμένου να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις τους, μετά των προς τούτο απαραίτητων και προβλεπόμενων δικαιολογητικών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αλμωπίας. Η κατάθεση των αιτήσεων ξεκινά στις 15/1/2014 ημέρα Τετάρτη.

Η σχετική αίτηση καθώς και η υπεύθυνη δήλωση θα χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αλμωπίας.

  Για περεταίρω διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων  του Δήμου Αλμωπίας στο  τηλέφωνο 2384350221 (κα. Ελπασίδου Γεωργία).

 

 

 

 

                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

 

 

 

                                                                           ΠΑΣΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

        

         Κοινοποίηση:

·        Στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αλμωπίας

·        Στους πίνακες ανακοινώσεων Τοπικών Κοινοτήτων

·        Ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας

·        Πρόγραμμα Διαύγεια

·        Στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ του Δήμου Αλμωπίας