Έχοντας υπόψη:

 

1) Το Ν. 2323/95 [ΦΕΚ 145 Α/1995] <<Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις>> όπως ισχύει έως σήμερα.

 

2) Το Ν.3852/2010 [ΦΕΚ.87/7-6-2010 τεύχος Α΄] <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης>> άρθρο 94 παρ.6 υποπαρ.32 σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.

 

3) Την σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου στα προφορικό αίτημα του Σωματείου Πωλητών Λαϊκών Αγορών Αλμωπίας.

 

2) Τις ανάγκες της αγοράς.

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

aps 

 

Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς Αψάλου  της Δευτέρας  3 Μαρτίου 2014, να διενεργηθεί το Σάββατο 1 Μαρτίου 2014, λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας. Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής ισχύει μόνο για την συγκεκριμένη ημερομηνία.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

 

                                                                    ΠΑΣΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ