ΣΧΕΤ.:gel ede

α. Η υπ΄ αριθμ. Γ4/112843/14-10-2005 Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. « Αθλητικές δραστηριότητες    σχολείων  Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. » και οι τροποποιήσεις αυτής.

 β. Η αριθμ. 2032369/3207/0022/18-5-98 ( ΦΕΚ 564/τΒ΄/5-6-98 ) Υπουργική Απόφαση «Δαπάνες  Σχολικών Αγώνων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/69229/0022/4-2-04 ( ΦΕΚ 301ΤΒ΄/11-2-04 ) και με την 2/62978/0022/19-12-05 (ΦΕΚ 1870/30-12-05 τ.Β. ) κοινή Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΠΘ και του Υπουργείου Οικονομικών . 

γ. Η αριθμ. 15286/11-10-2013 Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντη Α/μιας και Β/μιας Εκπ/σης Κεντρ. Μακεδονίας.

δ. Τροποποίηση  της υπ΄αρ. 112843/Γ4/14-10-2005. Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. « Αθλητικές δραστηριότητες    σχολείων  Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. »,με αρ.πρ.48930/Γ4/5-4-2013

 ε. Τροποποίηση  της υπ΄αρ. 112843/Γ4/14-10-2005. Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. « Αθλητικές δραστηριότητες    σχολείων  Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. »,με αρ.πρ.140897/Γ4 /2-10-2013.

στ.  Η υπ.αρ.2/5472/0022 Απόφαση  περί Δαπανών  Σχολικών Αγώνων με Φ.Ε.Κ. 224/Τβ’/5-2-2014 

ζ.  Η υπ. αρ. 17720/Γ4/7-2-2014 Προκήρυξη  Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Λυκείων Ομαδικών

     Αθλημάτων  σχ. έτους  2013 -2014.

 

Σε εκτέλεση της παραπάνω (γ) σχετικής Απόφασης, η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α. ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πέλλας

 

 

π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ε  ι

 

                Την Α΄ Φάση  ( β΄κύκλος ) των πανελληνίων αγώνων Ποδοσφαίρου, Πετοσφαίρισης, Χειροσφαίρισης και Καλαθοσφαίρισης Γ.Ε.Λ. και Ε.Π.Α.Λ. Δ.Ε. Πέλλας για το σχολικό έτος 2013-14 ως εξής :

 

                                               

      Α΄ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (Αγοριών – Κοριτσιών)

 

 Οι αγώνες Ποδοσφαίρου θα διεξαχθούν σε έναν ( 1 ) όμιλο για τα αγόρια και σε έναν  (1) για τα κορίτσια.

                Οι τελικοί αγώνες της Δ/νσης θα γίνουν σε ημερομηνία και σε πόλη που θα καθοριστεί   ανάλογα με τους συμμετέχοντες στον τελικό.

Αριθμός αθλητών : Δεκαεπτά ( 17 ). Αλλαγές τρεις ( 3 ).

Διάρκεια αγώνα :  Δύο ( 2 ) ημίχρονα των τριάντα πέντε ( 35’ ) λεπτών.

                                Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι χωρίς να δοθεί παράταση. Σε κάθε αγώνα θα υπάρχει ένας ( 1 ) διαιτητής και δύο ( 2 ) βοηθοί διαιτητές.         Οι ομάδες των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που θα αγωνισθούν, τα γήπεδα, οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων αναγράφονται αναλυτικά στα προγράμματα που επισυνάπτονται. 

 

Β΄ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ( Αγοριών – Κοριτσιών )

 

                                Οι αγώνες Πετοσφαίρισης θα διεξαχθούν σε έναν ( 1 ) όμιλο για τα αγόρια και σε έναν ( 1 ) όμιλο για τα κορίτσια.

                Οι τελικοί αγώνες της Δ/νσης θα γίνουν σε ημερομηνία και σε πόλη που θα καθοριστεί   ανάλογα με τους συμμετέχοντες στον τελικό.

                Αριθμός αθλητών-τριών : Δώδεκα ( 12 ) για κάθε ομάδα.

                Διάρκεια αγώνα : Δύο νικηφόρα ΣΕΤ.

                                Σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1 ΣΕΤ, το τρίτο ΣΕΤ διεξάγεται όπως προβλέπεται από τους διεθνείς κανονισμούς για τη διεξαγωγή του πέμπτου ΣΕΤ ( 15 πόντοι ).

                Σε κάθε αγώνα υπάρχουν δύο ( 2 ) διαιτητές και ένας ( 1 ) στη γραμματεία.

                Οι ομάδες των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που θα αγωνισθούν, τα γυμναστήρια, οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων αναγράφονται αναλυτικά στα προγράμματα που επισυνάπτονται.

 

Γ΄  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ  ( Αγοριών – Κοριτσιών )

 

Οι αγώνες Καλαθοσφαίρισης θα διεξαχθούν σε έναν ( 1 ) όμιλο για τα αγόρια και σε έναν ( 1 ) όμιλο για τα κορίτσια.

Οι τελικοί αγώνες της Δ/νσης θα γίνουν σε ημερομηνία και σε πόλη που θα καθοριστεί   ανάλογα με τους συμμετέχοντες στον τελικό.

Αριθμός αθλητών : Δώδεκα ( 12 )

                Διάρκεια αγώνα : Τέσσερις περίοδοι των ( 8 ) λεπτών.

                Σε περίπτωση ισοπαλίας θα δοθεί παράταση ( 5 ) λεπτών .

                                Σε κάθε αγώνα υπάρχουν δύο ( 2 ) διαιτητές και ένας ( 1 ) στη γραμματεία, ένας χρονομέτρης ( 1 ) και ένας χρονομέτρης ( 1 ) 24΄΄.

                Οι ομάδες των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που θα αγωνισθούν, το γυμναστήριο, οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων αναγράφονται αναλυτικά στα προγράμματα που επισυνάπτονται.

 

Δ΄   ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ   ( Αγοριών  – Κοριτσιών)

.           

Οι  αγώνες Χειροσφαίρισης  θα διεξαχθούν σε έναν (1) όμιλο  για τα αγόρια  και σε     έναν (1)  όμιλο για τα κορίτσια.

                                Οι τελικοί αγώνες της Δ/νσης θα γίνουν σε ημερομηνία και σε πόλη που θα καθοριστεί   ανάλογα με τους συμμετέχοντες στον τελικό.

Αριθμός αθλητών : Δώδεκα ( 14)

                Διάρκεια αγώνα : 2 ημίχρονα των ( 25’ ) λεπτών.

                Σε περίπτωση ισοπαλίας θα ακολουθήσει η διαδικασία των πέναλτι .

                                Σε κάθε αγώνα υπάρχουν δύο ( 2 ) διαιτητές και ένας( 1 ) στη γραμματεία, ένας χρονομέτρης ( 1 ).

 

                                             

 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

          1. Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν: οι μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν    σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.) , Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε  εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου. Οι συμμετέχοντες δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί:

                         α. Οι μαθητές Γενικού Λυκείου, τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες).

                                β. Οι μαθητές  ΕΠΑ.Λ (ημερήσιου ή εσπερινού), τις εκατόν εξήντα τέσσερις (164) απουσίες (δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες).

                                γ. Οι μαθητές Εσπερινού Γενικού Λυκείου,  τις εκατόν τριάντα (130) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες).

                            δ. Οι μαθητές άλλων τύπων Λυκείων, όπως εκκλησιαστικών, μουσικών κ.λ.π. τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες), στα μαθήματα Γενικής Παιδείας.

        2. Οι μαθητές και μαθήτριες Λυκείου, που έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία επόμενα. Έτος τέλεσης των αγώνων υπολογίζεται το έτος, που λήγει το σχολικό έτος, (το σχολικό έτος 2013-2014 υπολογίζεται σαν 2014) δηλαδή γεννηθέντες τα έτη 1996,1997,1998 και 1999.

        3. Κάθε μαθητής –τρια δικαιούται να λάβει μέρος σε ένα ομαδικό άθλημα. Εξαίρεση αποτελούν τα Λύκεια  που ο αριθμός των μαθητών – τριων είναι μικρότερος από εκατόν είκοσι (120). Στην περίπτωση αυτή δικαιούνται να λάβουν μέρος σε δυο ομαδικά αθλήματα.

 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

 

Το κάθε σχολείο συμμετέχει σε κάθε άθλημα  με μία ομάδα μαθητών και μία μαθητριών. Ο αριθμός μαθητών ή μαθητριών που μετέχουν σε κάθε ομάδα είναι :

 

Καλαθοσφαίριση:           Δώδεκα (12)

Πετοσφαίριση:                Δώδεκα (12)
Χειροσφαίριση:               Δεκατέσσερις (14)
Ποδόσφαιρο :                  Δεκαεπτά (17)

 

Τα σχολεία που έχουν δηλώσει συμμετοχή στα πρωταθλήματα, εάν για οποιοδήποτε λόγο θελήσουν να αποχωρήσουν οφείλουν να ενημερώσουν την ομάδα Φυσικής Αγωγής το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, πριν από την τέλεση του αγώνα.

                         

 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

 

Οι αγώνες γίνονται σε αγωνιστικούς χώρους που ορίζονται από τη ΔΔΕ Πέλλας και που έχουν διατεθεί για τον σκοπό αυτό από τους Δήμους. Επιδίωξη της ΔΔΕ Πέλλας είναι, όσο αυτό είναι δυνατόν, οι αγώνες να γίνονται σε αγωνιστικούς χώρους πλησίον των σχολείων και να αποφεύγονται οι μεγάλες μετακινήσεις.

Στους αγώνες χρησιμοποιούνται ως διαιτητές και γραμματείς καθηγητές φυσικής αγωγής με ειδικότητα ή ειδίκευση ή μεγάλη εμπειρία στο αντίστοιχο άθλημα καθώς και επίσημοι διαιτητές.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 

  1. Κατάσταση συμμετοχής (Υπόδειγμα 3) του σχολείου κατά άθλημα, στην οποία αναγρά­φονται:

α . Ονοματεπώνυμο μαθητού – αθλητού.           

β.  Όνομα πατέρα και μητέρας.

γ. ‘Έτος γεννήσεως.

δ. Αριθμός μητρώου μαθητού.

ε. Τάξη.

στ. Αριθμός απουσιών (αδικαιολόγητων και δικαιολογημένων) μέχρι τρεις εργάσιμες ημέρες το πολύ πριν από τον αγώνα.

ζ. Ημερομηνία μετεγγραφής, εφόσον υπάρχει. Στην περίπτωση που μαθητής δεν  είναι από μετεγγραφή α­ναγράφεται η λέξη “ΟΧΙ”.

η. Ονοματεπώνυμο συνοδού. Ο συνοδός καθηγητής είναι προπονητής της ομάδας και ο μόνος που επιτρέπεται να κάθεται στον ειδικό χώρο με τους αναπληρωματικούς παίκτες της ομάδας. Οι συνοδοί καθηγητές των σχολείων έχουν την ευθύνη  για:

α. την προσέλευση των μαθητών/αθλητών στο γήπεδο

β. τη συμπεριφορά των μαθητών/αθλητών

γ. την ομαλή αποχώρησή τους από το γήπεδο και την επιστροφή τους στο σχολείο.

Οι καταστάσεις συμμετοχής  υπογράφονται  από τον ή τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής του Σχολείου, υπογράφονται  και σφραγίζονται από τον Διευθυντή του Σχολείου.

 

2.  Αθλητικές μαθητικές ταυτότητες: (βλ. Υπόδειγμα 1)

        Σε κάθε αθλητική μαθητική ταυτότητα πρέπει  να αναφέρεται ο τίτλος  του σχολείου, να έχει επικολληθεί  πρόσφατη φωτογραφία του μαθητή ή της μαθήτριας και να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

       α. Επώνυμο

       β. Όνομα

            γ. Όνομα πατέρα

            δ. Όνομα μητέρας

            ε. Έτος γεννήσεως

            στ. Αριθμός μητρώου μαθητή

            ζ. Τάξη που φοιτά.

            Η ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου καθώς και η φωτογραφία του μαθητή πάνω στην μαθητική ταυτότητα..

      Στην αθλητική μαθητική ταυτότητα επισυνάπτονται:

            α. Βεβαίωση ιατρού ότι ο μαθητής  – αθλητής  δεν παρουσιάζει  κάποιο πρόβλημα υγείας που να μην του επιτρέπει να λάβει μέρος σε αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση  μπορεί να είναι από Σχολίατρο, Ιατρό του Ε.Σ.Υ., Ιατρό  Ασφαλιστικού Φορέα, Αγροτικό Ιατρό, ή και ιδιώτη Ιατρό. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει  το εξάμηνο από την ημερομηνία τέλεσης του αγώνα.

Παράκληση στην αθλητική μαθητική ταυτότητα να συμπληρώνεται η ιατρική βεβαίωση από ιατρό με σφραγίδα και ημερομηνία.

            β. Φωτοτυπία  και των δύο πλευρών της αστυνομικής ταυτότητας  του μαθητή, θεωρημένη από τον Διευθυντή του σχολείου.

            γ. Φωτοτυπία του δελτίου ατομικών στοιχείων κάθε μαθητή ο οποίος αναγράφεται στην κατάσταση συμμετοχής, (μόνο της πλευράς που αναγράφονται τα στοιχεία του μαθητή, η αρχική του εγγραφή στο σχολείο, το σχολείο προέλευσης και τυχόν μετεγγραφές του).

δ. Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας σε  αθλητικές δραστηριότητες.(υπόδειγμα 9)

ε) Από εφέτος Το ατομικό δελτίο υγείας που προσκομίζεται από τους μαθητές  της Α΄ Λυκείου  ισχύει για ένα έτος και αποτελεί ιατρική βεβαίωση για την συμμετοχή στους αγώνες.

 

                Η κατάσταση συμμετοχής  πρέπει να κατατίθεται στην Γραμματεία είκοσι (20) λεπτά πριν    από την έναρξη του αγώνα για να συμπληρωθεί το φύλλο αγώνα. Οι αθλητικές μα­θητικές ταυτότητες παραδίδονται  στην Γραμματεία ή στον Διαιτητή, μαζί με την κατάσταση συμμετοχής.

         

Χωρίς τη μαθητική ταυτότητα δεν λαμβάνει μέρος κανένας μαθητής στους σχολικούς   αγώνες.

Οι καταστάσεις συμμετοχής δεν επιστρέφονται αλλά παραμέ­νουν στην Οργανωτική Επιτροπή.

Οι μαθητικές ταυτότητες ε­πιστρέφονται μετά τον αγώνα στους μαθητές – αθλητές. Σε περίπτωση παραπομπής μαθητή – αθλητή για τιμωρία, η ταυτότητά του κρατείται και επιστρέφεται μετά τη λήξη της τιμωρίας του.

 

 

ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

 

         1. Την κάθε σχολική ομάδα στα ομαδικά αθλήματα στην κάθε φάση συνοδεύει καθηγητής Φυσικής Αγωγής που υπηρετεί στο σχολείο και ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου. Σε περίπτωση μη συμμετοχής  των καθηγητών Φυσικής Αγωγής ο Διευθυντής μπορεί:

α. Να ορίσει καθηγητή άλλης ειδικότητας που υπηρετεί στο σχολείο.

β. Να απευθυνθεί στην ΟΕΣΑ για την κάλυψη της θέσης από ΚΦΑ που θα ορίσει η ΟΕΣΑ

γ. Στην περίπτωση που και πάλι υπάρχει αδυναμία για εξεύρεση συνοδού, την ομάδα μπορεί να συνοδεύσει γονέας ή κηδεμόνας που θα ορισθεί από τον Διευθυντή του σχολείου.

Σε περίπτωση που παρά τις παραπάνω ενέργειες, δεν βρεθεί λύση, η ομάδα δεν δύναται να συμμετάσχει σε αγώνες.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, στον ειδικό χώρο για τους αναπληρωματικούς παίκτες, ως προπονητής μπορεί να ευρίσκεται μόνο συνοδός που είναι καθηγητής του σχολείου ή έχει ορισθεί από την Ο.Ε.Σ.Α. Μόνο σε αγώνα της Β΄ και Γ΄ Φάσης εκτός από τον προπονητή μπορεί να ευρίσκεται και δεύτερο άτομο, μέλος της Ο.Ε.Σ.Α. που συμμετέχει ως Αρχηγός της αποστολή

       

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Οι αθλοπαιδιές των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα διεξαχθούν με τη συνδρομή και συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού.

1. Το ωράριο διάθεσης των γηπέδων είναι αυστηρά καθορισμένο. Η ώρα έναρξης των αγώνων του  προγράμματος πρέπει να τηρείται απόλυτα. Επίσης δεν θα γίνεται καμία τροποποίηση του προγράμματος των αγώνων για οποιαδήποτε αιτία, πλην δυσμενών καιρικών συνθηκών.

2. Οι ομάδες και ιδιαίτερα αυτές που αγωνίζονται πρώτες, πρέπει να προσέρχονται στο γήπεδο για προετοιμασία τριάντα λεπτά (30΄) νωρίτερα.

3. Οι διαιτητές και η γραμματεία των αγώνων, αφού πρώτα κάνουν τον έλεγχο στοιχείων και ταυτοπροσωπίας προχωρούν στην συμπλήρωση του φύλλου αγώνα.                .      

4. Στα κλειστά Γυμναστήρια, ιδιαίτερα αυτά που έχουν ξύλινο δάπεδο (παρκέ), οι αθλητές-τριες  πρέπει για λόγους ασφάλειας και καθαριότητας να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο με τα αθλητικά υποδήματα, τα οποία θα έχουν φορέσει προηγουμένως στα αποδυτήρια.

Υπεύθυνοι είναι οι συνοδοί- καθηγητές φυσικής αγωγής για την εφαρμογή των παραπάνω.

Τυχόν  φθορές  που  θα  γίνουν  στα  γήπεδα  όπου  θα  διεξαχθούν  σχολικοί  αγώνες, θα  αποκατασταθούν με ευθύνη των σχολείων . 

5. Στους αγώνες ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί των ομοσπονδιών και οι ειδικές διατάξεις της προκήρυξης του Υ.ΠΑΙ.Θ. και της Ο.Ε.Σ.Α. που σε κάθε περίπτωση αντίθεσης με τους κανονισμούς των πρωταθλημάτων υπερτερούν κάθε άλλης διάταξης.

6. Όλοι οι μαθητές των ομάδων θα φορούν ομοιόμορφη στολή του σχολείου τους με τους ανάλογους αριθμούς και χωρίς διαφημίσεις.

Διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος ή αναγραφή ονόματος αθλητικού συλλόγου στις εμφανίσεις ( φανέλα – φόρμα ) αθλητών απαγορεύεται. Σε περίπτωση παράβασης ο αθλητής υποχρεούται σε αλλαγή της εμφάνισης ή επικάλυψη της διαφήμισης ή του ονόματος του αθλητικού συλλόγου. Σε άλλη περίπτωση δεν του επιτρέπεται να λάβει μέρος στον αγώνα .Η αναγραφή του ονόματος ή του σήματος του κατασκευαστή σε κάθε αθλητικό είδος δε θεωρείται διαφήμιση εφόσον είναι, σύμφωνα με τον κανόνα 61 του Ολυμπιακού χάρτη, μέχρι 9 τετραγωνικά εκατοστά. Η απεικόνιση του σήματος της κατασκευάστριας εταιρίας μέσα στο περίγραμμα του αριθμού παίχτη στο πίσω μέρος της φανέλας δε θεωρείται διαφήμιση.

Αρμόδιος για έλεγχο είναι ο εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής των αγώνων και σε απουσία του ο Α΄ διαιτητής του αγώνα. Στην απόφαση τους δεν μπορεί να γίνει ένσταση.

7.  Οι αγώνες των ομαδικών αθλημάτων θα διεξαχθούν με το σύστημα του απλού  αποκλεισμού (ΝΟΚ ΑΟΥΤ ).

8. Η ομάδα που αναφέρεται πρώτη στο φύλλο αγώνα είναι γηπεδούχος και σύμφωνα με τους κανονισμούς υποχρεούται ν΄ αλλάξει στολή, όταν και η φιλοξενούμενη ομάδα έχει το ίδιο χρώμα στολής.

9. Ομάδα που θα καθυστερήσει περισσότερο από 15΄, από την καθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, αποκλείεται.    

10.  Οι Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αγώνων έχουν το δικαίωμα να κάνουν έλεγχο    χρήσης αναβολικών ουσιών ύστερα από έγκριση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α..                       

11.Συμμετοχή αθλητή σε αγώνα εννοείται ότι ο αθλητής έλαβε μέρος στον αγώνα και όχι η αναγραφή του ονόματός του στο φύλλο αγώνα. Ειδικά για το φύλλο αγώνα της Χειροσφαίρισης που δεν προβλέπεται η αναγραφή της συμμετοχής, ο σημειωτής του αγώνα υποχρεούται κατά τους σχολικούς αγώνες να βεβαιώνει τη συμμετοχή του αθλητή με ένα [Σ] στη στήλη « Νο ΠΑΙΚΤΩΝ » και δίπλα στον αριθμό του παίκτη μόλις αυτός εισέλθει στο γήπεδο πρώτη φορά για να αγωνισθεί.

    

                                         

 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

 

           Α.  Δικαίωμα συμμετοχής με ομάδα Λυκείου σε ομαδικό άθλημα  έχουν όλοι οι  μαθητές και όλες οι μαθήτριες  που φοιτούν στο Λύκειο αυτό και έχουν πρώτη κανονική εγγραφή από την Α΄ τάξη, σύμφωνα  με το Προεδρικό  Διάταγμα  104/1979 (Φ.Ε.Κ. 23/τ΄ Α /7-2-1979) .  Μαθητής ή μαθήτρια  που προέρχεται από μετεγγραφή δεν μπορεί  να λάβει μέρος σε ομαδικό άθλημα με ομάδα  του σχολείου μετεγγραφής , εκτός από  τις ακόλουθες περιπτώσεις:

          1. Μαθητές που μετεγγράφονται λόγω αλλαγής τύπου Λυκείου. Από το ΓΕ.Λ. σε ΕΠΑ.Λ. ή αντίστροφα από ΕΠΑ.Λ. σε άλλο ΕΠΑ.Λ. ή άλλο ισότιμο τίτλο σπουδών , λόγω μη ύπαρξης  τομέα  ή ειδικότητας ή κατάργησης τομέα  ή ειδικότητας 

           2. Αν μετοίκησε και η νέα κατοικία  ευρίσκεται σε απόσταση που καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη την μετακίνησή του  στο Λύκειο όπου πήρε μετεγγραφή. Η μετοίκηση αυτή πρέπει να οφείλεται σε υπηρεσιακή μετακίνηση γονέα εφόσον είναι Δημόσιος Υπάλληλος (Πολιτικός Υπάλληλος, Στρατιωτικός, υπηρετεί  σε Σώματα Ασφαλείας, Λιμενικός ή Υπάλληλος  Δημόσιας Επιχείρησης). Η μετακίνηση αυτή πρέπει να είναι για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών.

           3. Αν η μετεγγραφή οφείλεται σε παλιννόστηση Ελληνόπαιδος από σχολείο του εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να έχει φοιτήσει σε σχολείο ή σχολεία του εξωτερικού διαδοχικά για τουλάχιστον (2) συνεχόμενα σχολικά έτη.

           4. Αν η μετεγγραφή οφείλεται σε κατάργηση τμήματος κατεύθυνσης ή τμήματος σχολείου και υποχρεωτικής μετεγγραφής σε Λύκειο της ίδιας περιοχής.

           5. Αν η μετεγγραφή οφείλεται σε υπηρεσιακή ανάγκη, σε περίπτωση κατάργησης Λυκείου, ιδρύσεως Λυκείου ή υπεραριθμίας μαθητών σε Λύκειο και υποχρεωτικής μετεγγραφής σε Λύκειο της ίδιας περιοχής.

6. Αν η μετεγγραφή του έγινε σε Πρότυπο ή Πειραματικό Λύκειο.    

7. Αν φοιτούσε  σε Τμήμα Αθλητικής  Διευκόλυνσης  Γυμνασίου (Τ.Α.Δ.) το δε απολυτήριο μετά την αποφοίτησή του διαβιβάστηκε υπηρεσιακά σε Γενικό Λύκειο αντίστοιχο με το Γυμνάσιο του Τ.Α.Δ. και στη συνέχεια ο μαθητής πήρε μετεγγραφή για το Γενικό Λύκειο στο οποίο ανήκει χωροταξικά. Στην περίπτωση αυτή η μετεγγραφή πρέπει να έχει γίνει πριν από την ημέρα έναρξης των μαθημάτων.

8. Μαθητές που μεταγράφονται από ένα Λύκειο σε άλλο χωρίς να έχουν φοιτήσει στο πρώτο. Απαραίτητη προϋπόθεση η μεταγραφή να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη των μαθημάτων.             

           Β. Ο Διευθυντής του Λυκείου βεβαιώνει στις καταστάσεις συμμετοχής του σχολείου  του  ότι οι μαθητές / μαθήτριες που περιλαμβάνονται σε αυτό φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή με μετεγγραφή που έγινε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και εμπίπτει στις εξαιρέσεις  της προηγούμενης παραγράφου. Στην στήλη των μετεγγραφών συμπληρώνει αναλόγως, «ΟΧΙ» ή την ημερομηνία μετεγγραφής.

                Γ. Συμμετοχή σε ομαδικό άθλημα μαθητή / μαθήτριας με μετεγγραφή που δεν είναι σύμφωνη με τις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις ή που δεν αναφέρεται ότι είναι από μετεγγραφή, (στη στήλη μετεγγραφών αναφέρεται «ΟΧΙ»), είναι αντικανονική και έχει ως αποτέλεσμα το μηδενισμό της ομάδας, μετά από ένσταση.

                Δ. Μαθητές / μαθήτριες με μετεγγραφή, που δικαιούνται κατ’ εξαίρεση να συμμετάσχουν σε ομαδικό άθλημα, μπορούν να λάβουν μέρος με την ομάδα του σχολείου τους από την επομένη ημέρα από την ολοκλήρωση της μετεγγραφής, σε οποιαδήποτε φάση και αν ευρίσκεται το Σχολικό Πρωτάθλημα.

                             

 

 

 

 

 

ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

 

Μαθητής αθλητής-τρια που θα αποβληθεί από αγώνα για ανάρμοστη συμπεριφορά σε οποιαδήποτε φάση, αποκλείεται από όλους τους αγώνες όχι μόνο του αθλήματος που αποβλήθηκε, αλλά από όλους τους αγώνες ομαδικών και ατομικών αθλημάτων κατά την ίδια σχολική χρονιά.

          Μαθητής, αθλητής-τρια που θα αποβληθεί από αγώνα για ανάρμοστη συμπεριφορά σε οποιαδήποτε φάση και η ποινή που προβλέπεται από τους κανονισμούς του αθλήματος είναι από πέντε  (5) αγωνιστικές και άνω αποκλείεται από όλους τους σχολικούς αγώνες για όσα χρόνια είναι μαθητής.

          Μαθητής, αθλητής-τρια που θα αποβληθεί από αγώνα για κάθε άλλη αιτία, τιμωρείται σύμφωνα με τους κανονισμούς του αθλήματος και επανέρχεται μετά την έκτιση της προβλεπόμενης ποινής.

          Μαθητής, αθλητής -τρια που αποβλήθηκε δεν αντικαθίσταται από άλλον.

 

                                             

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 

Στα ομαδικά αθλήματα, για να εκδικασθεί μια ένσταση θα πρέπει :

α. Να αναγραφεί η ένσταση στο φύλλο αγώνα και να υπογραφεί από τον αρχηγό της ομάδας ή το συνοδό καθηγητή. Ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία από τους κανονισμούς του αθλήματος, αν ο διαιτητής ή άλλοι παράγοντες του αγώνα, πρέπει να απαντήσουν συνοπτικά επί του φύλλου αγώνα.

                β.  Να υποστηριχθεί η ένσταση με έγγραφο του σχολείου προς την Ο.Ε.Σ.Α.  που διοργάνωσε τον αγώνα εντός δύο ( 2 ) εργάσιμων ημερών ανεξάρτητα από ποιο χρονικό διάστημα προβλέπεται στους κανονισμούς της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας. Συνυποβάλλεται παράβολο έντυπο 20 € ( χωρίς να συμπληρωθούν τα στοιχεία ).

Ενστάσεις που αφορούν παράβαση των διεθνών κανονισμών, μπορούν να γίνουν για παράβαση διεθνών κανονισμών. Οι ενστάσεις αυτές μπορούν να γίνουν στην πρώτη διακοπή του αγώνα ή αργότερα, υποχρεωτικά όμως πριν την υπογραφή του φύλλου αγώνα από το διαιτητή ή τον Α΄ διαιτητή.

Ενστάσεις που αφορούν αντικανονική συμμετοχή μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα, υποχρεωτικά όμως πριν την υπογραφή του φύλλου αγώνα από το διαιτητή ή τον Α΄ διαιτητή. Πρέπει να αναφερθεί συγκεκριμένος αθλητής ή αθλητές για τους οποίους γίνεται η ένσταση. Αόριστες ενστάσεις για αντικανονική συμμετοχή αθλητών ή όλων των αθλητών της αντίπαλης ομάδας δε γίνονται δεκτές.

Ενστάσεις που αφορούν πλαστοπροσωπία μπορούν να γίνουν τη στιγμή που, ο αθλητής που κατηγορείται για πλαστοπροσωπία, μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο για να αγωνισθεί ή όταν αυτή γίνει αντιληπτή. Στην περίπτωση αυτή γίνεται έλεγχος του αθλητή με τη φωτογραφία της μαθητικής-αθλητικής ταυτότητας και της φωτοτυπίας της αστυνομικής του ταυτότητας. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί διαφορά κατάσχεται η μαθητική-αθλητική ταυτότητα και το θέμα παραπέμπεται στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.

                Όλες οι ενστάσεις εκδικάζονται από τη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α. Αν μια ένσταση δεν υποστηριχθεί, μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια ή δεν κατατεθεί το σχετικό παράβολο, δεν εκδικάζεται αλλά απορρίπτεται για τυπικούς λόγους.

Έφεση για εκδικασθείσα ένσταση υποβάλλεται στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α.  το αργότερο μέσα σε τρεις ( 3 ) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης της Ο.Ε.Σ.Α. για την ένσταση. Στην περίπτωση που η τελευταία ημέρα υποβολής της έφεσης δεν είναι εργάσιμη, η προθεσμία υποβολής παρατείνεται για την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Με κάθε έφεση καταβάλλεται παράβολο 20 € ( έντυπο χωρίς να συμπληρωθούν τα στοιχεία ).                   

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις ή οι διατάξεις για ενστάσεις των κανονισμών των ατομικών αθλημάτων και των κανονισμών πρωταθλημάτων των αθλητικών ομοσπονδιών των ομαδικών αθλημάτων οι υποβληθείσες ενστάσεις ή εφέσεις δεν εξετάζονται και απορρίπτονται.

Το παράβολο ( έντυπο ) που κατατίθεται με κάθε ένσταση ή έφεση παραμένει λευκό μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης. Εφόσον η ένσταση γίνει δεκτή το παράβολο επιστρέφεται λευκό στο σχολείο που το κατέθεσε. Ομοίως επιστρέφεται εφόσον γίνει στην συνέχεια δεκτή, η τυχόν υποβληθείσα έφεση. Στην περίπτωση που η ένσταση απορριφθεί και στην συνέχεια απορριφθεί και πιθανή έφεση, τα παράβολα συμπληρώνονται και επιστρέφονται στο σχολείο που τα κατέθεσε, τα αποκόμματα αυτών μαζί με φωτοτυπίες ολόκληρων των παραβόλων, συμπληρωμένων με όλα τα στοιχεία.

Ενστάσεις ή εφέσεις κατευθείαν στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α., χωρίς να έχει ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία ή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής έφεσης, απορρίπτονται για τυπικούς λόγους. 

 

                                                 

ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ISF

 

                   Για το σχολικό έτος 2013 -14 η παγκόσμια ομοσπονδία σχολικού   αθλητισμού έχει προγραμματίσει τα παρακάτω πρωταθλήματα:

1. Παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης που θα διεξαχθεί στην Πορτογαλία.

2.    Παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα Χειροσφαίρισης που θα διεξαχθεί στην Τουρκία.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 

Τα σχολεία που συμμετέχουν στα σχολικά πρωταθλήματα θα πρέπει να συνεργάζονται  με τις σχολικές επιτροπές και τους τοπικούς δήμους για να καλύπτουν τις μετακινήσεις των μαθητών όπου αυτές χρειαστούν.

    

 

 

 

 

                                         ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

 

Υπεύθυνοι για τον συντονισμό και την οργάνωση των αγώνων ορίζονται:  

                       

α)   Για τα Λύκεια της Έδεσσας  o Κ.Φ.Α. κ. Μπουζμπούρη Κων/νιά & Κολοβός Ανέστης

β)   Για τα Λύκεια της Σκύδρας  oι Κ.Φ.Α. κ. Χριστοφορίδης Δημήτριος κ. Μάστορας  Χριστόδουλος

γ)   Για τα Λύκεια της Πέλλας     οι Κ.Φ.Α. κ. Ταϊγανίδου Μαρία κ. Καραμίγγος  Ευρυπίδης

ε)   Για τα Λύκεια της Αριδαίας ο Κ.Φ.Α. κ. Παυλίδης Χαράλαμπος.

 

                 Συντονιστής Νομού & Β΄ – Γ΄ Φάσης ο ΚΦΑ κ.  Χατζηβασιλείου Χρήστος

 

 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι Κ.Φ.Α. που υπηρετούν στο σχολείο σας.

              Οι καταστάσεις και τα δικαιολογητικά να είναι απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου

              Οι ώρες διεξαγωγής θα ορίζονται από τους συντονιστές των σχολικών αγώνων  κατά περιφέρειες

 

 

 

                                                                                         Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.Σ.Α.                                                                         

 

 

 

 

                                                                                        ΚΟΥΓΚΑΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ