εοδΗ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Αντιπεριφέρεια Εξωστρέφειας, Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Πλατφόρμα για την Έξυπνη Εξειδίκευση(S3 Platform) διοργανώνουν, με την ευκαιρία της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε, διεθνές συνέδριο με θέμα «Ψηφιακή Καινοτομία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Απριλίου 2014 στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΕΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη:

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Πλατφόρμας για την Έξυπνη Εξειδίκευση, καθώς και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών περιφερειακών και τοπικών αρχών θα αναπτύξουν θέματα, τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και αφορούν σε χρήσιμα εργαλεία καινοτομίας, όπως οι δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας (innovation procurement) και τα κουπόνια Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) Καινοτομίας (ICT innovation vouchers).

Με δεδομένη τη σημασία των παραπάνω σύγχρονων εργαλείων για την περιφερειακή ανάπτυξη, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη δυνατότητα χρηματοδότησης ανάλογων δράσεων φορέων, τόσο στο πλαίσιο της Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε όσο και στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», καθώς και στις δυνατότητες συνεργειών των δύο χρηματοδοτικών πηγών.

Η εγγραφή των ενδιαφερόμενων να παρακολουθήσουν το συνέδριο γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pkm.gov.gr/ ή από την ιστοσελίδα της S3 Platform http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-workshop