καθΣτην αναφορά που κατέθεσε ο Γιώργος Καρασμάνης στη Βουλή στις 25/02/2014, με την οποία ζητούσε να ξεπεραστούν οι όποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες και να γίνει άμεσα η καταβολή όλων των δεδουλευμένων στις καθαρίστριες των Σχολείων, ο Υπουργός Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλος έδωσε την παρακάτω απάντηση:

. ««Στις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4186/17-9-2013 (ΦΕΚ 193/17-9-2013) περιελήφθη τροπολογία με την οποία ρυθμίστηκε το ζήτημα της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων για τα διδακτικά έτη 2013 – 2014 και 2014 – 2015, που δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας, που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις.

Με την εν λόγω ρύθμιση παρατάθηκε για δύο ακόμα έτη η αρμοδιότητα του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων, έτσι ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στον ευαίσθητο αυτό τομέα, με πιστώσεις του τακτικού Προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την αρ. 139696/Δ4/01-10-2013 Υ.Α. Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 2543/10-10-2013 το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, ορίστηκε για τα διδακτικά έτη 2013 – 2014 & 2014 – 2015 ως συμβαλλόμενο μέρος για την χρηματοδότηση των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών (Ν.Π.Δ.Δ.), που είναι υπεύθυνες για την σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους αναδόχους καθαριστές/καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισμού στις σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, που δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), απέστειλε την με αρ. πρωτ. 606/710/51632/15-10-2013 εγκύκλιο προς τις σχολικές επιτροπές ζήτησε την άμεση αποστολή σχετικού πίνακα (καταληκτική ημερομηνία 10/11/2013) όπου θα αναγράφονται τα ποσά χρηματοδότησης όπως ορίζονται στην υπ. αρ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/17-4-2008 Β΄) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις αίθουσες κλασικού και ολοημέρου, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών (27,46%) με την ολοκλήρωση σύναψης σχετικών συμβάσεων σε κάθε σχολική μονάδα προκειμένου για την χρηματοδότηση τους.

Η άνω αποστολή σχετικών πινάκων ολοκληρώθηκε και με την με αριθ. 4457/15-01-2014 Κοινή Απόφαση (ΦΕΚ 130τ. Β΄/27-01-2014 και ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΦΕΚ 166/τ. Β΄/30-01-2014) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Οικονομικών, καθορίσθηκε ο τρόπος διαχείρισης χρηματοδοτήσεων με αναδόχους καθαριστές/καθαρίστριες και συνεργεία καθαρισμού στα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια, προκειμένου το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. να προχωρήσει στη σύναψη συμβάσεων επιχορήγησης των σχολικών επιτροπών.

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ανάρτησε στην ιστοσελίδα του τις συμβάσεις χρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών και ε την επιστροφή τους προβαίνει άμεσα στην καταβολή που αντιστοιχεί ως προκαταβολή σε κάθε σχολική Επιτροπή σύμφωνα με το ποσό των 15.800.000 ευρώ που έχει εκταμιευτεί.

Τέλος, όπως προκύπτει από το αρ. 604/14/19748/1-4-2014 έγγραφο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. το ποσό της προκαταβολής έχει καταβληθεί σε όλες τις σχολικές επιτροπές που μέχρι την 1/4/2014 έχουν αποστείλει τις σχετικές συμβάσεις χρηματοδότησης.