trap logΌλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ θα μπορούν να ανοίγουν τραπεζικό λογαριασμό με βασικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με νομοσχέδιο που ενέκριναν οι ευρωβουλευτές την Τρίτη, 15 Απριλίου 2014. Κανείς δεν θα μπορεί να τους στερήσει το δικαίωμα αυτό για λόγους εθνικότητας ή τόπου διαμονής τους. Τόσο οι όροι για την απόκτηση όσο και τα συναφή τέλη οφείλουν να προσδιορίζονται ρητά και να είναι εύκολα συγκρίσιμα. Οι πελάτες θα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν εύκολα λογαριασμό, αν βρουν άλλον με καλύτερους όρους.

 

«Η οδηγία αυτή έχει ως στόχο την ενίσχυση όλων όσων χρησιμοποιούν τυποποιημένες υπηρεσίες πληρωμών. Η διασφάλιση της πρόσβασης όλων των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και των πολιτών που ταξιδεύουν πολύ, σε βασικούς λογαριασμούς θα τονώσει τον οικονομικό εκσυγχρονισμό, θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία και θα βοηθήσει όσους βρίσκονται σε πιο μειονεκτική θέση στις κοινωνίες μας», δήλωσε ο JürgenKlute (Ευρ. Εν. Αρ., Γερμανία), εισηγητής της έκθεσης που εγκρίθηκε σήμερα με 603 ψήφους υπέρ, 21 κατά και 51 αποχές.

 

Εύκολη πρόσβαση

 

Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο που οδήγησαν σε ανεπίσημη συμφωνία στο θέμα αυτό, το Κοινοβούλιο επέμεινε ότι τη δυνατότητα ανοίγματος λογαριασμών πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να προσφέρουν αρκετά πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να έχουν όλοι οι καταναλωτές εύκολη πρόσβαση στους λογαριασμούς αυτούς αλλά και σε ανταγωνιστικές προσφορές, σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Οι προσφορές αυτές δεν θα πρέπει να περιορίζονται στις τράπεζες που παρέχουν μόνο ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

 

Όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν σταθερή διεύθυνση, θα έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό με βασικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα μπορούν να απαιτούν από τους δυνητικούς πελάτες τους να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους θέλουν να ανοίξουν ένα τέτοιο λογαριασμό σε μια συγκεκριμένη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα των πελατών. Επιπλέον, το αίτημά τους δεν πρέπει να είναι πολύ δύσκολο να εκπληρωθεί ή επαχθές.

 

Σαφής πληροφόρηση

 

Η μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι όποιος ανοίγει ένα λογαριασμό πληρωμών θα είναι σε θέση να κατανοεί τα διάφορα τέλη και επιτόκια και να συγκρίνει τις διαφορετικές προσφορές λογαριασμών. Οι συναφείς πληροφορίες οφείλουν να είναι σαφείς και τυποποιημένες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας ιστότοπος που θα συγκρίνει τα επιτόκια και τα τέλη που χρεώνουν οι διάφορες τράπεζες. Οι τράπεζες θα υποχρεώνονται, επίσης, να ενημερώνουν τους πελάτες τους ότι προσφέρουν λογαριασμούς με βασικά χαρακτηριστικά.

 

Χαρακτηριστικά ενός βασικού λογαριασμού

 

Οι πελάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά για να καταθέτουν και να βγάζουν μετρητά, αλλά και να πραγματοποιούν πληρωμές εντός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών συναλλαγών και αυτών με κάρτα πληρωμής. Θα μπορούν να εκτελούν έναν απεριόριστο αριθμό τέτοιων συναλλαγών, είτε χωρίς κόστος είτε καταβάλλοντας εύλογα τέλη. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν ότι οι εν λόγω λογαριασμοί δεν θα περιλαμβάνουν διευκολύνσεις υπερανάληψης ή να περιορίσουν το ποσό των εν λόγω διευκολύνσεων υπερανάληψης.

 

Πιο εύκολη η αλλαγή λογαριασμού

 

Προκειμένου να μπορούν να επωφελούνται από τις πιο συμφέρουσες προσφορές, οι πελάτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν εύκολα λογαριασμό, σε περίπτωση που εντοπίσουν τράπεζα που προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης βασικού λογαριασμού με πιο εύλογο κόστος. Η αλλαγή από λογαριασμό σε λογαριασμό στο ίδιο νόμισμα και την ίδια χώρα θα πρέπει να γίνεται από την τράπεζα υποδοχής κατόπιν σχετικής αίτησης του κατόχου ή έκαστου των κατόχων τού εν λόγω λογαριασμού και με την άδειά του(ς).

 

Η εξουσιοδότηση θα επιτρέπει στον καταναλωτή να προσδιορίζει ρητά τις εισερχόμενες μεταφορές πιστώσεων, τις πάγιες εντολές για μεταφορές πιστώσεων και τις εντολές άμεσης χρέωσης που πρέπει να αλλάξουν. Εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της εξουσιοδότησης, ο λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών οφείλει να ζητήσει από τον αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να προβεί σε όλες τις ενέργειες που προβλέπονται στην εξουσιοδότηση του καταναλωτή.

 

Οι τράπεζες θα υποχρεώνονται να επιστρέψουν, χωρίς καθυστέρηση, οποιεσδήποτε απώλειες προκύπτουν άμεσα από λάθη κατά τη διαδικασία αλλαγής φορέα.

 

Επόμενα βήματα

 

Πριν τεθεί σε ισχύ, το νομοσχέδιο θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από τα κράτη μέλη, τα οποία θα έχουν στη διάθεσή τους 24 μήνες για να το μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο.

 

Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώην συναπόφαση), συμφωνία σε 1η ανάγνωση