εξωΚαλύτερη προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται προσωρινά στο εξωτερικό προβλέπει νομοσχέδιο που ενέκρινε η ολομέλεια την Τετάρτη. Οι ευρωβουλευτές αποσαφήνισαν τους κανόνες που διέπουν τις εταιρίες, κάνοντας διάκριση μεταξύ της πραγματικής απόσπασης και της προσπάθειας παράκαμψης του νόμου, και έδωσαν στα κράτη μέλη της ΕΕ μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη διενέργεια επιθεωρήσεων. Ο κύριος εργολάβος και οι υπεργολάβοι θα θεωρούνται από κοινού υπεύθυνοι για κάθε παραβίαση του εργατικού δικαίου.

 

 

Το εν λόγω νομοσχέδιο είχε συμφωνηθεί ανεπίσημα μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου πριν εγκριθεί (σήμερα) στην ολομέλεια με 474 ψήφους υπέρ, 158 κατά και 39 αποχές. Έχει ως στόχο τόσο να εφαρμοστεί καλύτερα η οδηγία του 1996 σχετικά με τους όρους εργασίας των εργαζομένων που αποσπώνται από τη μια χώρα της ΕΕ στην άλλη για να παράσχουν υπηρεσίες για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όσο και να αποφευχθούν οι καταχρήσεις.

 

«Το τελικό κείμενο επιτυγχάνει μια ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας της παροχής υπηρεσιών και της προστασίας των αποσπασμένων εργαζομένων. Ενισχύεται έτσι το σχετικό δίκαιο και βελτιώνεται η κατάσταση των αποσπασμένων εργαζομένων, που αντιστοιχούν σε πάνω από ένα εκατομμύριο στην ΕΕ», δήλωσε η εισηγήτρια Danuta Jazłowiecka (ΕΛΚ, Πολωνία) .

 

«Η οδηγία αυτή αποτελεί ένα βήμα μπροστά όσον αφορά την καλύτερη προστασία των αποσπασμένων εργαζομένων. Βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και αντιμετωπίζει τις καταχρήσεις, όπως είναι η ψευδοαπασχόληση και οι εικονικές εταιρείες», δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Pervenche Berès (Σοσιαλιστές, Γαλλία).

 

 

 

 

Αξιολόγηση της πραγματικής απόσπασης και πρόληψη των καταχρήσεων

 

Οι ευρωβουλευτές κατάφεραν να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο ένας μη εξαντλητικός κατάλογος κριτηρίων που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν εάν πρόκειται για πραγματική απόσπαση ή για προσπάθεια παράκαμψης του νόμου, π.χ. μέσω εικονικών εταιρειών που έχουν συσταθεί σε χώρες με χαμηλότερο επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας.

 

Η διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου επέμεινε επίσης στην εισαγωγή στο κείμενο σαφούς ορισμού της «ψευδοαυτοαπασχόλησης» – ένα είδος καταστρατήγησης των κανόνων, εκμεταλλευόμενο το γεγονός ότι πολλοί κανονισμοί σχετικά με τις συνθήκες εργασίας που πρέπει να διασφαλίζονται στο πλαίσιο της οδηγίας δεν εφαρμόζονται συστηματικά στην περίπτωση των αυτοαπασχολούμενων εργαζόμενων.

 

Εντατικοποίηση των επιθεωρήσεων

 

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή της οδηγίας του 1996, η συμφωνία περιλαμβάνει έναν κατάλογο ελάχιστων εθνικών μέτρων ελέγχου. Οι χώρες υποδοχής μπορούν να προσθέσουν και άλλα μέτρα στον κατάλογο, εάν το επιθυμούν.

 

Κατόπιν πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα κράτη μέλη οφείλουν να ανακοινώνουν τα νέα μέτρα ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – χωρίς, ωστόσο, αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβουν άδεια από αυτή. Τα κράτη μέλη αποκτούν, επομένως, κάποια ευελιξία κατά τη διενέργεια ελέγχων.

 

Αρχή της «από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνης»

 

Στην περίπτωση σύναψης συμβάσεως, τόσο ο κύριος εργολάβος όσο και οι υπεργολάβοι θα θεωρούνται από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνοι για κάθε αδυναμία πληρωμής των αποσπασμένων εργαζόμενων ή σεβασμού των δικαιωμάτων τους. Τα μέτρα αυτά, μάλιστα, είναι υποχρεωτικά όσον αφορά τον κτιριακό τομέα. Τα κράτη μέλη έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να θεσπίσουν αυστηρότερους κανόνες και να περιλάβουν και άλλους τομείς.

 

Καλύτερη ενημέρωση

 

Αυτή η οδηγία σχετικά με την εφαρμογή της υφιστάμενης κοινοτικής νομοθεσίας θα βελτιώσει την πρόσβαση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των αποσπασμένων εργαζόμενων στις συναφείς πληροφορίες. Οι πληροφορίες θα είναι χωρίς χρέωση και θα παρέχονται με διαφανή και εύκολα προσβάσιμο τρόπο (σε έναν ενιαίο, επίσημο εθνικό ιστότοπο) και σε διάφορες γλώσσες. Θα λαμβάνουν, επίσης, υπόψη τη ζήτηση στην αγορά εργασίας του εκάστοτε κράτους μέλους υποδοχής. Θα περιγράφουν τις εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες που ισχύουν για τους αποσπασμένους εργαζομένους, καθώς και τους μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών.