αδ«Σύμφωνα με το νόμο 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α΄/2014) άρθρο14, παρ.2, καταργείται από τις 14/4/2014 η ατομική ερασιτεχνική άδεια αλιείας και η άδεια ερασιτεχνικής αλιείας σκάφους. Επίσης, καταργείται και η υποχρέωση εφοδιασμού του σκάφους ή των επιβαινόντων σε αυτό με την αντίστοιχη ερασιτεχνική άδεια για τη διενέργεια θαλάσσιας ερασιτεχνικής αλιείας, με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων και περιορισμών της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας ως προς την πώληση, την εμπορία, τα είδη, τις ποσότητες των αλιευμάτων, τα μέσα, τα αλιευτικά εργαλεία, καθώς και των εποχικών και χρονικών περιορισμών και απαγορεύσεων».