πκμΤακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Απριλίου 2014, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (18η/29-08-2013, 19η/12-09-2013 και 20η/16-09-2013)

Εισηγητής: Αντώνιος Μπάμιατζης, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση της απόφασης 247/22-11-2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου «Αποδοχή εκτέλεσης έργου με τίτλο «Smart specialiazation” (Έξυπνη Εξειδίκευση), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013», με εκχώρηση διαχείρισης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κ.Μ.

Θέμα 3o: 5η Τροποποίηση προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2014.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Θέμα 4o: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 197/23-06-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΟ7ΛΛ-3ΔΘ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και ορισμός εκκαθαριστών στη Νομαρχιακή Εταιρεία Ολοκληρωμένων Δράσεων Α.Ε. (ΝΕΟΔ Α.Ε.) της τέως Ν.Α.Θ. σύμφωνα με την 54706/30-12-2011 (ΦΕΚ 3325/Β/2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Θέμα 5ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (σχετ. αριθμ. πρωτ. 112669(1300)/26-3-2014 έγγραφο).

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 6ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (σχετ. αριθμ. πρωτ. 118448(1357)/01-04-2014 έγγραφο).

Εισηγητής:Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 7ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Κιλκίς (σχετ. αριθμ. πρωτ. 116186(1550)/24-3-2014 έγγραφο).

Εισηγητής: Χρήστος Γκουντενούδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 8ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2014 Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 9ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 2014: (α) Ίδιοι Πόροι (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων) (β) Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ).

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.