Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι
ΣΤΑΜΚΟΣ Γ. – ΠΕΛΛΑ 2020
51,25% 11.679
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
48,75% 11.108

 

 

 

 

 

 

Εγγεγραμμένοι 40.031
Ψήφισαν 24.667 61,62%
Έγκυρα 22.787 92,38%
Άκυρα 1.135 4,60%
Λευκά 745 3,02%
Αποχή 15.364 38,38%