αγροτικηΣύμφωνα με την αριθμ. 1689/60690/9-5-2014 Πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους με δικαίωμα συμμετοχής να συμμετάσχουν στα Μέτρα 211 και 212 (Εξισωτική Αποζημίωση) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για το έτος 2014.
Τα Μέτρα 211 και 212 του ΠΑΑ αφορούν Προγράμματα οικονομικών ενισχύσεων για την στήριξη των γεωργών των ορεινών περιοχών και περιοχών με φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα. Το καθεστώς αποσκοπεί στην μερική αντιστάθμιση της απώλειας του εισοδήματος λόγω της παραμονής των γεωργών στις ως άνω περιοχές.
Στόχος των Μέτρων 211 – ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών και 212 – ενισχύσεις στους γεωργούς, σε περιοχές με μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών είναι
• Η προστασία του περιβάλλοντος μέσω:
Της διατήρησης του αγροτικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του
Της διατήρησης και παραγωγής αειφορικών συστημάτων
• Η διατήρηση, σε συνδυασμό και με άλλα μέτρα, ενός ελάχιστου ορίου πληθυσμού στις περιοχές αυτές για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων και την ενθάρρυνση της συνέχισης της γεωργικής δραστηριότητας.
• Την εξασφάλιση ενός επιπέδου εισοδήματος συγκρινόμενο με το εισόδημα των λοιπών περιοχών.
Πεδίο εφαρμογής
Τα Μέτρα εφαρμόζονται στις Ορεινές, Μειονεκτικές και με Ειδικά Προβλήματα περιοχές της Ελλάδας όπως ορίζονται στην Οδηγία 85/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει.
Δικαιούχοι των Μέτρων μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα, εφόσον κατά περίπτωση πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Νέοι Δικαιούχοι
• Είναι γεωργοί που κατοικούν μόνιμα σε Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες ή οικισμούς των περιοχών παρέμβασης.
Κατά παρέκκλιση δύνανται να κριθούν δικαιούχοι και κάτοικοι που κατοικούν μόνιμα σε λοιπές περιοχές, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μετακινούμενου κτηνοτρόφου στις περιοχές παρέμβασης και μετακινούν τουλάχιστον 5ΜΜΖ για διάστημα τουλάχιστον 5 μηνών.
• Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν έχουν αποχωρήσει (είτε λόγω συνταξιοδότησης, είτε λόγω ένταξής τους στο μέτρο της Πρόωρης Συνταξιοδότησης ή για άλλους λόγους) από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.
• Κατέχουν νόμιμα και αξιοποιούν οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση εντός των ορίων των ορεινών ή των μειονεκτικών και με ειδικά προβλήματα περιοχών, μεγέθους ελάχιστης χρησιμοποιούμενης έκτασης 2 Ha, συνυπολογιζόμενης και της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στις μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές ή στις ορεινές αντίστοιχα.
• Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ
• Οι νεοεισερχόμενοι αγρότες θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένου και του εισοδήματος ) για να μπορούν να ενταχθούν στα Μέτρα 211 και 212
2. Παλαιοί Δικαιούχοι
Οι δικαιούχοι της με αριθμ. 280947/7.03.2008 ΚΥΑ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 της παρούσας παραγράφου 5.
Υποβολή αιτήσεων -Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις ενίσχυσης και πληρωμής, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2014 είτε μέσω διαδικτύου , είτε μέσω των αρμοδίων φορέων συμπλήρωσης και υποβολής , κατ ́ επιλογή του δικαιούχου.
Το έντυπο της αίτησης ενίσχυσης και πληρωμής είναι διαθέσιμο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.agrotikianaptixi.gr και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.gr
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης/πληρωμής
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται έως και τις 15 Μαΐου 2014.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες:
1.Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
2.Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.agrotikianaptixi.gr και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.gr

 
Ο Διευθυντής
Τρύφων Τσαντάκης