υδβρΈχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 [ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010]
2.Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 [ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012]
3.Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 58 του ν.3966/2011 [ΦΕΚ 118/τ.Α΄/24-5-2011]
4.Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 [ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28-12-2009]
5.Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/07 [ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007]
5. Τις διατάξεις του Β.Δ 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ 60 Α΄]
6. Την υπ’ αριθμόν 2/2014 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση.
7.Την με αρ.πρωτ. 3416/18-3-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκ/νης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Αλμωπίας»
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 23/5/2014 έως και την 28/5/2014 στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου.
1. Αριθμός θέσεων

Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 2/2014 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
Αριδαία 2
Οικ.Υδραίας 1
Αλωρο 2
Αρχάγγελος 1
Αψαλος 3
Βορεινό 2
Οικ.Νεοχωρίου 1
Γαρέφι 2
Δωροθέα 2
Οικ.Αγάθης 1
Εξαπλάτανος 4
Θεοδωράκι 1
Θηριόπετρα 2
Ιδα 2
Κωνσταντία 2
Λουτράκι 3
Λυκόστομο 2
Μεγαπλάτανος 2
Μηλιά 2
Οικ.Ριζοχωρίου 2
Νερόμυλοι 1
Οικ.Προδρόμου 1
Νότια 2
Ξιφιανή 2
Ορμα 2
Περίκλεια 1
Οικ..Λαγκαδιάς 2
Πιπεριά 3
Πολυκάρπη 2
Πρόμαχοι 4
Σαρακηνοί 1
Οικ.Κορυφής 1
Σωσάνδρα 3
Τσάκοι {Οικ.Τσακώνων-Χρύσας-Κ. Ροδωνιάς} 3
Φιλώτεια 3
Φούστανη 1
Χρυσή 1
ΣΥΝΟΛΟ 72
2. Αρδευτική περίοδος
Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 2/2014 απόφαση του την αρδευτική περίοδο από 15/04/2014 έως 15/10/2014

3. Απαιτούμενα Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

4. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
Α) Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας
Β]Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι γνωρίζει γραφή και ανάγνωση
Γ] Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο.
Δ]Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων [αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας]
Δ]Και επιπλέον όποιο άλλο δικαιολογητικά αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης που θα διατίθεται στους ενδιαφερομένους από το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου.

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

8. Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

9. Διορισμός
Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.
10. Καθήκοντα Υδρονομέων
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως (ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως).
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι’ ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.
11. Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον πέντε [5] ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
12. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού του , κατά τις εργάσιμες ημέρες, τηλέφωνα 2384350206, 2384350282.
Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΣΟΗΣ