οπωροποκηπευτικά

Με επιτυχία στέφθηκε η πρώτη συμμετοχή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γεώργιου Καρασμάνη στο σημερινό Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας & Αλιείας της ΕΕ. Ο Υπουργός, που προήδρευσε στη σύνοδο αυτή, πέτυχε να υιοθετηθούν συμπεράσματα του Συμβουλίου για τον τομέα των οπωροκηπευτικών. Με βάση τα συμπεράσματα αυτά, η Επιτροπή καλείται να μελετήσει και να προτείνει μέτρα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των οργανώσεων παραγωγών και την αύξηση του βαθμού οργάνωσής τους με στόχο τη βελτίωση της θέσης τους στην εμπορική αλυσίδα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα.

Η Προεδρία κατάφερε στη Σύνοδο αυτή να κάμψει τις αντιδράσεις δέκα κρατών μελών, εξασφαλίζοντας τη δέσμευση της Επιτροπής για την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων προς την κατεύθυνση αυτή, πριν το τέλος του 2018.