δαΣας προσκαλούμε να έλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 27η του μηνός Ιουνίου, έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00΄ (9:00 μ.μ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης:

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο: Αντικατάσταση υδρονομέων αρδευτικής περιόδου 2014, λόγω παραίτησης.
2ο: Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2014.
3ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των δημοτικών υπαλλήλων σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014.
4ο: Διοικητική αποβολή ιδιοκτητών από καταληφθείσα έκταση τμήματος δημοτικής οδού, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Θεοδωρακείου. Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.
5ο: Διοικητική αποβολή ιδιοκτήτη από καταληφθείσα έκταση τμήματος δημοτικής οδού, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κωνσταντίας. Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.
6ο: Διοικητική αποβολή ιδιοκτήτη από καταληφθείσα έκταση τμήματος δημοτικής οδού, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μηλέας. Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ