δσεΤο Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας, εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στη νέα μέθοδο αξιολόγησης που προάγει ο Ν. 4250/2014 και ιδιαίτερα με το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης που αφορά στον επιμερισμό ποσοστών, ένα ακόμη α-ντιμνημονιακό και αντεργατικό μέτρο που αποσκοπεί στη μείωση του προσωπι-κού και στην εκχώρηση δομών και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα και των ΟΤΑ στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.
Η κυβέρνηση προσπαθεί, με εργαλείο τη συγκριτική αξιολόγηση, να δη-μιουργήσει μία νέα δεξαμενή διαθεσίμων καθορίζοντας εκ των προτέρων τα ποσοστά και τις κλίμακες βαθμολόγησης. Η εισαγωγή της αυθαίρετης ποσό-στωσης και περεταίρω επιμερισμού ανά οργανική μονάδα στρεβλώνει κάθε έν-νοια αντικειμενικής και «δίκαιης» χρήσης της αξιολόγησης που σκοπό θα πρέπει να έχει την αξιοποίηση των εργαζομένων και βελτίωση της απόδοσης τους, με γνώμονα την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.
Ζητάμε την εφαρμογή ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος αξιολό-γησης του προσωπικού, τέτοιου που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της Δημό-σιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των προσφερόμενων υπηρε-σιών στους πολίτες.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Φίλιππος Ν. Γκιούρος

Το ψήφισμα αυτό εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 137/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας στην 16η συνεδρίαση της 18ης Ιουνίου 2014.