υδροΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40)
υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2014, ανά Δημοτική Ενότητα , ως εξής:

Α) Για την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ : 20 Υδρονομείς
Β) Για την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ: 20 Υδρονομείς

2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
Όσοι έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην
είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους
δικαιώματα)

3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Έδεσσας (Γραφείο 16), τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
2. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό οικ. κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους.
4. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) , (όχι χειρόγραφο)
5. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ. ) , (όχι χειρόγραφο)
6. Αριθμό Μητρώου Ι.Κ.Α. (για όσους έχουν , όχι χειρόγραφο )
7. Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι και την Τρίτη
17 Ιουνίου 2014 , στο Γραφείο 16 του Δήμου Έδεσσας (οδός Πλατεία Αιγών 1 Έδεσσα Τ.Κ. 58200 )
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

5. ΕΚΛΟΓΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Οι Υδρονομείς Άρδευσης θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

6. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Ο Δήμος Έδεσσας προσλαμβάνει τους υδρονομείς άρδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου , μετά την εκλογή τους από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο. Η διάρκεια της σύμβασης
ορίζεται από την υπογραφή της έως και την 15-09-2014, ημερομηνία λήξης της αρδευτικής
περιόδου. Σε περίπτωση παράτασης της αρδευτικής περιόδου από το Δημοτικό Συμβούλιο , παρατείνεται
αντίστοιχα και η χρονική διάρκεια των συμβάσεων των υδρονομέων. Οι επί μέρους όροι εργασίας θα
καθορισθούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας.
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους
που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση,
χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου.

7. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στο
Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου