Από το Τμήμα Αλιείας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στο Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια», ΕΠΑΛ 2007-2013. Αρ. Απόφασης 698/10-7-2014 (ΦΕΚ 1977/Β’/21-7-2014 τ.Β΄)

SANYO DIGITAL CAMERA
Στο πεδίο εφαρμογής και στο καθεστώς ενισχύσεων της παραπάνω απόφασης υπάγονται πράξεις ( επενδυτικά σχέδια ), που αφορούν στις παρακάτω δράσεις για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια:
Δράση 1: Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων
Δράση 2: Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων.
Δράση 3: Αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθηκε σε Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς.
Δικαιούχοι μπορεί να είναι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, καθώς επίσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου.
Αιτήσεις με πλήρη φάκελο κατατίθενται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Αλιείας (Μιχαλακοπούλου 103, Τ.Κ 11527-ΑΘΗΝΑ) και γίνονται δεκτές από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και μέχρι κάλυψης των στόχων που έχουν προβλεφθεί στο ΕΠΑΛ 2007-2013
Αντίγραφο του πλήρως κατατεθειμένου φακέλου κατατίθεται στο Τμήμα Αλιείας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείται στο Τμήμα Αλιείας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (τηλ. 2310478343, 2310478348) και στην ιστοσελίδα: www.alieia.gr