Το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της περιοχής ευθύνης του ως εξής:

βαμβακοκαλλιεργεια
1. Στόχοι
1.1 Το παρόν δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς, με στόχο την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
1.2 Αφορά το διάστημα της καρποφορίας με καρπόδεση του 50% των ανθέων και τη διατήρηση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο..
1.3 Ο βαμβακοπαραγωγός απαιτείται να παρακολουθεί τακτικά κάθε βαμβακοχώραφο, ειδικά αυτή τη περίοδο και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζει τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό χρόνο, όπως παρακάτω περιγράφονται κατά περίπτωση.
2. Διαπιστώσεις
2.1 Οι βαμβακοφυτείες στο μεγαλύτερο ποσοστό τους βρίσκονται στο στάδιο βλαστικής ανάπτυξης «Καρποφορία με καρπόδεση του 50% των ανθέων. Το ύψος των φυτών είναι περίπου 70 – 100 cm.
2.2 Συλλήψεις ενηλίκων, τόσο του πράσινου όσο και του ρόδινου σκουληκιού, υπάρχουν και στους πέντε αγρούς παρατήρησης όπου εγκαταστάθηκαν φερομονικές παγίδες.
Πράσινο σκουλήκι
Στους τέσσερεις από τους πέντε αγρούς παρατήρησης, στα αγροκτήματα Κουφαλίων, Χαλκηδόνας, Επανομής και Μεσημερίου, δεν διαπιστώθηκαν προσβολές πάνω από το όριο επέμβασης.
Μόνο στο Άδενδρο στον αγρό παρατήρησης, στη περιοχή «Ακτσαΐρ», διαπιστώθηκε προσβολή από πράσινο σκουλήκι πάνω από το όριο επέμβασης (5 προνύμφες στα 100 φυτά)
Ρόδινο σκουλήκι
Σε κανένα από τους πέντε αγρούς παρατήρησης δεν διαπιστώθηκαν προσβολές πάνω από το όριο επέμβασης στους δειγματοληπτικούς ελέγχους για προνύμφες.
2.3 Στους αγρούς διαπιστώθηκαν μικροί πληθυσμοί από αλευρώδεις, αφίδες, λύγκο και τζιτζικάκια, ταυτόχρονα όμως διαπιστώθηκαν και πληθυσμοί ωφέλιμων εντόμων.
3. Συστάσεις –καλλιεργητικές πρακτικές
3.1 Είναι απαραίτητο να συνεχίζονται οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι δύο (2) φορές την εβδομάδα τόσο για το πράσινο όσο και το ρόδινο σκουλήκι.
Αν διαπιστωθεί:
i. παρουσία προνυμφών πράσινου σκουληκιού, πάνω από 4 % ,
ii. προσβολή στα καρύδια, από ρόδινο σκουλήκι, από 5-8 % κατά μέσο όρο, να διενεργηθεί ψεκασμός με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
3.2 Δειγματοληπτικός έλεγχος για το πράσινο σκουλήκι γίνεται σε 100 φυτά κατά τη διαγώνιο του αγρού, και ελέγχουμε για παρουσία προνυμφών 1ου και 2ου σταδίου μέχρι ένα (1) εκατοστό.
3.3 Δειγματοληπτικός έλεγχος για το ρόδινο σκουλήκι γίνεται στο εσωτερικό 100 νεαρών καρυδιών ηλικίας 2 εβδομάδων σε δείγμα που λήφθηκε κατά τη διαγώνιο του αγρού.
3.4 Οι ψεκασμοί να επαναληφθούν μετά από 10-12 ημέρες με φυτοπροστατευτικά προϊόντα διαφορετικού τρόπου δράσης, εάν είναι δυνατόν για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, και μόνο όταν μετά από δειγματοληψία στον αγρό διαπιστωθεί ότι το ποσοστό των προνυμφών παραμένει πάνω από το όριο επέμβασης.
3.5 Συνιστάται οι βαμβακοπαραγωγοί να λαμβάνουν όλα τα μέτρα (και χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης όπου απαιτείται), ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία τρυφερών, χυμωδών βλαστικών ιστών οι οποίοι προσελκύουν τα έντομα.
4. Εφαρμογή ψεκασμών με φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
Μόνο στις περιπτώσεις που οι παραγωγοί παρατηρήσουν στις συνεχόμενες δειγματοληψίες στο χωράφι τους προσβολή από πράσινο και ρόδινο σκουλήκι υψηλότερη από τα όρια που αναφέρονται στη 3.1 παράγραφο, μόνο τότε να προβούν σε ψεκασμό με εγκεκριμένα εντομοκτόνα.
Προσοχή:
• Τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα και για τους δύο εχθρούς αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠ.Α.Α.Τ.
• Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
• Για την προστασία των μελισσών οι ψεκασμοί πρέπει να διενεργούνται τη νύχτα.