Από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με το 4ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης:

βαμβάκι1.: Στόχοι του 4ου Δελτίου Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια:
1.1: Το παρόν δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς με στόχο την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
1.2: Αφορά στο διάστημα της καρποφορίας με καρπόδεση του 50% των ανθέων και τη διατήρηση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.
1.3: Ο βαμβακοπαραγωγός απαιτείται να παρακολουθεί τακτικά, ανά 2-3 ημέρες, κάθε βαμβακοχώραφο ειδικά αυτή τη περίοδο και, σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζει τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό χρόνο, όπως παρακάτω περιγράφονται κατά περίπτωση.

2. Διαπιστώσεις:
2.1: Συλλήψεις ενηλίκων, τόσο του πράσινου όσο και του ρόδινου σκουληκιού, υπάρχουν και στους πέντε αγρούς παρατήρησης όπου εγκαταστάθηκαν φερομονικές παγίδες.
• Πράσινο σκουλήκι:
Στους τρεις από τους πέντε αγρούς παρατήρησης, στα αγροκτήματα Χαλκηδόνας, Επανομής και Μεσημερίου, δεν διαπιστώθηκαν προσβολές πάνω από το όριο επέμβασης.
Προσβολή από πράσινο σκουλήκι πάνω από το όριο επέμβασης, εκτός από τον αγρό παρατήρησης στο Άδενδρο (3ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων 08/08/2014), διαπιστώθηκε και στον αγρό παρατήρησης στα Κουφάλια στην περιοχή «Ραχώνα» (8 προνύμφες στα 100 φυτά).
• Ρόδινο σκουλήκι:
Στους δειγματοληπτικούς ελέγχους για προνύμφες μόνο στον αγρό παρατήρησης στην Επανομή διαπιστώθηκε προσβολή πάνω από το όριο επέμβασης (11 προνύμφες σε 100 καρύδια).
2.2: Στους αγρούς διαπιστώθηκαν μικροί πληθυσμοί από αλευρώδεις, αφίδες και τζιτζικάκια, ταυτόχρονα όμως διαπιστώθηκαν και πληθυσμοί ωφέλιμων εντόμων.

3. Συστάσεις –καλλιεργητικές πρακτικές:
3.1: Είναι απαραίτητο να συνεχίζονται οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι δύο (2) φορές την εβδομάδα τόσο για το πράσινο όσο και το ρόδινο σκουλήκι.
Αν διαπιστωθεί:
i. παρουσία προνυμφών πράσινου σκουληκιού, πάνω από 4 % ,
ii. προσβολή στα καρύδια, από ρόδινο σκουλήκι, από 5 % κ.μ.ο.,
να διενεργηθεί ψεκασμός με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
3.2: Δειγματοληπτικός έλεγχος για το πράσινο σκουλήκι γίνεται σε 100 φυτά κατά τη διαγώνιο του αγρού και ελέγχουμε για παρουσία προνυμφών 1ου και 2ου σταδίου μέχρι ένα (1) εκατοστό.
3.3: Δειγματοληπτικός έλεγχος για το ρόδινο σκουλήκι γίνεται στο εσωτερικό 100 νεαρών καρυδιών ηλικίας 2 εβδομάδων σε δείγμα που λήφθηκε κατά τη διαγώνιο του αγρού.
3.4: Οι ψεκασμοί να επαναληφθούν μόνο όταν μετά από δειγματοληψία στον αγρό διαπιστωθεί ότι το ποσοστό των προνυμφών παραμένει πάνω από το όριο επέμβασης.

4. Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα:
Μόνο στις περιπτώσεις που οι παραγωγοί παρατηρήσουν στις συνεχόμενες δειγματοληψίες στο χωράφι τους προσβολή από πράσινο και ρόδινο σκουλήκι υψηλότερη από τα όρια που αναφέρονται στη 3.1 παράγραφο, μόνο τότε να προβούν σε ψεκασμό με εγκεκριμένα εντομοκτόνα.

Προσοχή:
• Τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα και για τους δύο εχθρούς αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠ.Α.Α.Τ.
• Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
• Για την προστασία των μελισσών οι ψεκασμοί πρέπει να διενεργούνται τη νύχτα.