Σύμφωνα με την 9497/104760/ΦΕΚ 2310/Β/28/4/2104 απόφαση του ΥΠΑΑΤ, για την εγγραφή επιστημόνων στο «Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων» οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία μας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

IF
1. Αίτηση
2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών (Ξενόγλωσσο δίπλωμα ή πτυχίο από κράτη μέλη της ΕΕ συνοδεύεται από απλή μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τίτλος σπουδών από χώρα που δεν ανήκει στην ΕΕ απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο του ΔΟΑΤΑΠ).
3. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται το ΑΦΜ του υπεύθυνου επιστήμονα και ότι αναλαμβάνει να εκδίδει συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4036/2012 και την 9497/104760/ΦΕΚ 2310/Β/28/4/2104 απόφαση.
Τα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από το γραφείο Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Σκύδρας έως 20-10-2014.