2169149_b2Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος πραγματοποίησε σήμερα ομιλία στο Επιμελητήριο Πέλλας με θέμα «Ανάπτυξη & Επιχειρηματικότητα μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 – Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις».

Ο κ.Κωνσταντινόπουλος εξήγγειλε την ενεργοποίηση εμπροσθοβαρών δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (πριν δηλαδή από την οριστική έγκριση του ΕΣΠΑ 2014-2020), συνολικού προϋπολογισμού 125 εκ. ευρώ, για τις οποίες την ερχόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσει προδημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων, που θα αφορούν τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (Π/Υ 50 εκ. ευρώ), το Ανθρώπινο Δυναμικό (Π/Υ 75 εκ. ευρώ), αλλά και τέσσερις πιλοτικές δράσεις για την Έρευνα-Καινοτομία (Π/Υ 73 εκ. ευρώ).

Ειδικότερα και με βάση το σχεδιασμό του Υπουργείου, οι πρώτες δράσεις αφορούν στους τομείς παρέμβασης της επιχειρηματικότητας (συνολικού προϋπολογισμού 125 εκατ. ευρώ) και των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, του ανθρώπινου δυναμικού και πιλοτικές δράσεις για την έρευνα και την καινοτομία:

Α. Μικρή και Μεσαία Επιχειρηματικότητα (50 εκ. ευρώ)

Η δράση (με ενδεικτικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ) αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων κυρίως στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (πλην τουρισμού που θα αποτελέσει αντικείμενο χωριστής προκήρυξης) για δράσεις ποιοτικού εκσυγχρονισμού με έμφαση της εξωστρέφειάς τους και της διείσδυσής τους σε νέες αγορές με νέα προϊόντα /υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% της επένδυσης και ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως 200.000€. Στη δράση πρόκειται να δοθεί η δυνατότητα προκαταβολής έως 40% με την προϋπόθεση έκδοσης εγγυητικής επιστολής ή προκαταβολής από 25% με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διοικητικών ελέγχων της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Β. Ανθρώπινο Δυναμικό (75 εκ. ευρώ)

Δράση 1: Ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης
Η δράση (με ενδεικτικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ) αφορά στην ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων με κάλυψη των λειτουργικών εξόδων καθώς και θέσεις απασχόλησης.
Οι κύριες επιλέξιμες δαπάνες αφορούν μεταξύ άλλων: ασφαλιστικές εισφορές, υποχρεώσεις ΔΕΚΟ, αμοιβή συμβούλου, και πρόσληψη ενός ατόμου για ένα έως ενάμιση χρόνο. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% της επένδυσης και ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να φτάσει μέχρι τις 40.000€.

Δράση 2: Στοχευμένες παρεμβάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων κατάρτιση-συμβουλευτική με τη συνεργασία κοινωνικών εταίρων-κλαδικών φορέων, Επιμελητηρίων κ.λπ.
Οι παρεμβάσεις (με ενδεικτικό προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ) θα αφορούν κατά προτεραιότητα τους 9 τομείς του ΕΠΑνΕΚ και θα περιλαμβάνουν δράσεις (ενδεικτικά: στον Τουρισμό, στην Εξωστρέφεια, στις Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα κ.λπ.)

Γ. Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία (73 εκ. ευρώ)

Παράλληλα, πρόκειται να «τρέξουν» τέσσερις πιλοτικές δράσεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Συγκεκριμένα:

Δράση 1: Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)
Η δράση (με ενδεικτικό προϋπολογισμό 30 εκατ. €) αφορά χρηματοδότηση ΠΑΒΕΤ, με Δικαιούχους: εγχώριες επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους (προκήρυξη ανοιχτή για 6 μήνες, αξιολόγηση ανά τρίμηνο, εμπλουτισμός μητρώου αξιολογητών με ιδιώτες) στους τομείς υγεία-φάρμακα, αγροδιατροφή, Περιβάλλον, Ενέργεια.

Δράση 2: Βιομηχανική (πιλοτική) Αξιοποίηση αποτελεσμάτων Έρευνας
Η δράση (με ενδεικτικό προϋπολογισμό 6 εκατ. €) αφορά στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων δημόσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων (εθνικά καθώς και προηγούμενα Προγράμματα Πλαίσιο της Κοινότητας) μέσω συμπράξεων Ερευνητικών Κέντρων με επιχειρήσεις (δικαιούχοι: Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις).

Δράση 3: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Δράσεις τύπου «Proof of Concept»)
Η δράση (με ενδεικτικό προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ) αφορά στην ενίσχυση νέων επιστημόνων υψηλής κατάρτισης σε προκαταρκτικές ενέργειες μετασχηματισμού καινοτομικών ιδεών σε επιχειρηματικά σχέδια και υποστήριξη της εφαρμογής τους. Ωφελούμενοι / δικαιούχοι: Νέοι επιστήμονες ή ομάδες αυτών, κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος.

 

Δράση 4: Ανάπτυξη πιλοτικής δομής καθετοποιημένης υποστήριξης επιχειρήσεων Αγρο-βιοδιατροφικού Κλάδου με εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών.
Η δράση (με ενδεικτικό προϋπολογισμό 30 εκατ. €) θα έχει ως δυνητικούς ωφελούμενους: επιχειρήσεις και επαγγελματίες του κλάδου της αγροδιατροφής (παραγωγή, τυποποίηση, μεταποίηση και διάθεση προϊόντων αγρο-διατροφής).

Αναφορικά με την επιλογή του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης των δράσεων ο κ.Κωνσταντινόπουλος υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα ζήτημα, καθώς το Υπουργείο έχει προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες συνεννοήσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση στη μεταβατική περίοδο, μέχρι την οριστική έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Ταυτόχρονα, παράλληλα με τις προσκλήσεις αυτές, θα γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, που θα ανακηρυχθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε τέλος την πρωτοβουλία του για την απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής φακέλου από τον υποψήφιο επενδυτή. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι δεν θα χρειάζεται πλέον η υποβολή φακέλου με αναλυτικά στοιχεία προσφορών για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν στο μέλλον, αλλά θα αρκεί ένας συνοπτικός προϋπολογισμός διαχωρισμού ποσών για κτιριακές και άυλες δαπάνες, μηχανολογικό εξοπλισμό και δαπάνες του αντικειμένου του έργου. Με αυτόν τον τρόπο, ο υποψήφιος επενδυτής θα εξοικονομεί χρόνο και κόστος, θα απαλλάσσεται από μεγάλο γραφειοκρατικό φόρτο, ενώ παράλληλα θα αποφεύγονται και μελλοντικές τροποποιήσεις με ανάλογες καθυστερήσεις και επιπλέον επιβαρύνσεις.

Ο κ. Κωνσταντινόπουλος κλείνοντας την ομιλία του, τόνισε: «Εργαζόμαστε εντατικά όλοι μαζί με ένα και μοναδικό στόχο: την ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας σε όλη την Ελλάδα, στην Κεντρική Μακεδονία, στην Πέλλα, με σχέδιο, συνέπεια και ευθύνη για τους πολίτες και για τη χώρα. Για το μέλλον μας».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στην ομιλία του σε εκδήλωση του Επιμελητηρίου Πέλλας παρουσίασε αναλυτικά τα έργα που υλοποιούνται στο νομό με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ:

Στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ανταγωνιστικότητας στην Πέλλα, υλοποιούνται συνολικά 219 έργα προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης περίπου 16 εκατ. ευρώ. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα παρακάτω:

1. Μέσω του ΕΠΑΝ ΙΙ (και του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, με την εκχώρηση για τη δράση ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων), υλοποιούνται στην Πέλλα 78 έργα με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 5,7 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, 1,2 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται σε δράσεις για τη δημιουργία για την υποστήριξη της νέας επιχειρηματικότητας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων. Η απορρόφηση μέχρι στιγμής έχει φτάσει τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ.

2. Στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας, υλοποιούνται στην Πέλλα 13 έργα προϋπολογισμού 250 χιλιάδων ευρώ. Μεταξύ αυτών, διακρίνονται έργα συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, διεθνείς συνεργασίες στην Έρευνα και Τεχνολογία, Κουπόνια Καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων spin off-spin out, και άλλα.

3. Στον τομέα της ενέργειας, το Ταμείο Εξοικονόμησης Κατ’ οίκον και οι άμεσες ενισχύσεις σε νοικοκυριά για εξοικονόμηση ενέργειας αντιστοιχούν σε 1,4 εκατομμύρια ευρώ.

4. Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων, υλοποιούνται δύο σημαντικά σχέδια παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης:
Το πρώτο σχέδιο για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αφορά σε ενισχύσεις για ίδρυση επιχειρήσεων (από ανέργους και νέους επιχειρηματίες) με πρόσληψη ενός ατόμου και υποστήριξη επιχειρήσεων για κατάρτιση εργαζομένων και συμβουλευτική, με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες. Στην Πέλλα ενισχύονται 29 έργα με προϋπολογισμό 1 εκατ. Ευρώ, με 100% δημόσια επιχορήγηση.

Το δεύτερο σχέδιο για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι στοχευμένο στη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας (start-up και ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων στα πρώτα βήματα με πρόσληψη ενός ατόμου). Στην Πέλλα ενισχύονται 11 γυναίκες με προϋπολογισμό 163 χιλ ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό επίσης ενισχύεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με 100% δημόσια επιχορήγηση.

Αναφέρθηκα προηγουμένως στην ενεργοποίηση δράσεων του ΕΠΑνΕΚ εμπροσθοβαρώς, πριν δηλαδή από την οριστική έγκριση του Προγράμματος. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω σήμερα από το βήμα αυτό την ενεργοποίηση των πρώτων δράσεων του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η προδημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων.